Anar al contingut principal

El salari mínim interprofessional i el IPREM

El Salari Mínim Interprofessional (SMI) i l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) són dues referències molt importants, ja que l'SMI s'utilitza en l'àmbit estrictament laboral i l'IPREM és l'índex de referència per al càlcul d'ingressos en molts àmbits

L'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM)

L'IPREM serveix de referència per a qualsevol efecte diferent de l'àmbit laboral pròpiament dit . Per exemple, s'utilitza l'IPREM en les sol·licituds de beques, d'ajudes a l'habitatge, per establir límits fiscals, en el càlcul i l'accés a prestacions socials...

Encara no s'han aprovat els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2024, norma en què s'inclou la pujada de l'IPREM,   per la qual cosa de moment segueixen vigents les quanties anteriors, que són:

  • IPREM diari: 20,00 euros/dia.
  • IPREM mensual: 600,00 euros/mes.
  • IPREM anual: 7.200,00 euros/any.
  • IPREM en còmput anual (inclou prorrata de pagues extraordinàries): 8.400,00 euros.

El Salari Mínim Interprofessional (SMI)

Al Salari Mínim Interprofessional es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a una reducció d'aquesta quantia. Aquest salari s'entén referit a la jornada legal de treball a temps complet, sense incloure en el cas del salari diari la part proporcional dels diumenges i festius. Si es fa jornada inferior es percebrà a prorrata.

El SMI per al 2024 es fixa en 1.134,00 ? mensuals En concret, el Reial decret 145/2024 , de 6 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2024., estableix les quanties següents:

  • SMI diari: 37,80 euros/dia.
  • SMI mensual sense les pagues extres prorratejades (14 pagues): 1.134,00 euros/mes.
  • SMI mensual amb les pagues extres prorratejades (12 pagues): 1.323,00 euros/mes.
  • SMI anual: 15.876,00 euros

 

 


El salari mínim interprofessional i el IPREM (129)