Agència de col·locació autoritzada nº 1000000098
Seguix-nos en...

Entrar


Inscripció de l'empresari

Què és la inscripció de l'empresari i la sol·licitud de Codi de Compte de Cotització

És empresari, encara que la seua activitat no estiga motivada per ànim de lucre, tota persona física o jurídica, pública o privada, a la que presten els seus servicis, amb la consideració de treballadors per compte d'altri o assimilats, les persones compreses en qualsevol règim de què integren el Sistema de la Seguretat Social. L'empresari que per primera vegada vaja a contractar treballadors, haurà de sol·licitar la seua INSCRIPCIÓ com a empresa abans de l'inici d'activitat, en l'Administració de la Tresoreria General de la Seguretat Social més pròxima al seu domicili.

La inscripció és l'acte administratiu pel que la Tresoreria General de la Seguretat Social assigna a l'empresari un número per a la seua identificació i control de les seues obligacions en el respectiu Règim del Sistema de la Seguretat Social. El dit número és considerat com primer i principal Codi de Compte de Cotització. La sol·licitud es realitzarà en el MODEL TA.6. Al Codi de Compte de Cotització Principal es vincularan tots aquells altres que puguen assignar-se-li a un empresari: sol·licitud Codi Compte Cotització secundaris o successius, MODEL TA.7. És important assenyalar que l'empresari ha de sol·licitar un Codi de Compte de Cotització (TA.7), en cada una de les províncies on exercisca activitat, així com en determinats supòsits en què siga necessari identificar col·lectius de treballadors amb peculiaritats de cotització.

Amunt

Documentació a presentar

1. Si és EMPRESARI INDIVIDUAL:

 • MODEL oficial de sol·licitud MODEL TA.6
 • Document identificatiu del titular de l'empresa, empresari individual o titular de la llar familiar.
 • Document emés pel Ministeri d'Economia i Hisenda assignant el Número d'Identificació Fiscal en què conste la
 • Activitat Econòmica de l'Empresa (no es requerix este document per al Règim Especial d'Empleats de la Llar).

2. EMPRESARI COL·LECTIU I SOCIETATS ESPANYOLES:

 • Els documents 1, 2 i 3 indicats en el paràgraf anterior.
 • Escriptura de Constitució degudament registrat o certificat del Registre corresponent (Llibre d'Actes en el cas de comunitats de Propietaris).
 • Fotocòpia del DNI de qui firma la sol·licitud d'inscripció.
 • Document que acredite els poders del firmant, si no estan especificats en l'escriptura.

3. EMPRESARI COL·LECTIU I SOCIETATS ESTRANGERES:

 • Si establixen centre de treball a Espanya:
  • Els documents indicats en el paràgraf anterior en els casos de sucursals i empreses que traslladen el seu domicili a Espanya.
 • Si no establixen centre de treball a Espanya:
  • Els documents 1, 2 i 3 indicats amb caràcter general i fotocòpia de les escriptures de constitució de l'empresa estrangera amb certificat d'estar inscrita en el registre corresponent o l'equivalent exigit per la seua legislació per a empreses de la Unió Europea.
  • Els documents 1, 2 i 3 indicats amb caràcter general i certificat expedit pel cònsol espanyol de la seua autorització i constitució legal en el seu país (en el cas de tercers països).
  • Nomenament o poder de representació d'un representant legal amb domicili a Espanya.

Amunt

Formalització del document d'associació i de la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal

L'empresari, en el moment de sol·licitar la inscripció ha de fer constar, en la pròpia sol·licitud, o en declaració annexa, l'entitat gestora i/o l'entitat o entitats col·laboradores per les que opta tant per a la protecció de les contingències de treball i malalties professionals com per a la cobertura de la prestació econòmica per incapacitat temporal derivada de contingències comunes. Els documents formalitzats mantindran la seua vigència pel període d'un any, havent de coincidir, en tot cas el seu venciment amb l'últim dia del mes i s'entendran prorrogats per períodes de la mateixa duració, excepte denúncia en contra.

Amunt

Variació de dades i extinció de l'empresa

L'empresari està obligat a comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les variacions següents:

 • Canvi de nom de la persona física o de la denominació de la persona jurídica.
 • Canvi de domicili.
 • Canvi d'entitat que cobrix les contingències d'accidents de treball i malalties professionals i, si és el cas, la prestació econòmica per incapacitat temporal.
 • Canvi d'activitat econòmica.
 • Qualsevol altra variació que afecte les dades declarades amb anterioritat respecte de la inscripció de l'empresa o obertura de Compte de Cotització.

De la mateixa manera els empresaris comunicaran l'extinció de l'empresa i/o el cessament temporal o definitiu de la seua activitat. Serà considerat en situació de baixa temporal l'empresari o, si és el cas, el compte de cotització del mateix, respecte dels quals s'haguera comunicat la baixa de tots els seus treballadors sense informar de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració de la mateixa l'extinció de l'empresa, o el cessament en l'activitat. Transcorreguts dotze mesos sense demostrar la seua continuïtat, s'iniciarà expedient d'ofici perquè, basant-se en les al·legacions de l'empresari degudament justificades o dels altres fets acreditats en el mateix, s'adopte la resolució que procedisca sobre l'extinció o el cessament, o sobre la continuïtat de l'empresa. Tant les variacions de dades com l'extinció o cessament es comunicaran en el MODEL EL TEU.7 "Compte de Cotització" en el termini de sis dies naturals següents a aquell en què es produïsquen. El canvi d'entitat que cobrisca les contingències d'accidents de treball i malalties professionals i/o, si és el cas, la prestació econòmica per incapacitat temporal es presentarà amb una antelació de deu dies naturals a la seua efectivitat.

Amunt

Models de sol·licitud

Les comunicacions de sol·licitud de Codi de Compte de Cotització, variació de dades i baixa d'empresa, hauran de formalitzar-se per mitjà dels models següents:

Règim
Inscripció C.C.C. principal
Sol·licitud C.C.C. secundaris o successius
Comunicació variació dades i baixes C.C.C.

Sol·licitud canvi C.C.C. per a treballadors (Fusió, absorció, etc.)
General
Especial Agrari, compte aliena
Especial Mineria del Carbó
Especial del Mar, compte aliena
Especial Empleats de Llar (fixos)
 

Amunt

672105200
Centre de formació per l´ocupació Monteblanco C/ MAYOR, 32
12200 - Onda
(Castellón)
prospector@onda.es
CSS XHTML