Anar al contingut principal

Avantatges i desavantatges

A continuació es relacionen de forma esquemàtica els diferents avantatges i desavantatges de cada forma jurídica. Pots aprofundir en les característiques i la tramitació de cadascuna a l'apartat "les diferents possibilitats".

AVANTATGES

EMPRESARI INDIVIDUAL

 • Simplicitat dels tràmits administratius
 • Simplificació de les obligacions fiscals
 • Simplicitat en la comptabilitat
 • No exigència de capital social mínim
 • Tributació a IRPF (tipus progressiu)

SOCIETAT CIVIL

 • Senzillesa de tramitació: contracte privat
 • No exigència de capital social mínim
 • No és difícil la dissolució de la Societat
 • Possibilitat de tarifa plana i/o bonificacions a la quota d'autònoms
 • Tributació a l'Impost de Societats des de l'any 2016 (tipus fix)

SOCIETAT LIMITADA

 • Limitació de la responsabilitat dels socis al capital aportat
 • El capital social pot ser de 1 euro
 • No cal donar publicitat a les modificacions estatutàries
 • Possibilitat d'unipersonalitat ja sigui inicial o sobrevinguda
 • Tributació a l'Impost de Societats (tipus fix)

SOCIETAT ANÒNIMA

 • Limitació de la responsabilitat dels socis al capital aportat
 • Possibilitat d'un 25% de desemborsament inicial
 • Possibilitat d´emissió d´accions
 • Unipersonalitat ja sigui inicial o sobrevinguda
 • Tributació a l'Impost de Societats (tipus fix)

SOCIETAT LIMITADA LABORAL

 • Limitació de la responsabilitat dels socis al capital aportat
 • Exempció per les operacions societàries, de constitució i daugment del capital
 • Bonificacions a l'impost sobre transmissions patrimonials (ITP)
 • Bonificacions a l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats (AJD)
 • Tributació a l'Impost de Societats (tipus fix)

SOCIETAT ANÒNIMA LABORAL

 • Limitació de la responsabilitat dels socis al capital aportat
 • Exempció per les operacions societàries, de constitució i daugment del capita
 • Bonificacions a l'impost sobre transmissions patrimonials
 • Bonificacions a l'Impost sobre Actes Jurídics Documentats
 • Llibertat d'amortització els 5 primers anys
 • Tributació a l'Impost de Societats (tipus fix)

COOPERATIVA TREBALL ASSOCIAT

 • Limitació de la responsabilitat dels socis al capital aportat
 • Funcionament democràtic: 1 soci, 1 vot
 • Possibilitat de triar règim d'afiliació a la Seguretat Social (General o Autònom)
 • Autoregulació per part dels socis treballadors per organitzar la prestació laboral.
 • Bonificacions a l'IAE
 • Exempció a l'ITP/AJD
 • Tributació a l'Impost de Societats (tipus fix)
 • Menor tipus impositiu a l'impost sobre societats
 • Bonificacions a la quota integra de l'impost sobre societats

PARTICULARITATS / INCONVENIENTS

EMPRESARI INDIVIDUAL

 • Sense personalitat jurídica
 • Responsabilitat personal i il·limitada per les obligacions contretes per l'empresa
 • Tributació a IRPF (tipus progressiu elevat quan s'incrementa la facturació)

SOCIETAT CIVIL

 • Responsabilitat il·limitada dels socis (subsidiària)
 • No hi ha possibilitat d'acollir-se als mecanismes de protecció del codi de comerç (no és una societat mercantil)
 • Possibilitat de veto d'algun dels socis
 • Comptabilitat ajustada al PGC

SOCIETAT LIMITADA

 • Dificil transmissibilitat de les participacions
 • La cotització a la Seguretat Social dels autònoms societaris és més elevada.
 • No es poden emetre obligacions

SOCIETAT ANÒNIMA

 • Necessitat d'un alt capital social inicial
 • La cotització a la Seguretat Social dels autònoms societaris és més elevada.
 • Car funcionament: necessitat de publicitat en diaris, butlletins oficials de molts dels seus actes, modificacions estatutàries

SOCIETAT LIMITADA LABORAL

 • Similars als de la Societat Limitada
 • En estar al Règim General, no gaudeix ni de tarifa plana i/o bonificacions en la quota d'autònoms dels/de les socis/sòcies
 • Limitacions en la contractació indefinida

SOCIETAT ANÒNIMA LABORAL

 • Similars als de la Societat Anònima
 • En estar al Règim General, no gaudeix ni de tarifa plana i/o bonificacions en la quota d'autònoms dels/de les socis/sòcies

COOPERATIVA TREBALL ASSOCIAT

 • Necessitat de 3 socis treballadors com a mínim (2 a la Comunitat Valenciana)
 • La cotització a la Seguretat Social dels autònoms societaris és més elevada.
 • Limitacions en la contractació sobretot la indefinida
 • Dotacions de Resultats a Fons Obligatoris

 


Avantatges i desavantatges (19)