Anar al contingut principal

Pagament únic per prestació de desocupació

En que consistix?

És una mesura per a fomentar i facilitar iniciatives d'ocupació per compte propi, a través de l'abonament del valor actual (o part d'ell) de l'import de la prestació per desocupació de nivell contributiu als beneficiaris de prestacions que volen desenrotllar una nova activitat com treballadors autònoms o que pretenen incorporar-se, de forma estable, com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals, constituïdes, o no.

ANAR AMUNT

Normativa

ANAR AMUNT

Requisits per a poder sol·licitar-ho

 • Ser beneficiari d'una prestació contributiva per desocupació i tindre pendent de rebre, en data sol·licitud almenys, tres mensualitats.
 • No haver obtingut el reconeixement d'un pagament únic, en qualsevol de les seues modalitats, en els quatre anys immediatament anteriors.
 • Que l'activitat que pretén realitzar siga una de les següents:
  • com treballador autònom , o treballador autònom soci de societat mercantil ja constituït o de nova creació
  • com a soci treballador a una cooperativa o societat laboral, ja constituïda o de nova creació.
 • No iniciar l'activitat amb anterioritat a la sol·licitud de la capitalització de prestacions.
 • Iniciar l'activitat en el termini màxim d'un mes des de la concessió del dret
 • En cas d'haver impugnat davant de la jurisdicció social el cessament de la relació laboral origen de la prestació per desocupació la capitalització del qual es pretén, la sol·licitud de pagament únic haurà de ser posterior a la resolució del procediment corresponent.

ANAR AMUNT

Modalitats

Davant de de passar a veure les distintes modalitats és important ressaltar que sempre s'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la que se reduirà l'import relatiu a l'interés legal dels diners . ( Dades per a enguany )

A.- TREBALLADORS/AS AUTÒNOMS/AS

Com a treballador/a autònom/a pot sol·licitar alguna de les modalitats següents:

 • Sol·licitar i obtindre en un només pagament la quantitat (amb el límit del 100% de l'import total pendent de percebre) que justifique com a inversió (s'inclouen les càrregues tributàries per a l'inici de l'activitat i es pot destinar fins al 15 % de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre). Si la quantitat que es justifica com a inversió necessària no supera el 100%, pot sol·licitar simultàniament l'abonament de l'import restant per a finançar el cost de les quotes d'autònom/a (Seguretat Social) durant el desenrotllament de la seua activitat.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament la quantitat que justifique com invesión.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament el 100% de la prestació pendent per a l'abonament mensual de les quotes d'autònoms/as (Seguretat Social).

B. TREBALLADOR/A AUTÒNOM/A SOCI/A D'UNA SOCIETAT MERCANTIL

Com a treballador/a autònom/a soci/a d'una societat mercantil ja existent o de nova creació pot sol·licitar alguna de les modalitats següents:

 • Sol·licitar i obtindre en un només pagament la quantitat (amb el límit del 100% de l'import total pendent de percebre) que justifique com a aportació al capital social de la societat (s'inclouen els gastos de constitució i posada en funcionament d'una entitat, el pagament de taxes i tributs i es pot destinar fins al 15 % de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre) . Si la quantitat que es justifica com a aportació al capital social no supera el 100%, pot sol·licitar simultàniament l'abonament de l'import restant per a finançar el cost de les quotes d'autònom/a (Seguretat Social) durant el desenrotllament de la seua activitat.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament la quantitat que justifique com a aportació al capital social.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament el 100% de la prestació pendent per a l'abonament mensual de les quotes d'autònoms/as (Seguretat Social).

Cal tindre en compte que per a poder capitalitzar la prestació com a treballador/a autònom/a soci/a d'una societat mercantil, cal reunir els requisits següents:

 1. Que la societat mercantil siga de nova creació o constituïda en un termini màxim de 12 mesos anteriors a l'aportació.
 2. Que es poseea el control efectiu de la societat
 3. Que s'exercisca una activitat professional enquadrada en el Règim d'Autònoms/as
 4. Que no haja mantingut un vincle laboral previ immediatament anterior a la situació legal de desocupació amb la dita societat o altres pertanyents al mateix grup empresarial (excepte en el cas de TRADE).

C. INCORPORACIÓ COM A SOCI/A D'UNA COOPERATIVA

Com a soci/a treballador/a de caràcter estable en una cooperativa ja existent o de nova creació pot sol·licitar alguna de les modalitats següents:

 • Sol·licitar i obtindre en un només pagament la quantitat (amb el límit del 100% de l'import total pendent de percebre) que haja de desembossar com a aportació obligatòria i quota d'ingrés per a adquirir la condició de cooperativista, sense que es puguen finançar desembossaments futurs o pagaments ajornats (s'inclouen els gastos de constitució i posada en funcionament d'una entitat, el pagament de taxes i tributs i es pot destinar fins al 15 % de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre). Si la quantitat que es justifica com a aportació al capital social no supera el 100%, pot sol·licitar simultàniament l'abonament de l'import restant per a finançar el cost de les quotes de Seguretat Social durant el desenrotllament de la seua activitat.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament la quantitat que haja de desembossar com a aportació obligatòria i quota d'ingrés per a adquirir la condició de cooperativista.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament el 100% de la prestació pendent per a l'abonament mensual de les quotes de Seguretat Social.

D. INCORPORACIÓ COM A SOCI/A D'UNA SOCIETAT LABORAL

Com a soci/a treballador/a de caràcter estable en una societat laboral ja existent o de nova creació pot sol·licitar alguna de les modalitats següents:

 • Sol·licitar i obtindre en un només pagament la quantitat (amb el límit del 100% de l'import total pendent de percebre) que haja de desembossar per a adquirir la condició de soci en concepte d'accions o participacions del capital social de l'empresa, sense que es puguen finançar ampliacions de capital, desembossaments futurs o pagaments ajornats (s'inclouen els gastos de constitució i posada en funcionament d'una entitat, el pagament de taxes i tributs i es pot destinar fins al 15 % de la quantia de la prestació capitalitzada al pagament de servicis específics d'assessorament, formació i informació relacionats amb l'activitat a emprendre). Si la quantitat que es justifica com a aportació al capital social no supera el 100%, pot sol·licitar simultàniament l'abonament de l'import restant per a finançar el cost de les quotes de Seguretat Social durant el desenrotllament de la seua activitat.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament la quantitat que haja de desembossar per a adquirir la condició de soci en concepte d'accions o participacions del capital social de l'empresa.
 • Sol·licitar i obtindre exclusivament el 100% de la prestació pendent per a l'abonament mensual de les quotes de Seguretat Social.

ANAR AMUNT

Com efectuar la sol·licitud

 • La podràs presentar a través de:
 • La sol·licitud haurà de ser de data anterior a la d'incorporació a la cooperativa o societat laboral o a la de l'inici de l'activitat com a treballador autònom o com a soci de l'entitat mercantil, considerant que tal inici coincidix amb la data que com a tal figura en la sol·licitud d'alta del treballador en la Seguretat Social.
 • Es pot presentar conjuntament amb la sol·licitud de la prestació contributiva per desocupació o en qualsevol moment posterior, sempre que tingues pendent de percebre, almenys, tres mensualitats i no hages iniciat l'activitat.
 • S'abonarà com a pagament únic la quantia de la prestació, calculada en dies complets, de la que es deduirà l'import relatiu a l'interés legal dels diners.
 • Si no obtens la prestació en la seua totalitat, l'import restant ho podràs obtindre per mitjà d'abonaments mensuals per a subvencionar la teua cotització a la Seguretat Social.
 • Si perceps la teua prestació en la modalitat de pagament únic, no podràs tornar a percebre prestació per desocupació fins que no transcórrega un temps igual a què vas capitalitzar la prestació, ni sol·licitar una nova capitalització mentres no transcórreguen, almenys, quatre anys.
 • Així mateix, si només sol·licites la subvenció de quotes de Seguretat Social, no podràs accedir després de la capitalització en pagament únic de la prestació pendent de percebre.
 • En cas d'haver impugnat davant de la jurisdicció social el cessament de la relació laboral origen de la prestació per desocupació la capitalització del qual es pretén, la sol·licitud de pagament únic haurà de ser posterior a la resolució del procediment corresponent

Pots obtindre més informació en el telèfon d'atenció al ciutadà 901 119 999.

ANAR A dalt

Documentació a aportar

PER A TOTES LES MODALITATS

 • Imprés de SOL·LICITUD en model oficial
 • Espanyols: Document Nacional d'Identitat (DNI).
 • Estrangers amb residència legal a Espanya:
  • Comunitaris: Targeta d'Identitat d'Estrangers (TIE) o Número d'Identitat d'Estrangers amb el passaport.
  • No comunitaris: Targeta d'Identitat d'Estrangers (TIE) i passaport. Autorització de treball que permeta treballar per compte propi.

A més, segons modalitat:

EN EL CAS D'AUTÒNOMS/AS

 • IMPRÉS DE LA MEMÒRIA del projecte de l'activitat a desenrotllar i la inversió necessària per al seu inici. En cas de sol·licitar exclusivament la subvenció de quotes no serà necessari que la memòria reflectisca dades sobre la inversió.
 • Si es un trabajador discapacitado, certificación expedida por el IMSERSO u órgano competente de las Comunidades Autónomas que acredite un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

EN EL CAS D'UNA SOCIETAT MERCANTIL

Si pretén la constitució d'una societat mercantil:
IMPRÈS DE LA MEMÒRIA del projecte explicativa de l'activitat a realitzar.
Document signat per l'o els futurs socis, en el qual es facin constar les següents dades: Identitat del soci o dels socis, manifestació de la voluntat de constituir una societat de capital, valor i nombre d'accions i participacions, en el seu cas; la identitat de qui tingui atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat; l'activitat professional a efectuar pel sol·licitant del pagament únic.
Projecte d'Estatuts Socials, on consti: la denominació de la societat; l'objecte social; el domicili social; el capital social, les participacions o les accions en què es divideix, el seu valor nominal i la seva numeració correlativa.
Qualsevol altre document que pugui acreditar la inversió a realitzar i/o la viabilitat del projecte.
Si pretén incorporar-se a una societat mercantil ja constituïda:
Escriptura de constitució de l'empresa i justificant de la seva inscripció en el Registre Mercantil.
Certificació de l'òrgan d'administració de la societat indicant que el treballador ha sol·licitat el seu ingrés en aquesta, les condicions en què es produirà aquest ingrés, valor d'adquisició de les accions o participacions de la societat i data prevista en què el sol·licitant efectuarà la seva aportació al capital social, en el seu cas; la identitat de les persones que tinguin atribuïdes les funcions de direcció i gerència de la societat.
IMPRÈS DE LA MEMÒRIA del projecte explicativa de l'activitat a realitzar, en el seu cas.

EN EL CAS D'INCORPORACIÓ A COOPERATIVES O SOCIETATS LABORALS JA CONSTITUÏDES

Certificació del Consell Rector de la cooperativa o òrgan d'administració de la societat laboral, en la qual s'indiqui que has sol·licitat el teu ingrés en aquesta, la condició de soci estable (no temporal), si es fixa, o no, període de prova i la seva durada i l'import de l'aportació a la cooperativa, o el valor d'adquisició de les accions o participacions socials.
Acord d'admissió com a soci i superació del període de prova, en el seu cas

EN EL CAS DE CONSTITUCIÓ DE COOPERATIVES O SOCIETATS LABORALS

Document privat signat pels socis de la cooperativa o societat laboral, on constin les dades necessàries sobre condicions de treball, aportacions, etc.
Identitat dels socis.
Manifestació de la seva voluntat de constituir la cooperativa o societat laboral.
Les condicions de treball estable i si es fixa, o no, període de prova i la seva durada.
Aportacions del soci treballador a la cooperativa incloent la quota d'ingrés o el valor i nombre d'accions o participacions a subscriure pel soci de la societat laboral, excepte si se sol·licita exclusivament el pagament únic per a la subvenció de quotes a la Seguretat Social.
Projecte d'estatuts de la cooperativa o societat laboral on consti:
El capital social.
Distribució en aportacions, accions o participacions.
Possibilitat de desemborsament en metàl·lic o en espècie.
Possibles formes i terminis per a efectuar el desemborsament.
IMPRÈS DE LA MEMÒRIA explicativa sobre el projecte d'inversió a realitzar i activitat a desenvolupar.
Qualsevol documentació que acrediti la viabilitat del projecte.
Posteriorment cal aportar acta constitutiva i estatuts de la cooperativa o societat laboral i certificat de la inscripció d'aquestes en el registre corresponent.

ANAR A dalt


Obligacions de els/as beneficiaris/as.

Percebut l'import de la prestació, iniciar l'activitat laboral en el termini màxim d'un mes.
Presentar davant l'Entitat Gestora la documentació acreditativa de l'inici de l'activitat.
Destinar la quantitat percebuda a l'aportació social obligatòria, en el cas de cooperatives o societats laborals, o a la inversió necessària per a desenvolupar l'activitat, en el cas de treballadors autònoms amb o sense discapacitat. Cal tenir en compte que la quantitat concedida dependrà fonamentalment de la inversió a realitzar. Amb posterioritat poden exigir l'acreditació de les despeses amb les factures corresponents . Si no es fa, l'Entitat Gestora reclamarà la devolució dels diners.
Els treballadors que percebin la seva prestació en aquesta modalitat de pagament únic, no podran tornar a percebre prestació per desocupació fins que no transcorri un temps igual al que va capitalitzar les prestacions, ni sol·licitar una nova capitalització mentre no transcorrin, almenys, quatre anys.
Si el beneficiari no iniciés l'activitat i/o no justifiqués l'afectació de l'import abonat en els terminis indicats, l'Entitat Gestora procedirà a la reclamació la mateixa com a prestació indegudament percebuda, quedant obligat el treballador al seu reintegrament.
La percepció de la prestació pel seu valor actual serà compatible amb altres ajudes que per a la promoció del treball autònom o la constitució o integració en cooperatives o societats laborals poguessin obtenir-se

ANAR A dalt


Haig de tributar en l'IRPF?

Des de la publicació del Reial decret llei 4/2013, de 22 de febrer, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació, s'ha suprimit el límit que existia per a l'exempció en l'IRPF de les prestacions per desocupació en la modalitat de pagament únic.

Les prestacions per desocupació tributen com a rendiments del treball personal en l'IRPF. No obstant això, existeix una exempció per a un cas o modalitat concreta: prestacions per desocupació quan es percebin en la modalitat de pagament únic i des de l'1 de gener del 2013 ho estan sense cap limitació.

No obstant això, és molt important tenir en compte que aquesta exempció en el cas del treballador autònom es condiciona al manteniment, durant cinc anys de l'activitat .

En el cas que el contribuent s'hagués integrat en societats laborals o cooperatives de treball associat o hagués realitzat una aportació al capital social d'una entitat mercantil, s'exigeix el manteniment de l'acció o participació durant idèntic termini.

Per exemple, si un autònom el 5 de març del 2013 sol·licita la prestació per desocupació en pagament únic i es dona d'alta d'autònom en aquesta data, però al cap de 3 anys ha de donar-se de baixa perquè l'activitat no genera ingressos , llavors incompleix condició de permanència en l'activitat i per tant ha de tributar com a rendiments del treball

MES INFORMACIÓ GENERAL

D'altra banda a l'hora de decidir sol·licitar el Pagament ünico cal tenir en conti que el Reial decret llei 4/2013 ha introduït noves mesures que afecten la relació entre el alta en el Règim d'Autònoms i la percepció de la prestació per desocupació, permetent la seva compatibilitat . Tens més informació en el corresponent apartat d'aquesta Web.

ANAR A dalt


Preguntes Freqüents

Accés a les preguntes més freqüents (FAQs) realitzades al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

ANAR A dalt

 

 


Pagament únic per prestació de desocupació (68)