Anar al contingut principal

La regulació de l'obertura d'activitats a la Comunitat Valenciana a partir de la Llei 6/2014

L'entrada en vigor de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana té com a finalitat l'adaptar els instruments d'intervenció ambiental actuals als nous requeriments legals, limitant l'autorització prèvia als supòsits d'activitats amb una elevada o mitja incidència ambiental i que, per motius d'interés públic, se sotmeten a autorització ambiental integrada o a llicència ambiental. Aquelles activitats d'escassa o nul·la incidència ambiental s'inclouen en el règim de declaració responsable ambiental o de comunicació d'activitats innòcues, respectivament. 
 
No obstant això, malgrat l'impuls de reducció de càrregues i llicències, en el marc normatiu continua existint una certa complexitat i dispersió de procediments.

Aquestes pàgines pretenen oferir una certa llum a l'hora d'aclarir quins són els procediments administratius necessaris exigits per a iniciar una activitat econòmica partint de la regulació de la Llei 6/2014 i les seues posteriors modificacions, però també considerant la versió actualitzada d'altres disposicions rellevants.

 

INDEXE

 1. Normativa rellevant
 2. Els diferents procediments
 3. Autoritzacions o procediments previs
 4. L'autorització ambiental integrada
 5. La llicència ambiental
 6. La declaració responsable ambiental
 7. La comunicació d'activitats innòcues
 8. Activitats contemplades el la Llei 12/2012 de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis
 9. Activitats subjectes a la Llei 14/2010 de 3 de desembre de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics
 10. L'entrada en vigor de la LLEI 19/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, d'acceleració de la inversió a projectes prioritaris (LAIP).

Annex 1: Categoria d'activitats subjectes a autorització ambiental integrada.

Annex 2: Activitats subjectes a llicència ambiental

Annex 3: Condicions per a determinar la inclusió d'activitats en el règim de declaració responsable ambiental o de comunicació d'activitats innòcues

Annex 4: Activitats incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 12/2012

Annex 5: Activitats incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 14/2010

1.- Normativa rellevant

 • Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció i Control Ambiental d'Activitats en la Comunitat Valenciana (deroga a la Llei 2/2006 de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental)
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 • Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
 • Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici 
 • Llei 12/2010, de 21 de juliol, de la Generalitat, de Mesures Urgents per a Agilitar l'Exercici d'Activitats Productives i la Creació de l'Ocupació
 • Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics
 • Decret llei 2/2012 de 13 de gener, del Consell, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i petites i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana.
 • Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerci I de determinats serveis
 • LLEI 19/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, d'acceleració de la inversió a projectes prioritaris (LAIP).
 • DECRET 78/2019, de 7 de juny, del Consell, d'aprovació del Reglament de la Llei 19/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, d'acceleració de la inversió a projectes prioritaris (LAIP)
 • RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven els criteris avaluables i els mínims exigibles per a considerar un projecte d'interés per a la Comunitat Valenciana en l'exercici 2021
 • Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient 

2. Els diferents procediments

Com a regla general, les instal·lacions i activitats se sotmeten, segons el major o menor grau de potencial incidència sobre el medi ambient, a algun dels següents instruments d'intervenció ambiental que seran desenvolupats extensament en pàgines posteriors:

a)    L'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA: S'exigeix per a la implantació i funcionament de les activitats amb major potencial contaminador susceptibles de generar impactes considerables. En concret, per a les activitats incloses en l'annex I de la Llei 6/2014.

S'obté així la resolució escrita de l'òrgan competent de la Generalitat, per la qual es permet, a l'efecte de la protecció del medi ambient i de la salut de les persones, explotar la totalitat o part d'una instal·lació, baix determinades condicions destinades a garantir que la mateixa compleix l'objecte i les disposicions la llei. (Veure Annex 1 del present document).


b)    LA LLICÈNCIA AMBIENTAL: S'exigeix per a les activitats de titularitat pública o privada que, no estant sotmeses a autorització ambiental, tenen una moderada incidència ambiental que exigeix el seu sotmetiment a autorització prèvia. Són les que figuren en l'annex II la Llei 6/2014 (Veure Annex 2 del present document).

S'obté així la resolució escrita de l'AJUNTAMENT en el qual se situe la instal·lació per la qual s'autoritza l'explotació de la totalitat o part d'una instal·lació o establiment. 

c)    LA DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL: S'exigeix per a les activitats que, atenent la seua escassa incidència ambiental, no estiguen incloses ni en el règim d'autorització ambiental integrada ni en el de llicència ambiental, i que incomplisquen alguna de les condicions establides en l'annex III la Llei 6/2014 (Veure Annex 3 del present document) per a poder ser considerades innòcues.

La declaració responsable ambiental és un document subscrit pel titular de l'activitat, en el qual posa en coneixement de l'administració que iniciarà l'activitat i manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix amb els requisits establits en la normativa ambiental per al seu exercici, que posseeix la documentació que així ho acredita i que a més es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps que dure aquest exercici, acompanyant-se la documentació que aquesta llei estableix.

d)    LA COMUNICACIÓ D'ACTIVITATS INNÒCUES: S'exigeix per a aquelles activitats sense incidència ambiental en tant que complisquen totes les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014 (Veure Annex 3 del present document). L'incompliment d'algun d'aquests criteris determinarà la inclusió de l'activitat en el règim de declaració responsable ambiental

Es tracta del document mitjançant el qual el titular de l'activitat posa en coneixement de l'administració pública corresponent l'inici de l'activitat, així com les seues dades identificatives i altres requisits que siguen exigibles per a l'exercici de l'activitat.

Abans de passar a veure altres procediments específics per a una sèrie d'activitats que es regulen per normatives concretes, és convenient fer algunes consideracions rellevants relacionades amb els quatre instruments d'intervenció ambiental relacionats anteriorment: 

 • Si una mateixa persona física o jurídica sol·licitara exercir diverses activitats en una mateixa instal·lació subjectant-se a diferents règims d'intervenció dels establits anteriorment, la sol·licitud haurà de tramitar-se i resoldre's en una sola autorització o llicència, havent d'aplicar-se el règim que corresponga a l'activitat amb major incidència ambiental
 • És l'administració autonòmica, a través de la Conselleria amb competències en medi ambient, la competent per a la tramitació i resolució del procediment d'autorització ambiental integrada. Són els ajuntaments els encarregats tant de la de la tramitació i resolució del procediment de llicència ambiental; com de la recepció de la declaració responsable ambiental i de la comunicació d'activitats innòcues
 • En els procediments anteriors, com a regla general, no s'exigirà la presentació de documents originals o còpies compulsades ni traduccions jurades. No obstant això, l'autoritat competent podrà recaptar d'una altra autoritat competent la confirmació de l'autenticitat del document aportat.
 • Tampoc s'exigirà a qui tinga la condició d'interessat l'aportació de fotocòpies del document nacional d'identitat a l'efecte de comprovació de les dades d'identificació personal en aquells casos en els quals l'interessat preste el seu consentiment perquè l'òrgan instructor puga consultar tals dades mitjançant un sistema de verificació de dades d'identitat. El consentiment de l'interessat perquè les seues dades d'identitat personal i dades cadastrals de la instal·lació puguen ser consultats per aquest 
 • sistema, haurà de constar en la sol·licitud d'iniciació del procediment o en qualsevol altra comunicació posterior.

Per a finalitzar aquest apartat fem referència a dos procediments més

e)    LES ACTIVITATS REGULADES PER LA LLEI 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç que expressament queden fora de l'aplicació de la Llei 6/2014 (art. 3.5). En aquesta disposició s'estableixen una sèrie de mesures específiques que es dirigeixen sobretot a les petites i mitjanes empreses comercials i de serveis complementaris la superfície útil dels quals d'exposició i venda al públic no supera els 300 metres quadrats (veure Annex 4 del present document).

f)    LES ACTIVITATS REGULADES PER LA LLEI 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics (veure Annex 5 del present document) que expressament queden fora de l'aplicació de la Llei 6/2014 (art. 3.4) per tindre un procediment d'autorització específic


A l'hora de determinar per a l'interessat, persona física o jurídica, el procediment aplicable, s'haurà d'enquadrar l'activitat o activitats segons els Annexos anteriorment esmentats.


3. Autoritzacions o procediments previs

El règim jurídic ambiental contemplat en la Llei 6/2014, que com hem vist, estableix quins són els 4 instruments d'intervenció ambiental requerits a l'hora d'iniciar una activitat ,no eximeix de l'obtenció d'altres autoritzacions o de la formalització de comunicacions o declaracions que, per a l'exercici de determinades activitats, vengen exigides per la normativa de caràcter sectorial no ambiental, en particular en matèria urbanística, d'indústria, seguretat, turisme, sanitària, educativa, de patrimoni històric o cultural, laboral i comercial. En concret, a títol informatiu, cal ressaltar:


3.1- LA DECLARACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL

La declaració d'impacte ambiental és una fase de l'avaluació d'impacte ambiental la finalitat del qual és pronunciar-se sobre la conveniència o no de realitzar o no un projecte des de la sola perspectiva ambiental, sense entrar en altres aspectes, però integrant-se en la decisió final sobre el projecte

Els projectes, públics o privats, sotmesos a avaluació d'impacte ambiental conforme a la normativa vigent en la matèria, hauran d'obtindre declaració d'impacte ambiental favorable amb caràcter previ a la concessió de l'autorització ambiental integrada o la llicència ambiental o, quan siga procedent, a la formalització dels restants instruments d'intervenció ambiental contemplats en la llei.

En aquest cas, el promotor del projecte presentarà davant l'òrgan substantiu ambiental sol·licitud, dirigida a l'òrgan ambiental, de sotmetiment del projecte a avaluació d'impacte ambiental, acompanyada d'un document inicial del projecte amb el contingut mínim i requisits formals establits en la normativa d'avaluació d'impacte ambiental de projectes

D'altra banda, quan l'activitat estiga sotmesa a llicència ambiental i requerisca de declaració d'impacte ambiental amb caràcter previ a la concessió de la llicència per l'òrgan autonòmic d'acord amb la normativa vigent en la matèria, l'estudi d'impacte ambiental serà sotmés, dins del procediment de llicència ambiental, i conjuntament amb el projecte, al tràmit d'informació pública i altres informes establits en aquest procediment.


3.2.- L'INFORME URBANÍSTIC MUNICIPAL

Respecte a altres pronunciaments no ambientals, s'exigeix, tal com determina la normativa bàsica estatal, la compatibilitat urbanística del projecte, que s'acredita mitjançant l'emissió de l'informe urbanístic municipal per part de l'ajuntament

Amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud o formulació dels instruments d'intervenció ambiental regulats per la Llei 6/2014, és preceptiu sol·licitar de l'ajuntament del municipi en el qual vaja a situar-se la instal·lació, l'expedició d'un informe acreditatiu de la compatibilitat del projecte amb el planejament urbanístic i, en el seu cas, amb les ordenances municipals relatives a aquest.

Amb la sol·licitud d'aquest informe urbanístic municipal hauran d'acompanyar-se els següents documents:

a)    Pla georreferenciat per al supòsit d'autorització ambiental integrada o plànol d'emplaçament per als restants instruments d'intervenció ambiental, en el qual figure la totalitat de la parcel·la ocupada per la instal·lació projectada.

b)    Memòria descriptiva de la instal·lació i de l'activitat amb les seues característiques principals.

c)    Necessitat d'ús i aprofitament del sòl.

d)    Requeriments de la instal·lació respecte als serveis públics essencials.

Aquest informe, que serà vinculant quan siga negatiu, haurà d'emetre's en el termini màxim d'un mes des de la seua sol·licitud. En cas que l'informe no s'emetera en el termini assenyalat, podrà presentar-se còpia de la sol·licitud del mateix juntament amb la sol·licitud d'autorització ambiental integrada. En el supòsit d'activitats subjectes als restants instruments d'intervenció ambiental regulats en la Llei 6/2014, serà suficient que l'interessat indique la data en què va ser sol·licitat.

L'informe urbanístic municipal s'acompanyarà en tot cas de certificat subscrit pel secretari/a de la corporació amb el vistiplau de l'alcalde/sa president/a de l'ajuntament en el qual es contindrà pronunciament exprés sobre la compatibilitat o incompatibilitat urbanística del projecte amb el planejament urbanístic.

L'informe urbanístic municipal és independent de la llicència urbanística o de qualsevol altra llicència o autorització exigible en virtut del que s'estableix en la normativa urbanística o d'ordenació de l'edificació.


3.3.- LA DECLARACIÓ D'INTERÉS COMUNITARI (DIC)

En el supòsit que el projecte vaja a emplaçar-se en sòl no urbanitzable comú s'exigeix per a la implantació de determinats usos i activitats promogudes pels particulars l'obtenció prèvia de declaració d'interés comunitari (DIC) o, en el seu cas, la llicència urbanística municipal en relació amb els usos i aprofitaments urbanístics, amb caràcter previ a la sol·licitud d'autorització o llicència ambiental dictada per l'òrgan autonòmic competent en matèria d'ordenació del territori i urbanisme

 

4.- L'autorització ambiental integrada

Com ja hem vist, la Llei 6/2014 limita l'autorització ambiental integrada, com a règim més estricte, als projectes amb major potencial contaminador susceptibles de generar impactes considerables.

L'òrgan amb competències (d'ara en avant òrgan substantiu ambiental) per a l'atorgament de l'autorització ambiental integrada serà el competent per a la inscripció, gestió i manteniment del Registre Ambiental d'Instal·lacions de la Comunitat Valenciana

Aquesta autorització precedirà a la construcció, muntatge o trasllat de les instal·lacions, i s'adaptarà a les modificacions que es produïsquen en aquestes


4.1.- SOL·LICITUD

Una vegada sol·licitades les autoritzacions o comunicacions prèvies que procedisquen contemplades en l'apartat 4, el procediment d'autorització ambiental integrada s'iniciarà amb la presentació de sol·licitud dirigida a l'òrgan ambiental autonòmic competent, acompanyant-se, com a mínim, de la següent documentació:

 • Projecte bàsic d'activitat, redactat i subscrit per tècnic competent identificat i visat pel col·legi professional corresponent quan legalment resulte exigible.
 • Estudi d'impacte ambiental
 • Informe urbanístic municipal, o còpia de la sol·licitud d'aquest informe quan no s'haguera emés en termini.
 • Declaració d'interés comunitari (DIC) quan el projecte vaja a situar-se en sòl no urbanitzable i siga exigible conforme a la normativa urbanística.
 • En el seu cas, la documentació exigida per la legislació d'aigües per a l'autorització d'abocaments a les aigües continentals i sistema integral de sanejament, i per la legislació de costes per a l'autorització d'abocaments des de terra a la mar.
 • Quan siga procedent, la documentació exigida per la normativa vigent en matèria de residus i sòls contaminats, contaminació atmosfèrica, contaminació acústica i altres normes sectorials aplicables
 • En el cas d'activitats o instal·lacions incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència haurà de presentar-se amb la sol·licitud d'autorització ambiental integrada el pla d'autoprotecció
 • En el seu cas, certificat de verificació de la documentació. 

De presentar-se la documentació en paper, s'adjuntarà còpia digitalitzada en suport informàtic de la totalitat de la documentació tècnica aportada.

4.2.- INFORMACIÓ PÚBLICA

Una vegada completada la documentació, s'obrirà un període d'informació pública de trenta dies, a fi que qualsevol persona física o jurídica puga examinar l'expedient o la part del mateix que s'acorde.

Els suggeriments que es presenten no donen lloc a la condició d'interessat, ni dret a una resposta raonada de manera individualitzada, si bé hauran de ser tingudes en consideració per l'òrgan competent a l'hora de resoldre la sol·licitud.

4.3.- SOL·LICITUD D'INFORMES ADDICIONALS

Per part de l'òrgan autonòmic competent en la tramitació i una vegada conclòs el tràmit d'informació pública:

 • Quan el projecte es trobe sotmés a avaluació d'impacte ambiental, es remetrà a l'òrgan ambiental còpia de l'expedient, juntament amb les al·legacions rebudes, acompanyat, si escau, de les observacions que estime oportunes, a fi de que 
 • es formule declaració d'impacte ambiental en el termini màxim de 2 mesos des de la recepció de l'expedient. Si la declaració d'impacte ambiental fora desfavorable, l'òrgan substantiu ambiental dictarà resolució motivada denegant l'autorització ambienta integrada i posant fi al procediment.
 • En el seu cas, l'òrgan substantiu ambiental sol·licitarà simultàniament informe als òrgans que hagen de pronunciar-se sobre les matèries de la seua competència, remetent a aquest efecte a aquests òrgans copia de la documentació pertinent, juntament amb les al·legacions i observacions realitzades que afecten l'àmbit de les seues competències. La falta d'emissió en termini d'aquests informes no impedirà la tramitació de l'expedient d'autorització ambiental integrada, si bé els emesos fora de termini i rebuts abans de dictar-se la proposta de resolució hauran de ser tinguts en consideració quan es formule aquesta. Quan aquests informes siguen l'òrgan substantiu ambiental dictarà resolució motivada denegant aquesta autorització. ambiental integrada
 • Seran igualment preceptius aquells informes que tinguen expressament atribuït aquest caràcter en la legislació sectorial d'aplicació i seran vinculants en els termes contemplats en aquesta
 • L'òrgan substantiu ambiental sol·licitarà amb caràcter preceptiu informe de l'ajuntament en el territori del qual vaja a situar-se la instal·lació o activitat, sobre les matèries de la seua competència, havent d'emetre's en el termini de trenta dies des de la recepció de la petició. De no emetre's l'informe en el termini assenyalat es prosseguiran les actuacions. No obstant això, l'informe emés fora de termini però rebut abans de dictar resolució haurà de ser valorat per l'òrgan competent per a resoldre l'autorització ambiental integrada.
 • En el cas que l'activitat estiga afectada pel Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies perilloses, o norma que ho substituïsca, l'òrgan substantiu ambiental sol·licitarà amb caràcter preceptiu l'emissió d'informe a l'òrgan autonòmic competent en matèria d'accidents greus. L'informe haurà d'emetre's en el termini d'un mes des de la recepció de la documentació.
 • Quan es tracte d'establiments en els quals vagen a ser presents substàncies perilloses en quantitats iguals o superiors a les especificades en la columna 3 de les parts 1 i 2 de l'annex I del reial decret esmentat, se sol·licitarà d'aquest òrgan l'avaluació de l'informe de seguretat i el pronunciament sobre les condicions de seguretat de l'establiment o indústria. Aquest pronunciament haurà de ser emés en el termini màxim de 6 mesos des de la recepció de la documentació. L'informe serà vinculant quan siga desfavorable, així com quant als condicionaments necessaris que establisca en l'àmbit de les seues competències.


En tot cas, l'òrgan competent en la tramitació podrà recaptar quants informes es consideren necessaris o determinants per a resoldre, fonamentant en la petició d'informe la conveniència de reclamar-los. En cas que l'òrgan amb competències sobre la matèria informe desfavorablement, aquest informe tindrà caràcter vinculant en el procediment d'autorització ambiental integrada, determinant la denegació d'aquesta.


Com s'aprecia la duració del procediment està molt condicionada a les particularitats sectorials i específiques de la pròpia activitat que poden exigir o no la sol·licitud d'informes preceptius i/o complementaris.


4.4.- TRÀMIT D'AUDIÈNCIA

Immediatament abans de l'elaboració de la proposta de resolució, es donarà audiència als interessats perquè, en un termini no inferior a deu dies ni superior a quinze, al·leguen el que estimen convenient i presenten, en el seu cas, la documentació que consideren procedent.

Conclosa la tramitació, l'expedient serà remés a la Comissió d'Anàlisi Ambiental Integrada perquè efectue dictamen ambiental del projecte i eleve la proposta de resolució a l'òrgan competent per a resoldre.

La comissió podrà acordar la necessitat de fer modificacions en el projecte o la necessitat d'aportar documentació addicional rellevant per a poder atorgar-se l'autorització. En tal cas, l'òrgan ambiental el posarà en coneixement de l'interessat perquè realitze les modificacions oportunes o aportació la documentació necessària en els termes i en el termini que s'indique atenent la complexitat de la documentació a presentar.

La resolució de l'autorització ambiental integrada es dictarà en el termini màxim establit per la normativa bàsica estatal en matèria de prevenció i control integrats de la contaminació, explicant-se aquest termini des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a resoldre. Transcorregut el termini establit sense que s'haja notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud presentada


4.5.- PUBLICITAT I NOTIFICACIÓ

L'òrgan competent notificarà la resolució de l'autorització ambiental integrada als interessats, a l'ajuntament on se situe la instal·lació, als diferents òrgans que hagueren emés un informe vinculant i, en el seu cas, a l'òrgan competent per a atorgar les autoritzacions substantives

La resolució per la qual s'haguera atorgat l'autorització ambiental integrada serà objecte de publicació mitjançant una ressenya o anunci de la mateixa en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, indicant l'adreça de la pàgina Web en què podrà consultar-se el seu contingut.


4.6.- INICI DE L'ACTIVITAT

Una vegada atorgada l'autorització ambiental integrada, i finalitzada, en el seu cas, la construcció de les instal·lacions i obres, el titular disposarà d'un termini de cinc anys o el que, si escau, establisca la normativa bàsica estatal, per a iniciar l'activitat, llevat que en l'autorització s'establisca un termini diferent.

No podrà iniciar-se l'activitat sense que el titular present una declaració responsable, davant l'administració autonòmica corresponent indicant la data d'inici de l'activitat i el compliment de les condicions fixades en l'autorització. 

La declaració es formalitzarà d'acord amb el model que a aquest efecte es trobe disponible en la pàgina Web de la Conselleria amb competències en matèria de medi ambient, i s'acompanyarà de la següent documentació:

a)    Certificat emés per tècnic competent de l'execució del projecte, en la qual s'especifique que la instal·lació i activitat s'ajusten al projecte tècnic aprovat.

b)    Certificat i informe emés per entitat col·laboradora de l'administració en matèria de qualitat ambiental acreditatiu del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental integrada.

 L'administració disposarà del termini màxim d'un mes des de la presentació de la declaració responsable per a verificar la documentació presentada i/o efectuar oposició o objeccions. Transcorregut aquest termini sense manifestació en contra de l'òrgan substantiu ambiental, podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat.


5.- La llicència ambiental

La Llei 6/2014 que deroga definitivament el Decret 54/1990, de 26 de març, del Consell, pel qual s'aprova el nomenclátor d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, estableix que en aquest procediment s'inclouen totes les activitats públiques o privades que, no estant subjectes a autorització ambiental integrada, per la seua incidència en el medi ambient, han de sotmetre's obligatòriament a algun règim d'intervenció preventiva ambiental de competència municipal (veure Annex 1 del document).

En aquest procediment s'inclou un tràmit de dictamen ambiental que ha de precedir a l'atorgament de la llicència ambiental, dictamen que:

 • En el cas de municipis amb població de dret igual o superior a 50.000 habitants l'ha d'emetre el propi ajuntament 
 • En el cas dels ajuntaments amb població de dret inferior a 50.000 i igual o superior a 10.000 habitants que manquen de mitjans personals i tècnics precisos per a la seua emissió es preveu, amb caràcter excepcional, que es puga sol·licitar la seua emissió per la Comissió Territorial d'Anàlisi Ambiental Integrada
 • Per als municipis de població inferior a 10.000 habitants el dictamen ambiental l'emet l'esmentada comissió, llevat que se sol·licite la delegació de l'exercici d'aquesta competència en el cas que s'acredite disposar dels mitjans personals i tècnics suficients.

El dictamen ambiental ha de completar-se amb el pronunciament del corresponent ajuntament en les matèries de la seua competència.

5.1.- SOL·LICITUD

Una vegada realitzades les actuacions prèvies o concessions prèvies, o formalització d'altres instruments, exigides per la normativa sectorial que procedisquen (contemplades en l'apartat 4) i que s'acompanyaren a la sol·licitud, el procediment de llicència ambiental s'iniciarà amb la presentació de sol·licitud de llicència ambiental davant l'ajuntament en què vaja a desenvolupar-se l'activitat

La sol·licitud s'acompanyarà, com a mínim, de la següent documentació, sense perjudici de la qual puguen establir els ajuntaments mitjançant ordenança:

 • Projecte d'activitat, redactat i subscrit per tècnic competent identificat, i visat pel col·legi professional corresponent, quan legalment siga exigible
 • Estudi d'impacte ambiental quan el projecte estiga sotmés a avaluació d'impacte ambiental
 • Informe urbanístic municipal o indicació de la data de la seua sol·licitud.
 • Declaració d'interés comunitari quan siga procedent.
 • Estudi acústic conforme a l'article 36 de la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat, de Protecció contra la Contaminació Acústica, o el corresponent de la norma que ho substituïsca.
 • Resum no tècnic de la documentació presentada per a facilitar la seua comprensió a l'efecte del tràmit d'informació pública.
 • En el seu cas, certificat de verificació de la documentació.
 • En tot cas, de presentar-se la documentació en paper, s'adjuntarà còpia digitalitzada en suport informàtic de la totalitat de la documentació tècnica aportada.
 • Així mateix, s'acompanyarà a la sol·licitud, quan siga procedent, la següent documentació per a la seua valoració per l'ajuntament en l'àmbit de les seues competències:
 • Els programes de manteniment exigits per a les instal·lacions industrials incloses en l'article 2 del Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, o norma que ho substituïsca.
 • Pla d'autoprotecció per a les instal·lacions afectades pel Reial decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la norma bàsica d'autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència, o norma que ho substituïsca.
 • Quan es tracte d'instal·lacions subjectes al Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies perilloses, la documentació exigida per la normativa vigent en la matèria.

En el cas que siga necessària la realització d'obres, haurà d'acompanyar-se el corresponent projecte que serà tramitat conjuntament amb la llicència ambiental, amb la finalitat de comprovar que aquestes s'executen i desenvolupen d'acord amb la normativa vigent.

L'ajuntament verificarà formalment la documentació presentada, en el termini de 20 dies, per a comprovar si s'ajusta als requisits establits, sense perjudici de la verificació prèvia mitjançant certificació quan s'hagen formalitzat els corresponents convenis a aquest efecte entre l'ajuntament i els col·legis professionals o corporacions de dret públic corresponent, o l'adhesió als convenis que haguera signat la Generalitat.

En cas d'apreciar-se alguna deficiència o insuficiència en la documentació presentada, concedirà al sol·licitant un termini, que no podrà excedir de 15 dies, en funció de les característiques i complexitat de la documentació requerida, perquè la complete o esmene, amb indicació que, si així no es fera, se li tindrà per desistit de la sol·licitud, arxivant-se les actuacions


5.2.- INFORMACIÓ PÚBLICA I AUDIÈNCIA A CONFRONTANTS

L'ajuntament sotmetrà l'expedient a informació pública mitjançant la inserció d'un anunci en el tauler d'edictes i publicació en la pàgina Web de l'ajuntament per un termini no inferior a 20 dies, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i els qui ho consideren convenient, formulen les al·legacions que estimen oportunes.

Quan l'activitat projectada estiga sotmesa a avaluació d'impacte ambiental d'acord amb la normativa vigent en la matèria, el tràmit d'informació pública serà únic per als dos procediments i tindrà una duració no inferior a trenta dies. Haurà de ser objecte, a més, de publicació en el butlletí oficial de la província respectiva.

L'estudi d'impacte ambiental i una còpia del projecte, al costat de les al·legacions presentades, es remetran a l'òrgan ambiental autonòmic competent per a pronunciar-se en matèria d'impacte ambiental, i en la seua tramitació i efectes es regirà pel que s'estableix en la normativa vigent en aquesta matèria.

Així mateix, als veïns confrontants al lloc on s'haja d'emplaçar l'activitat, se'ls dirigirà notificació personal en la qual se'ls indicarà el lloc en el qual tindran a la seua disposició l'expedient complet, concedint-se un termini no inferior a deu dies, per a consulta i formulació de les al·legacions que consideren pertinents.

5.3.- SOL·LICITUD D'INFORMES ADDICIONALS

Una vegada conclòs el tràmit d'informació pública i audiència a confrontants, l'ajuntament sol·licitarà als òrgans que hagen de pronunciar-se sobre les matèries de la seua competència els informes que resulten preceptius conforme a la present llei o a la normativa sectorial d'aplicació en funció de l'activitat objecte de llicència, remetent a aquest efecte a aquests òrgans copia de la documentació pertinent, juntament amb les al·legacions i observacions realitzades que afecten l'àmbit de les seues competències.

 • En el supòsit d'instal·lacions subjectes al Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies perilloses, l'ajuntament remetrà a l'òrgan autonòmic competent en matèria d'accidents greus la documentació presentada a aquest efecte per l'interessat i sol·licitarà l'emissió d'informe, preceptiu, que haurà d'emetre's en el termini d'un mes des de la recepció de la documentació
 • Quan es tracte d'establiments en els quals vagen a ser presents substàncies perilloses se sol·licitarà d'aquest òrgan l'avaluació de l'informe de seguretat i el pronunciament sobre les condicions de seguretat de l'establiment o indústria. Aquest pronunciament, de caràcter preceptiu, haurà de ser emés en el termini màxim de 3 mesos des de la recepció de la documentació.
 • Així mateix, podrà sol·licitar els informes que considere necessaris per a resoldre sent vinculants aquells informes preceptius que tinguen expressament atribuït aquest caràcter per la normativa sectorial.


Els informes hauran de ser emesos en els terminis legalment establits. De no emetre's en termini, es podran prosseguir les actuacions qualsevol que siga el caràcter de l'informe sol·licitat, excepte en els supòsits d'informes preceptius que siguen determinants per a la resolució del procediment, i en aquest cas es podrà interrompre el termini dels tràmits successius.

Els informes preceptius emesos fora de termini i rebuts abans de dictar-se la proposta de resolució, hauran de ser tinguts en consideració quan es formule aquesta. Quan aquests informes siguen vinculants i impedisquen l'atorgament de la llicència ambiental, l'ajuntament dictarà resolució motivada denegant aquesta autorització.

5.4.- RESOLUCIÓ

El termini màxim per a resoldre i notificar la llicència ambiental serà de sis mesos, a comptar des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'ajuntament competent per a resoldre. Transcorregut aquest termini sense que s'haja notificat resolució expressa, podrà entendre's estimada la sol·licitud presentada

La llicència ambiental s'atorgarà per període indefinit, sense perjudici de la seua possible revisió


5.5.- INICI DE L'ACTIVITAT

Una vegada obtinguda la llicència ambiental i finalitzada, en el seu cas, la construcció de les instal·lacions i obres, com a requisit previ a l'inici de l'activitat, haurà de presentar-se comunicació de posada en funcionament acompanyada dels documents necessaris que acrediten el compliment dels requisits per a l'exercici de l'activitat.

La comunicació de posada en funcionament de l'activitat es presentarà davant l'ajuntament que haguera atorgat la llicència ambiental i es formalitzarà d'acord amb el model que a aquest efecte establisca l'ajuntament i a falta d'aquest, amb el qual amb caràcter general es pose a disposició en la pàgina Web de la Conselleria amb competències en matèria de medi ambient.

La comunicació s'acompanyarà de certificat emés per tècnic competent de l'execució del projecte, en el qual s'especifique que la instal·lació i activitat s'ajusten al projecte tècnic aprovat.

L'ajuntament disposarà del termini d'un mes des de la presentació de la comunicació per a verificar la documentació presentada i girar visita de comprovació de l'adequació de la instal·lació a les condicions fixades en la llicència ambiental.

Del resultat de la comprovació s'emetrà informe:

 • Si d'aquest es deriva la inadequació amb el contingut de la llicència atorgada, l'ajuntament requerirà a l'interessat perquè procedisca a la correcció dels defectes advertits, atorgant termini a aquest efecte en funció de les deficiències a esmenar, no podent-se iniciar l'activitat fins que existisca pronunciament exprés de conformitat per part de l'ajuntament.
 • Si no es detecta inadequació amb el contingut de la llicència ambiental, s'emetrà informe de conformitat, podent iniciar-se l'exercici de l'activitat.

Transcorregut el termini d'un mes sense que s'efectue visita de comprovació per l'ajuntament, podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat. No obstant això, en substitució de la visita de comprovació, els ajuntaments podran optar per exigir que es presente certificat expedit per entitat col·laboradora en matèria de qualitat ambiental (OCA) que acredite l'adequació de la instal·lació a les condicions fixades en la llicència ambiental

6.- La declaració responsable ambiental 

S'inclouen en el règim de declaració responsable ambiental les activitats que no estiguen sotmeses, atenent la seua escassa incidència ambiental, ni al règim d'autorització ambiental integrada ni de llicència ambiental, i que no puguen considerar-se innòcues per no complir alguna de les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014 (Veure Annex 3 del present document).

Amb la declaració responsable ambiental la Llei pretén:

a)    Possibilitar que els operadors econòmics puguen iniciar l'exercici de les activitats sense necessitat d'autorització o un altre acte administratiu previ atorgat per l'administració, atesa l'escassa incidència ambiental de les activitats incloses en aquest règim. 

b)    Substituir el control previ administratiu per un control ex post a partir de que s'inicie l'exercici de l'activitat.


No obstant això, la falta d'acte administratiu previ en aquests supòsits no impedeix a l'administració pública l'exercici de les seues funcions de vigilància i control a posteriori i, en cas de falta de presentació o inexactitud de les dades o documents, dictar resolució que impossibilite continuar amb l'exercici de l'activitat afectada des del moment en què es tinga constància de tals fets.


6.1.- SOL·LICITUD 

Amb anterioritat a la presentació davant l'ajuntament de la declaració responsable ambiental, els interessats hauran d'haver efectuat, d'acord amb el que s'estableix en la normativa en vigor, les obres i instal·lacions elèctriques, acústiques i de seguretat industrial i altra que resulten procedents en funció de l'activitat a desenvolupar

Així mateix s'ha d'haver obtingut les autoritzacions o haver formulat les comunicacions que, en el seu cas, siguen legalment exigibles per la normativa sectorial aplicable a l'activitat. 

En concret, per a les activitats incloses en el règim de declaració responsable ambiental, la prevenció ambiental es duu a terme, acompanyant-se, entre altres documents, certificació emesa per tècnic competent en la que s'especifique l'adequació de la instal·lació a l'activitat que vaja a desenvolupar-se, i el compliment dels requisits establits per la normativa sectorial d'aplicació. Això amb la finalitat de dotar als interessats de totes les garanties jurídiques necessàries perquè l'exercici de l'activitat no quede posteriorment paralitzada en virtut de la vigilància i control posterior de l'activitat per part de l'autoritat municipal o autonòmica i derivar en el tancament de l'activitat per incompliment dels requisits sectorials d'aplicació.

La declaració responsable ambiental es formalitzarà d'acord amb el model que a aquest efecte es trobe disponible en la pàgina Web del corresponent ajuntament o, en defecte d'això, amb el qual amb caràcter general pose a disposició la Conselleria competent en medi ambient.

En la declaració responsable l'interessat manifestarà sota la seua responsabilitat que compleix amb els requisits establits en la normativa ambiental per a l'exercici de l'activitat que es disposa a iniciar, que posseeix la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant tot el període de temps que dure l'exercici de l'activitat.

L'ajuntament podrà incloure en el contingut de la declaració responsable ambiental la manifestació expressa de compliment d'altres requisits que, encara que no estrictament ambientals, vengen legalment exigits per al funcionament de l'activitat, sense perjudici del que establisca la normativa sectorial d'aplicació.

La declaració responsable ambiental, degudament subscrita per l'interessat, ha d'anar acompanyada de la següent documentació:

a)    Memòria tècnica descriptiva de l'activitat.
b)    Certificació subscrita per tècnic competent, degudament identificat, acreditativa que les instal·lacions compleixen amb totes les condicions tècniques i ambientals exigibles per a poder iniciar l'exercici de l'activitat.

6.2.- INICI DE L'ACTIVITAT

 • La presentació de la declaració responsable ambiental amb la documentació indicada en l'article anterior permetrà a l'interessat l'obertura i inici de l'activitat transcorregut el termini màxim d'un mes des d'aquesta presentació.
 • Durant aquest termini l'ajuntament podrà verificar la documentació presentada i, en el seu cas, requerir la seua esmena, així com efectuar visita de comprovació a la instal·lació.
 • Si amb anterioritat al venciment d'aquest termini s'efectuara comprovació pels serveis tècnics municipals estenent-se acta de conformitat, la declaració responsable farà efecte des d'aquesta data.
 • En cas d'incompliment degudament constatat, o en el supòsit d'haver-se detectat en la visita de comprovació deficiències inesmenables, l'ajuntament dictarà resolució motivada de cessament de l'activitat, prèvia audiència de l'interessat.
 • Transcorregut el termini d'un mes des de la presentació de la declaració responsable ambiental sense efectuar-se visita de comprovació o, realitzada aquesta, sense oposició o objecció per part de l'ajuntament, l'interessat podrà procedir a l'obertura i inici de l'activitat.

D'altra banda, l'interessat podrà sol·licitar el certificat de conformitat amb l'obertura. L'ajuntament vindrà obligat a emetre el mateix en el termini màxim d'un mes.


7.- La comunicació d'activitats innòcues

Quedaran subjectes al règim de comunicació d'activitats innòcues, aquelles activitats que no tenen incidència ambiental, considerant-se com a tals les que complisquen totes les condicions establides en l'annex III de la Llei 6/2014 (Veure Annex 3 del present document). No obstant això, els ajuntaments podran regular en els seus ordenances les activitats que tinguen la consideració d'innòcues i que per tant estiguen subjectes a aquest règim.

El règim de comunicació d'activitats innòcues té com a finalitat possibilitar als operadors econòmics l'exercici d'una activitat sense necessitat d'autorització o un altre acte administratiu previ per part de l'administració, atenent la seua nul·la incidència ambiental.

La falta d'acte administratiu previ en aquests supòsits no impedeix a l'administració pública l'exercici de les seues funcions de vigilància i control a posteriori i, en cas de falta de presentació o inexactitud de les dades o documents, dictar resolució que impossibilite continuar amb l'exercici de l'activitat afectada des del moment en què es tinga constància de tals fets.

 

7.1.- SOL·LICITUD I INICI DE L'ACTIVITAT

La comunicació d'activitats innòcues podrà formular-se una vegada acabades les obres i les instal·lacions necessàries, i obtingudes, en el seu cas, les autoritzacions o altres mitjans d'intervenció que procedan.se formalitzarà d'acord amb el model que a aquest efecte es trobe disponible en la pàgina Web del corresponent ajuntament o, en defecte d'això, el que amb caràcter general pose a disposició la Conselleria competent en medi ambient.

La comunicació d'activitats innòcues es presentarà davant l'ajuntament en el qual vaja a realitzar-se l'activitat i farà efecte des de la seua presentació. Una vegada presentada podrà iniciar-se l'exercici de l'activitat, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tinguen atribuïdes les administracions públiques.

L'administració podrà comprovar, en qualsevol moment, la veracitat de totes les dades i documents aportats, així com el compliment dels requisits que la normativa aplicable exigisca per a l'exercici de l'activitat

Potestativament, l'interessat podrà sol·licitar de l'ajuntament la consignació en la comunicació presentada o mitjançant certificat exprés, la conformitat de l'administració.

8.- Activitats contemplades en la Llei 12/2012 de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

La publicació del BOE del 27 de desembre de la Llei 12/2012 establia, entre altres, una sèrie de mesures l'objectiu de les quals era el de “reduir les càrregues administratives que dificulten el comerç i, per un altre, dinamitzar el sector permetent un règim més flexible d'obertures”.

Mitjançant aquesta llei s'eliminen tots els supòsits d'autorització o llicències municipals prèvies lligades a establiments comercials i de prestació de determinats serveis amb una superfície útil d'exposició i venda al públic que no supere els 750 metres quadrats. (Veure Annex 3 del present document). Se substitueix l'autorització per un règim de control ex post basat en una declaració responsable. El control administratiu passarà a realitzar-se de manera posterior a la declaració responsable o comunicació prèvia aplicant-se el règim sancionador vigent.

 La flexibilització s'estén també a totes les obres. No serà exigible llicència o autorització prèvia per a la realització de les obres lligades al condicionament dels locals per a exercir l'activitat comercial quan no requerisquen de la redacció d'un projecte d'obra de conformitat amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació.

La declaració responsable, o la comunicació prèvia, haurà de contindre una manifestació explícita del compliment d'aquells requisits que resulten exigibles d'acord amb la normativa vigent, inclòs estar en possessió del projecte signat per tècnic competent en el cas que les obres que s'hagueren de realitzar així ho requerisquen segons el que s'estableix en la Llei 38/1999, de 5 de novembre.

Quan es concedisca la llicència preceptiva o es presente la declaració responsable o la comunicació prèvia o quan, no havent-se sol·licitat, concedit o denegat encara aquella o presentat aquestes, s'inicie la construcció, instal·lació o obra, es practicarà una liquidació provisional a compte, determinant-se la base imposable en funció del pressupost presentat pels interessats.

Una vegada finalitzada la construcció, instal·lació o obra, i tenint en compte el seu cost real i efectiu, l'ajuntament, mitjançant l'oportuna comprovació administrativa, modificarà, en el seu cas, la base imposable a què es refereix l'apartat anterior practicant la corresponent liquidació definitiva, i exigint del subjecte passiu o reintegrant-li, en el seu cas, la quantitat que corresponga.

La Llei 12/2012 també estableix la no-subjecció a llicència els canvis de titularitat de les activitats comercials i de serveis. En aquests casos serà exigible comunicació prèvia a l'administració competent als sols efectes informatius.

En tot cas, el declarant sempre haurà d'estar en possessió del justificant de pagament del tribut corresponent quan siga preceptiu.

Per a finalitzar aquest apartat és important realitzar dues consideracions:

 • D'una banda la reforma contemplada en la Llei 12/2012 estableix un mínim comú denominador per a tot l'Estat sense perjudici que les Comunitats Autònomes, en l'àmbit de les seues competències, puguen regular un règim de major abast en l'eliminació de qualsevol mena de control previ.
 • Per una altra, des del nostre punt de vista, la Llei estableix un llistat d'activitats comercials i de serveis no subjectes a llicència o autorització prèvia (Veure Annex 3 del present document), però per a la delimitació de si correspon el procediment de declaració responsable o comunicació prèvia, considerem que s'estarà al regulat en la Llei 6/2014, en concret al compliment o no dels requisits establits en el seu Annex III (Veure Annex 2 del present document)

9.- Activitats subjectes a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics


La Llei 6/2014 estableix l'exclusió del seu àmbit de regulació als espectacles públics, activitats recreatives i establiments oberts a la pública concurrència subjectes a la Llei d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics de la Comunitat Valenciana, que es regiran per la seua normativa específica per disposar d'un procediment propi que ja inclou els aspectes de caràcter ambiental.

En el seu preàmbul s'estableix que:

“...L'administració està obligada a facilitar les expectatives emprenedores de les persones, a dotar de fluïdesa al procediment i a minimitzar les traves que puguen condicionar, en excés, l'obertura d'un establiment públic o l'organització d'un espectacle o activitat recreativa...”

A partir de l'entrada en vigor de la Llei 14/2010 s'estableix la substitució del règim d'autorització administrativa, per un model basat en la declaració responsable del titular o prestador. De fet, aquest últim passa a ser el règim general per a l'obertura d'establiments públics, quedant el règim d'autorització només per a supòsits específics en els quals, objectivament, per qüestions d'aforament o per les seues condicions intrínseques, existisca una especial situació de risc.

La Llei 14/2010 considera com a declaració responsable al document subscrit per un titular o prestador en el qual manifesta, sota la seua responsabilitat, que compleix amb els requisits establits en la normativa vigent per a l'organització d'un espectacle públic o activitat recreativa i/o per a l'obertura d'un establiment públic, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment durant la vigència d'aquells.

La declaració responsable, efectuada d'acord amb el que s'estableix en la llei, habilita, d'acord amb els requisits procedimentals que preveu i després veurem, per a l'exercici dels espectacles públics i activitats recreatives indicats en ella. P

D'un altre costat, també es contempla el canvi de titularitat sense més tràmit que una declaració formal davant l'ajuntament.


9.1.-ACTIVITATS SUBJECTES

La Llei estableix el seu àmbit d'aplicació el seu Annex (Veure Annex 5 del present document) proporcionant el llistat d'activitats subjectes a la seua regulació, tenint en compte que, en funció del que es disposa en la Llei, s'entendrà per:

a)    Activitats recreatives: aquelles que congreguen a un públic que acudeix amb l'objecte principal de participar en l'activitat o rebre els serveis que els són oferits per l'empresa amb finalitats d'oci, entreteniment i diversió.

b)    Establiments públics: locals en els quals es realitzen els espectacles públics i les activitats recreatives, sense perjudici que aquests espectacles i activitats puguen ser desenvolupats en instal·lacions portàtils, desmuntables o en la via pública


9.2.-SOL·LICITUD I PROCEDIMENT

 Per a desenvolupar qualsevol de les activitats contemplades en l'àmbit d'aplicació de la Llei 14/2010 serà necessària la presentació, davant l'ajuntament del municipi de què es tracte, d'una declaració responsable en la qual, almenys, s'indique:

 • la identitat del titular o prestador
 • ubicació física de l'establiment públic
 • activitat recreativa o espectacle públic oferit 
 • manifestació que es compleix amb tots els requisits tècnics i administratius per a procedir a l'obertura del local i i que es compromet a mantindre el seu compliment durant el període de temps en què l'activitat comercial siga exercida

 

Al costat de la declaració responsable s'haurà d'aportar, com a mínim, la següent documentació:

 • Còpia del projecte de l'obra i activitat signada per tècnic competent i visat pel col·legi professional, si així procedira, d'acord amb el que es disposa en la normativa en vigor sobre visat col·legial obligatori.
 • Certificats expedits per entitat que dispose de la qualificació d'Organisme de Certificació Administrativa OCA, pel qual s'acredite el compliment de tots i cadascun dels requisits tècnics i administratius exigits per la normativa en vigor per a l'obertura de l'establiment públic. 
 • Alternativament, certificat emés per tècnic o òrgan competent i visat, si així procedeix, per col·legi professional, en el qual s'acredite el compliment dels requisits establits en la normativa vigent per a la realització de l'espectacle públic o activitat recreativa de què es tracte
 • Certificat que acredite la subscripció d'un contracte d'assegurança de responsabilitat civil per danys al públic assistent i a tercers, d'acord amb el regulat en la llei i en la quantia determinada reglamentàriament.
 • Còpia del resguard pel qual se certifica l'abonament de les taxes municipals corresponents.
 • En el seu cas, còpia de la declaració d'impacte ambiental o de la resolució sobre la no necessitat de sotmetiment del projecte a avaluació d'impacte ambiental, si l'activitat es correspon amb algun dels projectes sotmesos a avaluació ambiental.

L'ajuntament, una vegada rebuda la declaració responsable i la documentació annexa indicada, procedirà a registrar d'entrada aquesta recepció en el mateix dia en què això es produïsca, entregant còpia a l'interessat. 

9.3.- INICI DE L'ACTIVITAT

•    Si la documentació continguera el certificat de qualificació d'un Organisme de Certificació Administrativa (OCA), l'obertura de l'establiment podrà realitzar-se de manera immediata i no precisarà d'atorgament de llicència municipal. Sense perjudici d'això l'Ajuntament podrà procedir, en qualsevol moment, a realitzar inspecció.

•    En cas que no es presente un certificat per un OCA, l'ajuntament inspeccionarà l'establiment per a acreditar l'adequació d'aquest i de l'activitat al projecte presentat pel titular o prestador, en el termini màxim d'un mes des de la data del registre d'entrada. En aquest sentit, una vegada girada la visita de comprovació i verificats 


•    els extrems anteriors, l'ajuntament expedirà l'acta de comprovació favorable, la qual cosa possibilitarà l'obertura de l'establiment amb caràcter provisional fins a l'atorgament per l'ajuntament de la llicència d'obertura.

•    Si la visita de comprovació no tinguera lloc en el termini citat, el titular o prestador podrà, així mateix, sota la seua responsabilitat, obrir l'establiment, prèvia comunicació a l'òrgan municipal corresponent. Aquesta obertura no eximeix al consistori d'efectuar la visita de comprovació. En aquest sentit, si es comprova la inexactitud o falsedat en qualsevol dada, manifestació o document de caràcter essencial presentat, l'ajuntament decretarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici de l'activitat, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives al fet que pertocara


•    Si la llicència fora concedida abans de transcórrer el termini d'un mes des del registre d'entrada, el titular o prestador podrà procedir a l'obertura de l'establiment

9.4.- CANVI DE TITULARITAT

Qualsevol canvi en la titularitat d'un establiment públic precisarà de declaració formal davant l'ajuntament de la localitat en el qual aquell se situe, sense que siga necessari l'atorgament de nova llicència municipal. Aquest canvi de titularitat haurà de comunicar-se en el termini d'un mes des que s'haguera formalitzat per qualsevol mitjà dels admesos en dret.

La notificació del canvi de titularitat haurà d'estar subscrita pel transmitent i per l'adquirent de l'establiment. Cas contrari, aquesta comunicació no tindrà validesa per a l'ajuntament, responent tots dos solidàriament per l'incompliment d'aquesta obligació. 3. Una vegada declarat el canvi de titularitat, l'administració municipal el comunicarà a l'òrgan autonòmic competent en la matèria perquè en prengueu coneixement i efectes.


10. L'entrada en vigor de la LLEI 19/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, d'acceleració de la inversió a projectes prioritaris (LAIP).

Encara que no és una disposició que en sentit regula el procediment d'obtenció de llicències, sí que té una certa repercussió en els “tempos” de tramitació per a un determinada tipologia de projectes d'inversió.

En el seu preàmbul s'estableix que “Mitjançant aquesta llei, els projectes considerats com a prioritaris tindran una tramitació preferent i urgent, reduint-se a la meitat els terminis corresponents als tràmits establits en els procediments administratius de la Generalitat que hagen de seguir-se per a l'execució efectiva del projecte”

La llei 19/2018 (coneguda com LAIP) té com a objecte creació i regulació del Punt d'Acceleració a la Inversió com a instrument de coordinació i impuls de projectes empresarials que fomente i afavorisca la inversió i la creació d'ocupació en la Comunitat Valenciana. 

Aqueix Punt d'Acceleració a la Inversió fa les tasques de recepció, remissió de documentació i coordinació en la tramitació dels projectes d'inversió presentats per persones tant físiques com jurídiques que siguen qualificats com prioritaris i té les següents funcions:
 
a)    Actuar de punt d'entrada de les sol·licituds i de la documentació necessària per a tots aquells tràmits administratius que l'empresa haja de realitzar en la posada en marxa dels projectes que complisquen amb els criteris d'admissió de l'article 2, sense perjudici de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i traslladar-los a les unitats administratives competents.

b)    Promoure, mitjançant les comissions tècniques d'inversions la màxima coordinació en la tramitació dels projectes qualificats com a prioritaris amb l'objectiu d'agilitar l'actuació de tots aquells òrgans de l'administració de la Generalitat o entitats del sector públic instrumental implicats en la tramitació dels projectes empresarials 


c)    Mantindre contacte permanent amb la persona física o jurídica impulsora del projecte sobre els tràmits preceptius que regulen la seua posada en marxa en la Comunitat Valenciana.


d)    Fer un seguiment de l'estat de tramitació de l'expedient davant tots aquells òrgans de la Generalitat amb competències, i, en el seu cas, de les entitats locals i de l'administració de l'Estat, prèvia subscripció amb aquests dels oportuns instruments de col·laboració.

A l'efecte de qualificació d'un projecte com a Projectes Prioritaris d'Inversió i puga ser tramitat pel Punt d'Acceleració a la Inversió, haurà d'aportar a la Comunitat Valenciana un valor afegit en àrees com el desenvolupament tecnològic i la innovació, desenvolupament i vertebració territorial, generació d'ocupació, recuperació i foment de sectors tradicionals, protecció mediambiental, promoció de la inclusió social, igualtat i conciliació en l'àmbit laboral o corresponsabilitat, entre altres criteris econòmics, socials i mediambientals.

En concret els requisits específics actualment està regulats per la RESOLUCIÓ de 23 de desembre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven els criteris avaluables i els mínims exigibles per a considerar un projecte d'interés per a la Comunitat Valenciana en l'exercici 2021

Per a la finalitzar aquest apartat, cal ressaltar quals són els efectes vinculats a la declaració de projecte prioritari d'inversió

1.    Els projectes empresarials declarats com a projectes prioritaris d'inversió pel Punt d'Acceleració a la Inversió tindran, en els seus diferents tràmits, caràcter urgent i prioritari per als òrgans de la Generalitat i les entitats del seu sector públic instrumental, de manera que s'agilite la seua implantació i posada en marxa.

2.    Els terminis ordinaris dels tràmits administratius previstos en les lleis de les Corts, decrets del Consell, resolució dels procediments i la resta de disposicions generals dictades per l'administració de la Generalitat es reduiran a la meitat quan afecten els projectes d'inversió gestionats pel Punt d'Acceleració a la Inversió, sense perjudici de la legislació bàsica que siga aplicable, exceptuant els terminis relatius a la presentació de sol·licituds i recursos en els procediments de concurrència competitiva, d'informació pública, així com els de naturalesa fiscal.

3.    Els terminis ordinaris dels tràmits administratius, llicències i informes de les corporacions locals amb les quals s'haja subscrit l'oportú instrument de col·laboració (a través de la signatura d'un Conveni) quedaran igualment vinculats a l'obligatorietat de la tramitació d'urgència.

4.    Els diversos procediments administratius relacionats amb els projectes empresarials declarats com a projectes prioritaris d'inversió correspondran als òrgans competents en la matèria. No obstant això, seran impulsats i coordinats en els diferents tràmits pel Punt d'Acceleració a la Inversió en col·laboració amb els membres de les comissions tècniques d'inversions corresponents.

 


ANNEX 1
Categories d'activitats subjectes a autorització ambiental integrada

1. Instal·lacions de combustió.
    1.1 Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica nominal total igual o superior a 50 MW:
a)    Instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim ordinari o en règim especial, en les quals es produïsca la combustió de combustibles fòssils, residus o biomassa.
b)    Instal·lacions de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor o qualsevol altre equipament o instal·lació de combustió existent en una indústria, siga aquesta o no la seua activitat principal

    1.2 Refineries de petroli i de gas.
a)    Instal·lacions per al refinament de petroli o de cru de petroli
b)    Instal·lacions per a la producció de gas combustible diferent del gas natural i gasos liquats del petroli.
    1.3 Coquerías
    1.4 Instal·lacions de gasificació o liqüefacció de:
a)    Carbó.
b)    Altres combustibles, quan la instal·lació tinga una potència tèrmica nominal igual o superior a 20 MW.
2. Producció i transformació de metalls
    2.1 Instal·lacions de calcinació o sinterització de minerals metàl·lics inclòs el mineral sulfurós.
    2.2 Instal·lacions per a la producció de fosa o d'acers bruts (fusió primària o secundària), incloses les corresponents instal·lacions de fosa contínua d'una capacitat superior a 2,5 tones per hora
    2.3 Instal·lacions per a la transformació de metalls ferrosos:
a)    Procés de laminatge en calent amb una capacitat superior a 20 tones d'acer en brut per hora.
b)    Procés de forjat amb martells l'energia d'impacte dels quals siga superior a 50 kilojulios per martell i quan la potència tèrmica utilitzada siga superior a 20 MW.
c)    Aplicació de capes de protecció de metall fos amb una capacitat de tractament superior a dues tones d'acer brut per hora
    2.4 Foses de metalls ferrosos amb una capacitat de producció superior a 20 tones per dia
    2.5 Instal·lacions per a la:
a)    Producció de metalls en brut no ferrosos a partir de minerals, de concentrats o de matèries primeres secundàries mitjançant processos metal·lúrgics, químics o electrolítics
b)    Fusió de metalls no ferrosos, inclusivament l'aliatge, inclosos els productes de recuperació i altres processos en les foses de metalls no ferrosos amb una capacitat de fusió superior a 4 tones diàries per al plom i el cadmi o 20 tones diàries per a tots els altres metalls.
    2.6 Instal·lacions per al tractament de superfície de metalls o materials plàstics per processos electrolítics o químics, quan el volum de les cubetes destinades al tractament emprades siga superior a 30 m³
3. Indústries minerals.
    3.1 Producció de ciment, calç i òxid de magnesi: 
a)    Fabricació de ciment per moltaa amb una capacitat de producció superior a 500 tones diàries; fabricació de ciment clínquer en forns rotatoris amb una capacitat de producció superior a 500 tones diàries, o en forns d'un altre tipus amb una capacitat de producció superior a 50 tones per dia.
b)    Producció de calç en forns amb una capacitat de producció superior a 50 tones diàries.
c)    Producció d'òxid de magnesi en forns amb una capacitat de producció superior a 50 tones diàries
    3.2 Instal·lacions per a la fabricació de vidre inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió superior a 20 tones per dia.
    3.3 Instal·lacions per a la fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals amb una capacitat de fosa superior a 20 tones per dia.
    3.4 Instal·lacions per a la fabricació de productes ceràmics mitjançant enfornat, en particular de teules, rajoles, rajoles refractàries, taulells, gres ceràmic o productes ceràmics ornamentals o d'ús domèstic amb una capacitat de producció superior a 75 tones per dia i/o amb una capacitat d'enfornat superior a 4 m³ i més de 300 kg/m³ de densitat de càrrega per forn.
4. Indústria química.
    4.1 Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics orgànics, en particular: 
a)    Hidrocarburs simples (lineals o cíclics, saturats o insaturats, alifàtics o aromàtics).
b)    Hidrocarburs oxigenats, com ara alcohols, aldehids, cetones, àcids orgànics, èsters i mescles d'èsters, acetats, èters, peròxids i resines epoxi.
c)    Hidrocarburs sulfurats
d)    Hidrocarburs nitrogenats, en particular, amines, amidas, compostos nitrosos, nítrics o nitrats, nitrils, cianats i isocianats. 
e)    Hidrocarburs fosforats. 
f)    Hidrocarburs halogenats.
g)    Compostos orgànics metàl·lics.
h)    Materials plàstics (polímers, fibres sintètiques, fibres a base de cel·lulosa).
i)    Cautxús sintètics.
j)    Colorants i pigments.
k)    Tensioactius i agents de superfície.
    4.2 Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics inorgànics, com:
a)    Gasos i, en particular, l'amoníac, el clor o el clorur d'hidrogen, el fluor o fluorur d'hidrogen, els òxids de carboni, els compostos del sofre, els òxids del nitrogen, l'hidrogen, el diòxid de sofre, el dicloruro de carbonil
b)    Àcids i, en particular, l'àcid cròmic, l'àcid fluorhídric, l'àcid fosfòric, l'àcid nítric, l'àcid clorhídric, l'àcid sulfúric, l'àcid sulfúric fumant, els àcids sulfurats.
c)    Bases i, en particular, l'hidròxid d'amoni, l'hidròxid potàssic, l'hidròxid sòdic
d)    Sales com el clorur d'amoni, el clorat potàssic, el carbonat potàssic (potassa), el carbonat sòdic (dessaborida), els perborats, el nitrat argentico.
e)    No metalls, òxids metàl·lics o altres compostos inorgànics com el carbur de calci, el silici, el carbur de silici.
    4.3 Instal·lacions químiques per a la fabricació de fertilitzants a base de fòsfor, de nitrogen o de potassi (fertilitzants simples o compostos)
    4.4 Instal·lacions químiques per a la fabricació de productes fitosanitaris i de biocides
    4.5 Instal·lacions químiques que utilitzen un procediment químic o biològic per a la fabricació de medicaments inclosos els productes intermedis
    4.6 Instal·lacions químiques per a la fabricació d'explosius.
5. Gestió de residus.
    5.1 Instal·lacions per a la valorització o eliminació de residus perillosos d'una capacitat superior a 10 tones per dia que impliquen alguna o diverses de les següents activitats: 
a)    Tractament biològic.
b)    Tractament físic-químic.
c)    Combinació o mescla prèvies a les operacions esmentades en els punts 5.1 i 5.2.
    5.2 Instal·lacions per a la valorització o eliminació de residus en plantes d'incineració o coincineració de residus:
a)    Per a residus no perillosos, amb una capacitat superior a 3 tones per hora.
b)    Per a residus perillosos, amb una capacitat superior a 10 tones per dia.
    5.3 Instal·lacions per a l'eliminació dels residus no perillosos amb una capacitat de més de 50 tones per dia, que incloguen una o més de les següents activitats, excloent les incloses en el Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes:
a)    Tractament biològic.
b)    Tractament físic-químic.
c)    Tractament previ a la incineració o coincineració.
d)    Tractament d'escòries i cendres.
e)    Tractament mitjançant trituradores de residus metàl·lics, inclosos els equips elèctrics i electrònics i els vehicles al final de la seua vida útil, així com els seus components
    5.4 Valorització, o una combinació de valorització i eliminació, de residus no perillosos amb una capacitat superior a 75 tones per dia que incloguen una o més de les següents activitats, excloent les incloses en el Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes:
a)    Tractament biològic.
b)    Tractament previ a la incineració o coincineració.
c)    Tractament d'escòries i cendres.
d)    Tractament mitjançant trituradores de residus metàl·lics, inclosos els equips elèctrics i electrònics i els vehicles al final de la seua vida útil, així com els seus components. Quan l'única activitat de tractament de residus que es duga a terme en la instal·lació siga la digestió anaeròbia, el llindar de capacitat aplicable a aquesta activitat serà de 100 tones diàries.
    5.5 Abocadors de tot tipus de residus que reben més de 10 tones de residus per dia o que tinguen una capacitat total superior a 25.000 tones a exclusió dels abocadors de residus inerts
    5.6 Emmagatzematge temporal de residus perillosos no inclosos en el punt 5.5 en espera de l'aplicació d'algun dels tractaments esmentats en els punts 5.1, 5.2, 5.3 i 5.4 amb una capacitat total superior a 50 tones, excepte l'emmagatzematge temporal, en espera de recollida, en el lloc on el residu és generat.
    5.7 Emmagatzematge subterrani de residus perillosos, amb una capacitat total superior a 50 tones.
6. Indústria derivada de la fusta
    6.1 Instal·lacions industrials destinades a la fabricació de: 
a)    Pasta de paper a partir de fusta o d'altres matèries fibroses.
b)    Paper o cartó amb una capacitat de producció superior a 20 tones diàries.
    6.2 Instal·lacions industrials de producció de cel·lulosa amb una capacitat de producció superior a 20 tones diàries
    6.3 Instal·lacions industrials destinades a la fabricació d'un o més dels següents taulers derivats de la fusta: taulers d'encenalls de fusta orientades, taulers aglomerats o taulers de cartó comprimit, amb una capacitat de producció superior a 600 m³ diaris
7. Indústria tèxtil
    7.1 Instal·lacions per al tractament previ (operacions de rentada, blanqueig, mercerització) o per al tint de fibres tèxtils o productes tèxtils quan la capacitat de tractament supere les 10 tones diàries
8. Indústria del cuir.
    8.1 Instal·lacions per a l'adobat de cuirs quan la capacitat de tractament supere les 12 tones de productes acabats per dia
9. Indústries agroalimentàries i explotacions ramaderes
    9.1 Instal·lacions per a:
a)    Escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 50 tones per dia.
b)    Tractament i transformació, diferents del mer envasament, de les següents matèries primeres, tractades o no prèviament, destinats a la producció d'aliments o pinsos procedents de:
•    Només matèria primera animal (que no siga exclusivament la llet), amb una capacitat de producció de productes acabats superior a 75 tones per dia.
•    Només matèria primera vegetal, amb una capacitat de producció de productes acabats superior a 300 tones per dia o 600 tones per dia en cas que la instal·lació funcione durant un període no superior a 90 dies consecutius en un any qualsevol. BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓ CONSOLIDADA Pàgina 71
•    Només matèries primeres animals i vegetals, tant en productes combinats com per separat, amb una capacitat de producció de productes acabats en tones per dia superior a: – 75 si A és igual o superior a 10, o – [300 – (22,5 × A)] en qualsevol altre cas, on A és la porció de matèria animal (en percentatge del pes) de la capacitat de producció de productes acabats. L'envàs no s'inclourà en el pes final del producte. La present subsecció no serà aplicable quan la matèria primera siga només llet
a)    Tractament i transformació de llet solament, quan la quantitat de llet rebuda siga superior a 200 tones per dia (valor mig anual)
    9.2 Instal·lacions per a l'eliminació o l'aprofitament de canals (carcasses) o deixalles d'animals amb una capacitat de tractament superior a 10 tones per dia.
    9.3 Instal·lacions destinades a la cria intensiva d'ocells de corral o de porcs que disposen de més de: 40.000 places per a ocells de corral si es tracta de gallines ponedores o del número equivalent en excreta de nitrogen per a altres orientacions productives d'ocells de corral 
10. Consum de dissolvents orgànics.
    10.1 Instal·lacions per a tractament de superfície de materials, d'objectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, pegar-los, laquejar-los, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum de dissolvents orgànics superior a 150 kg de dissolvent per hora o superior a 200 tones per any.
11. Indústria del carboni.
    11.1 Instal·lacions per a fabricació de carboni sinterizado o electrografito per combustió o grafitació.
12. Indústria de conservació de la fusta
    12.1 Conservació de la fusta i dels productes derivats de la fusta utilitzant productes químics, amb una capacitat de producció superior a 75 m³ diaris, diferent del tractament per a combatre la albura exclusivament.
13. Tractament d'aigües
    13.1 Tractament independent d'aigües residuals no contemplat en la legislació sobre aigües residuals urbanes, i abocades per una instal·lació contemplada en aquest annex.
14. Captura de CO2
    14.1 Captura de fluxos de CO2 procedents d'instal·lacions incloses en el present annex amb finalitats d'emmagatzematge geològic conformement a la Llei 40/2010, de 29 de desembre, d'emmagatzematge geològic de diòxid de carboni.

ANNEX 2
Categories d'activitats subjectes a llicència ambiental

1. Indústries energètiques/Energia.
    1.1. Instal·lacions de combustió amb una potència tèrmica nominal total superior a 2 MW i fins a 50 MW:
a)    Instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim ordinari o en règim especial, en les quals es produïsca la combustió de combustibles fòssils, residus o biomassa.
b)    Instal·lacions de cogeneració, calderes, forns, generadors de vapor o qualsevol altre equipament o instal·lació de combustió existent en una indústria, siga aquesta o no la seua activitat principal.
    1.2. Generadors de vapor de capacitat superior a 4 tones per hora.
    1.3. Generadors de calor de potència superior a 2.000 termias per hora.
    1.4. Instal·lacions industrials, i d'altres tipus, per a la producció d'energia elèctrica, vapor i aigua calenta amb una potència tèrmica superior a 0,5 MW i fins a 50 MW.
    1.5. Assecat amb llit fluid, forn rotatori i altres. Instal·lacions amb una potència superior a 1.000 termias per hora.
    1.6. Instal·lacions l'activitat principal de les quals siga l'emmagatzematge de productes petrolífers o combustibles amb una capacitat superior a 100 tones.
    1.7. Instal·lacions en les quals existisca emmagatzematge a la intempèrie de combustibles sòlids amb una capacitat entre 50 i 1.000 tones.
    1.8. Fabricació a escala industrial de briquetes d'hulla i de lignit.
    1.9. Producció de carbó vegetal quan es tracte d'una activitat fixa.
2. Producció i transformació de metalls.
    2.1. Producció de fosa o d'acers bruts (fusió primària o secundària), incloses les corresponents instal·lacions de fusió contínua d'una capacitat de fins a 2,5 tones per hora
    2.2. Transformació de metalls ferrosos:
a)    procés de laminatge en calent amb una capacitat de fins a 20 tones d'acer en brut per hora;
b)    procés de forjat amb martells l'energia d'impacte dels quals siga fins a 50 kilojulios per martell o quan la potència tèrmica utilitzada siga fins a 20 MW;
c)    aplicació de capes de protecció de metall fos amb una capacitat de tractament de fins a 2 tones d'acer en brut per hora.
    2.3. Procés de fosa de metalls ferrosos amb una capacitat de producció superior a 2 tones per dia i fins a 20 tones per dia.
    2.4. Transformació de metalls no ferrosos: Fusió de metalls no ferrosos, inclusivament l'aliatge, inclosos els productes de recuperació i altres processos en les foses de metalls no ferrosos (refinat, modelat en fosa) amb una capacitat de fusió de fins a 4 tones diàries per al plom i el cadmi, i superior a 2 tones i fins a 20 tones diàries per a tots els altres metalls.
    2.5. Tractament de superfície de metalls i materials plàstics per processos electrolítics o químics, quan el volum de les cubetes utilitzades o de les línies completes destinades al tractament siga de fins a 30 m³.
    2.6. Tractament a escala industrial d'escòria siderúrgica i de fosa.
    2.7. Preparació, magatzematge a la intempèrie, càrrega, descàrrega i transport de minerals dins de les plantes metal·lúrgiques.
    2.8. Electròlisi de zinc.
    2.9. Instal·lacions per a l'aïllament o el recobriment de fils, superfícies i conductors de coure o similars, mitjançant resines o processos d'esmaltat.
    2.10. Aliatges de metall amb injecció de fòsfor.
    2.11. Forja, estampació, embutició de metalls, sinterització, encunyació, cort i repremut a escala industrial.
    2.12. Decapatge de peces metàl·liques a escala industrial mitjançant processos tèrmics.
    2.13. Fabricació d'armes i/o municions.
    2.14. Fabricació d'electrodomèstics.
    2.15. Fabricació d'acumuladors elèctrics, piles i bateries
    2.16. Fabricació de maquinària i/o productes metàl·lics diversos, inclosos elements estructurals.
    2.17. Fabricació de caldereria (cisternes, recipients, radiadors, calderes d'aigua calenta i generadors de vapor).
    2.18. Fabricació de materials, maquinària i equips elèctrics, electrònics i òptics, joieria i bijuteria a escala industrial.
    2.19. Fabricació de motors, vehicles de motor i similars.
    2.20. Instal·lacions per a la construcció i la reparació d'aeronaus.
    2.21. Instal·lacions de construcció i reparació naval.
    2.22. Fabricació de material ferroviari mòbil.
3. Indústries minerals.
    3.1. Producció de ciment i/o clínquer en forns rotatoris, producció de calç i/o algeps en forns, i producció d'òxid de magnesi en forns, siga com siga la seua capacitat de producció, sempre que no es trobe inclosa en l'annex I de la Llei 6/2014
    3.2. Fabricació de vidre inclosa la fibra de vidre, amb una capacitat de fusió de fins a 20 tones per dia.
    3.3. Fosa de materials minerals, inclosa la fabricació de fibres minerals amb una capacitat de fusió superior a 1 tona per dia i fins a 20 tones per dia.
    3.4. Fabricació de productes ceràmics mitjançant enfornat, en particular de teules, rajoles, rajoles refractàries, taulells, gres ceràmic o productes ceràmics ornamentals o d'ús domèstic no inclosos en l'annex
    3.5. Explotacions i fronts d'una mateixa autorització o concessió a cel obert de jaciments minerals i altres recursos geològics de les seccions A, B, C i D l'aprofitament de la qual està regulat per la Llei de Mines i normativa complementària, quan es done alguna de les circumstàncies següents:
a)    Explotacions de substàncies que puguen patir alteracions per oxidació, hidratació, etc., i que induïsquen, en límits superiors als inclosos en les legislacions vigents, a acidesa, toxicitat o altres paràmetres en concentracions tals que suposen risc per a la salut humana o el medi ambient, com les menes amb sulfurs, explotacions de combustibles sòlids, explotacions que requerisquen tractament per lixiviació in situ i minerals radioactius.
b)    Explotacions que es troben situades en terreny de domini públic hidràulic o en zona de policia d'un llit quan es desenvolupen en zones especialment sensibles, designades en aplicació de les Directives 79/409/CEE i 92/43/CEE, o en aiguamolls inclosos en la llista del Conveni Ramsar.
    3.6. Activitats extractives i instal·lacions dels recursos explotats no incloses en els epígrafs anteriors.
    3.7. Extracció de petroli i gas natural amb finalitats comercials.
    3.8. Instal·lacions industrials en l'exterior per a l'extracció de carbó, minerals i pissarres bituminoses.
    3.9. Instal·lacions d'atomització de productes minerals.
    3.10. Extracció de sal marina.
    3.11. Fabricació de formigó i/o elements de formigó, algeps i ciment.
    3.12. Fabricació de productes de fibrociment, excepte els quals continguen amiant (inclosos en annex I de la Llei 6/2014 ).
    3.13. Plantes d'aglomerat asfàltic.
    3.14. Plantes de preparació i ensacat de ciments especials i/o morters.
    3.15. Magatzematge de productes pulverulents o granulats, amb una capacitat superior a 1.000 tones.
    3.16. Cort, serrat i poliment per mitjans mecànics de roques i pedres, amb una capacitat de producció superior a 50 Tones per dia
    3.17. Fabricació de materials abrasius a base d'alúmina, carbur de silici i altres productes similars.
    3.18. Tractaments superficials de vidre, per mètodes químics.
    3.19. Activitats de classificació i tractament d'àrids quan l'activitat es desenvolupa fora del recinte miner.
    3.20. Fabricació d'elements per a la construcció no inclosos en un altre epígraf específic.

4. Indústria química.
    4.1. Instal·lacions químiques per a la fabricació a escala industrial de biocombustibles.
    4.2. Fabricació a escala industrial de pintures, tintes, laques, vernissos i revestiments similars a partir de productes químics de base.
    4.3. Fabricació de mescles bituminoses a base d'asfalt, betum, quitrans i brees.
    4.4. Fabricació a escala industrial de sabons, detergents i altres productes de neteja i abrillantat.
    4.5. Fabricació a escala industrial de perfums i productes de bellesa i higiene
    4.6. Fabricació de material fotogràfic verge i preparats químics per a la fotografia.
    4.7. Fabricació de productes de matèries plàstiques termoestables.
    4.8. Tractament químic d'olis i greixos.
    4.9. Fabricació, extracció i/o preparació d'altres productes químics no inclosos en altres epígrafs d'aquest annex ni en l'annex I de la Llei 6/2014 .
5. Gestió de residus.
    5.1. Instal·lacions de valorització i/o eliminació de residus perillosos i/o no perillosos no incloses en l'annex I de la Llei 6/2014, excloent les incloses en el Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes.
    5.2. Instal·lacions per a l'emmagatzematge de residus, perillosos i/o no perillosos, no incloses en l'annex I de la Llei 6/2014, exclòs l'emmagatzematge temporal en espera de recollida en el lloc en què el residus és generat (emmagatzematge en l'àmbit de la producció).
    5.3. Instal·lacions de tractament de dejeccions ramaderes líquides (purins) per incineració o coincineració, compostatge, eliminació en abocador o utilització en planta de biogàs.
    5.4. Qualssevol altres instal·lacions de tractament de residus no incloses en els epígrafs anteriors ni en l'annex I de la Llei 6/2014.
6. Indústria del paper, cartó, suro, fusta i mobles.
    6.1. Fabricació, a escala industrial, de:
a)    paper o cartó amb una capacitat de producció superior a 5 i fins a 20 tones diàries
b)    taulers derivats de la fusta: taulers d'encenalls de fusta orientades, taulers aglomerats o taulers de cartó comprimit, amb una capacitat de producció de fins a 600m³ diaris.
    6.2. Producció i tractament a escala industrial de cel·lulosa amb una capacitat de producció de fins a 20 tones diàries.
    6.3. Elaboració de productes de paper i cartó amb una capacitat de producció de més de 20 tones al dia.
    6.4. Fabricació a escala industrial de cel·lofana i linòleums.
    6.5. Serrat, especejament i preparació industrial de la fusta i del suro.
    6.6. Impregnació o tractament de la fusta amb oli de creosota o quitrà o altres conservants no inclosos en altres epígrafs.
    6.7. Fabricació de mobles en instal·lacions amb una superfície superior a 2.500 m².
    6.8. Fabricació de xapes, taulons i altres elements de fusta, a escala industrial, no inclosos en altres epígrafs
    6.9. Fabricació d'articles diversos de jonc, canya, suro, cistelleria, brotxes, raspalls, etc., a escala industrial.
    6.10. Acabat de mobles i elements de fusta, jonc, canya, suro, cistelleria, brotxes, raspalls, etc., a escala industrial (envernissat, entapissat, daurat, pintat, etc.).
7. Indústria tèxtil.
    7.1. Tractament previ (operacions de rentada, blanqueig, mercerització) o per al tint de fibres tèxtils o productes tèxtils quan la capacitat de tractament siga superior a 2 i fins a 10 tones diàries.
8. Indústria del cuir.
    8.1. Adobat de cuirs i pells amb capacitat de tractament de fins a 12 tones de productes acabats per dia.
    8.2. Tallers de confecció d'articles de cuir, pell i similars amb una superfície superior a 1.000 m².
9. Indústries agroalimentàries i explotacions ramaderes.
    9.1. Escorxadors amb una capacitat de producció de canals superior a 2 i fins a 50 tones per dia.
    9.2. Tractament i transformació, diferents del mer envasament, de les següents matèries primeres, tractades o no prèviament, destinats a la producció d'aliments o pinsos procedents de:

a)    només matèria primera animal (que no siga exclusivament la llet), amb una capacitat de producció de productes acabats superior a 10 tones per dia i fins a 75 tones per dia,
b)    només matèria primera vegetal, amb una capacitat de producció de productes acabats superior a 5 tones per dia i fins a 300 tones per dia, o 600 tones per dia en cas que la instal·lació funcione durant un període no superior a 90 dies consecutius en un any qualsevol,
c)    matèries primeres animals i vegetals, tant en productes combinats com per separat, amb una capacitat de producció de productes acabats en tones per dia fins a:
– 75 si A és igual o superior a 10, o
– [300 – (22,5 × A)] en qualsevol altre cas, on A és la porció de matèria animal (en percentatge del pes) de la capacitat de producció de productes acabats.
L'envàs no s'inclourà en el pes final del producte. La present subsecció no serà aplicable quan la matèria primera siga només llet.
    9.3. Tractament i transformació de llet solament, quan la quantitat de llet rebuda siga superior a 2 i fins a 200 tones per dia (valor mig anual).
    9.4. Eliminació o aprofitament de canals o deixalles d'animals amb una capacitat de tractament igual o inferior a 10 tones per dia.
    9.5. Instal·lacions per a la cria intensiva d'ocells de corral o de porcs que disposen de…(Veure Annex II Llei 6/2014)a 9.6.
    Instal·lacions per a la cria intensiva d'altres animals que alberguen…:…(Veure Annex II Llei 6/2014)
    9.7. Instal·lacions per a l'aqüicultura intensiva (excloses les instal·lacions de mar oberta) que tinga una capacitat de producció superior a 25 tones any.
    9.8. Instal·lacions per a l'emmagatzematge o condicionament de matèries fecals i altres esmenes orgàniques independents de l'activitat principal, amb superfície superior a 100 m².
    9.9. Tractament, manipulació i processament de productes del tabac, amb una capacitat de producció superior a 1 tona per dia.
    9.10. Desmuntatge de cotó a escala industrial.
    9.11. Tractament i transformació de matèria primera animal i/o vegetal no inclosos en altres epígrafs amb una capacitat de producció superior a 10 tones per dia.
    9.12. Almàsseres i instal·lacions per a elaborar greixos i olis vegetals i/o animals a escala industrial.
    9.13. Instal·lacions per a l'elaboració de vi a escala industrial.
    9.14. Instal·lacions per a l'elaboració de cervesa i/o malta cervesera a escala industrial.
    9.15. Instal·lacions per a l'obtenció de fècules, farina o oli de peix, a escala industrial.
    9.16. Instal·lacions per a elaborar confitures i almívars a escala industrial.
    9.17. Instal·lacions a escala industrial per a l'assecat de gra i altres matèries vegetals per mitjà de procediments artificials.
10. Consum de dissolvents.
    10.1. Tractament de superfície de materials, d'objectes o productes amb utilització de dissolvents orgànics, en particular per a aprestar-los, estampar-los, revestir-los i desgreixar-los, impermeabilitzar-los, pegar-los, laquearlos, netejar-los o impregnar-los, amb una capacitat de consum de dissolvents orgànics igual o inferior a l'establit en l'annex I de la Llei 6/2014
11. Conservació de fustes i productes derivats.
    11.1. Conservació de la fusta i dels productes derivats de la fusta utilitzant productes químics, amb una capacitat de producció igual o inferior a 75 m³ diaris, diferent del tractament per a combatre la albura exclusivament.
12. Projectes de gestió de l'aigua.
    12.1. Instal·lacions de dessalació o desalobración d'aigua, excloent les d'interés comunitari.
13. Altres activitats.
    13.1. Aquelles activitats que requerisquen autorització sectorial, de qualsevol altra administració, prèvia a l'obertura, com les següents:
    13.1.1. Les activitats subjectes a prèvia avaluació d'impacte ambiental d'acord amb el que es disposa en la normativa estatal i autonòmica, a excepció de les infraestructures hidràuliques d'interés comunitari
    13.1.2. Activitats subjectes a l'aplicació del reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en els quals intervinguen substàncies perilloses.
    13.1.3. Activitats i instal·lacions que es pretenguen implantar en la zona de servitud de protecció que requerisquen autorització d'acord amb la legislació estatal de costes.
    13.1.4. Les activitats que es pretenguen implantar en edificis que estiguen catalogats o en tràmit de catalogació com a bé d'interés cultural i impliquen canvi d'ús.
    13.1.5. Activitats relacionades en el Reglament sobre Protecció Sanitària contra Radiacions Ionitzants.
    13.1.6. Les activitats subjectes a autorització prèvia de la Delegació del Govern per estar comprés en el control d'explosius i armes.
    13.1.7.Activitats subjectes a autorització prèvia relacionades com a activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera en la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
    13.1.8. Qualsevol altra que per la legislació estatal o autonòmica exigira autorització sectorial prèvia. No obstant això, les activitats relacionades anteriorment podran tramitar-se mitjançant el procediment de declaració responsable si al costat d'aquesta declaració i la documentació exigible l'interessat aportara la corresponent autorització o instrument d'intervenció sectorial prèvia.
    13.2. Per implicar un cert grau de risc, estaran també sotmeses a llicència ambiental les següents:
    13.2.1. Activitats amb càrrega tèrmica ponderada superior a 200 Mcal/m² (800 MJ/m² segons el CTE DB-SI i RSIEI 800 MJ/m²).
    13.2.2. Comerços i grans magatzems de superfície comercial superior a 2.500 m².
    13.2.3. Activitats d'ús hospitalari (hospitals, clíniques, centres d'assistència primària o altres establiments sanitaris) l'altura d'evacuació dels quals siga superior a 20 metres o la superfície total construïda siga major de 2.000 m².
    13.2.4. Activitats d'ús administratiu l'altura d'evacuació del qual siga superior a 28 metres o la superfície total construïda siga major de 5.000 m².
    13.2.5. Activitats d'ús docent l'altura d'evacuació del qual siga superior a 28 metres o la superfície total construïda siga major de 5.000 m².
    13.2.6. Activitats d'ús residencial públic (residències i centres de dia) l'altura d'evacuació del qual siga superior a 28 metres o la superfície total construïda siga major de 1.500 m².
    13.2.7. Hotels, establiments d'allotjament turístic rural, blocs i conjunts d'apartaments turístics, campaments de turisme, establiments de restauració i establiments de turisme,l'altura d'evacuació del qual siga superior a 28 metres o la superfície total construïda siga major de 1.500 m², llevat que s'incloguen en normativa específica.
    13.2.8. Qualsevol altra que per la legislació estatal o autonòmica així es determine.
    13.3. Aquelles activitats per a les quals haja de sol·licitar-se un ús provisional segons la normativa urbanística.

    13.4. Altres activitats
    13.4.1 Aplicació, a escala industrial, de vernissos no grassos, pintures, laques i tints d'impressió sobre qualsevol suport, i la cocció i l'assecat corresponents
    13.4.2 Instal·lacions de rentada amb dissolvents clorats que utilitzen més d'1 tona per any d'aquests dissolvents.
    13.4.3 Fabricació de gel, a escala industrial.
    13.4.4 Envasament en forma d'aerosols que utilitzen com a propel·lent gasos liquats del petroli.
    13.4.5 Tallers i/o instal·lacions en les quals es realitzen operacions de pintura i/o tractament de superfícies
    13.4.6 Venda al detall de carburants/estaciones de servei.
    13.4.7. Indústria de manufactura de cautxú i similars.
    13.4.8. Laboratoris d'anàlisis i d'investigació amb una superfície superior a 75 m² (excloent despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars).
    13.4.9. Laboratoris industrials de fotografia.
    13.4.10. Forns crematoris
    13.4.11. Càmpings i similars.
    13.4.12. Bugaderies industrials.
    13.4.13. Instal·lacions per a la neteja en sec, amb una superfície superior a 500 m².
    13.4.14 Fabricació de circuits integrats i circuits impresos.
    13.4.15 Instal·lacions i activitats per a la neteja de vehicles utilitaris.
    13.4.16 Pistes permanents de carreres i de proves, per a vehicles motoritzats.
    13.4.17 Depuració de gas natural.
    13.4.18 Depuradores d'aigües residuals no incloses en l'annex I, excloses les estacions depuradores d'aigües residuals d'interés comunitari.
    13.4.19 Fabricació a escala industrial de llums i material d'enllumenat.
    13.4.20 Plantes embotelladores, envasadores, i/o dosificadores, a escala industrial.
    13.4.21 Impressió gràfica i/o edició a escala industrial.
    13.4.22 Instal·lacions per a la rentada i greixatge de camions, vehicles pesants i maquinària industrial
    13.4.23 Activitat d'explotació per a l'estacionament de camions, vehicles pesants i maquinària industrial


ANNEX 3
Condicions per a determinar la inclusió d'activitats en el 
règim de declaració responsable ambiental
 o de comunicació d'activitats innòcues


Aquelles activitats no contemplades en els annexos anteriors quedaran incloses en els següents règims:

a)    Declaració responsable ambiental: quan no complisquen alguna de les condicions que s'estableixen a continuació.
b)    Comunicació d'activitats innòcues: quan complisquen totes les condicions que a continuació es relacionen.

1. Sorolls i vibracions.
    1.1. Aquelles activitats que per a complir amb els nivells màxims de transmissió, siga aèria o siga estructural, en ambients interiors o exteriors, establits en la normativa vigent en matèria de soroll ambiental siga suficient amb emprar com a única mesura correctora contra sorolls la simple absorció dels seus paraments i coberta (tancaments), evitant a més i per a això el mantindre part de superfícies obertes.
    1.2. Aquelles activitats el nivell mitjà de les quals de pressió sonora estandarditzat, ponderat A, del recinte siga menor que 70 dBA.
    1.3. Aquelles activitats que disposen d'elements motors o electromotors la potència dels quals siga igual o inferior a 9 CV havent-se de considerar el següent:

§    La potència electromecànica estarà determinada per la suma de la potència dels motors que accionen les màquines i aparells que formen part de l'activitat.
§    Queden exclosos del còmput els elements auxiliars de la instal·lació no destinats directament a la producció: ascensors, enllumenat, instal·lacions de ventilació forçada, instal·lacions d'aire condicionat de caràcter domèstic, etc.
§    No s'avaluarà com a potència, la corresponent a les màquines portàtils el número de les quals no excedisca de 4, ni la potència individual de les quals siga inferior a 0.25 kW
    1.4. Les activitats en les quals s'instal·len equips d'aire condicionat si compleixen algun dels següents requisits:
§    Quan les unitats compressores se situen a l'interior del local, independentment de la seua potència.
§    Quan la potència instal·lada siga inferior a nou cavalls de vapor (CV) amb independència de la seua ubicació.
2. Olors, fums i/o emanacions
    2.1. Aquelles en les quals per a evitar fums i olors siga suficient renovar l'aire mitjançant bufadors.
    2.2. Aquelles en les quals no es desenvolupen combustions o altres processos físics o químics que originen emanacions de gasos, vapors i pólvores a l'atmosfera.
3. Contaminació atmosfèrica.
    3.1. Aquelles que no estiguen incloses en el Catàleg d'Activitats Potencialment Contaminadores de l'Atmosfera contingut en l'annex IV de la Llei 34/2007, de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera, actualitzat pel Reial decret 100/2011, de 28 de gener, en cap dels grups A, B i C, o normativa que la substituïsca o complemente.
4. Abocaments d'aigües residuals i/o de residus.
    4.1. Aquelles que no requerisquen cap mena de depuració prèvia de les aigües residuals per al seu abocament a la xarxa de clavegueram i/o el seu abocament siga exclusivament d'aigües sanitàries.
    4.2. Aquelles que no produïsquen residus o que produïsquen residus assimilables als residus domèstics.
5. Radiacions ionitzants.
    5.1. Aquelles que no siguen susceptibles d'emetre cap radiació ionitzant.
6. Incendis.
    6.1. Amb caràcter general, totes aquelles activitats la càrrega tèrmica ponderada de les quals siga inferior a 100 Mcal/m².
7. Per manipulació de substàncies perilloses o generació de residus perillosos.
    7.1. Aquelles activitats que no utilitzen, manipulen, ni generen substàncies o residus considerats com a perillosos d'acord amb el que es disposa en l'annex III de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de Residus i Sòls Contaminats o l'annex I del Reglament (CE) 1272/2008, del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, i per l'es modifiquen i deroguen les directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) 1907/2006.
8. Explosió per sobre pressió i /o deflagració.
9. Risc de legionel·losi.
    9.1. Aquelles activitats que no disposen d'instal·lacions industrials subjectes a programes de manteniment incloses en l'article 2 del RD 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.

.

 


ANNEX 4
Epígrafs IAE i activitats incloses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 12/2012 de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.


Agrupació 43. Indústria tèxtil
    GRUP 435. FABRICACIÓ DE GENEROS DE PUNT.
    Epígraf 435.2. Fabricació de calceteria
    GRUP 439. ALTRES INDUSTRIAL TÈXTILS.
    Epígraf 439.2.Fabricació de feltres, tuls, encaixos, passamaneria, etc

Agrupació 44. Indústria del cuir.
    GRUP 442. FABRICACIÓ D'ARTICLES DE CUIR I SIMILARS.
    Epígraf 442.9.Fabricació d'altres articles de cuir n.c.o.p

Agrupació 45. Indústria del calçat i vestit i altres confeccions tèxtils.
    GRUP 452. FABRICACIÓ DE CALÇAT D'ARTESANIA I A MESURA (INCLÒS EL CALÇAT ORTOPÈDIC).
    Epígraf 452.1. Calçat d'artesania i a mesura.
    Epígraf 452.2. Calçat ortopèdic amb excepció del considerat producte sanitari
    GRUP 454. CONFECCIÓ A MESURA DE PECES DE VESTIR I ELS SEUS COMPLEMENTS.
    Epígraf 454.1. Peces de vestir fetes a mida.
    Epígraf 454.2. Barrets i accessoris per al vestit fets a mida.

Agrupació 47. Indústria del paper i fabricació d'articles de paper; arts gràfiques i edició.
    GRUP 474. ARTS GRÀFIQUES (IMPRESSIÓ GRÀFICA)
    Epígraf 474.3. Reproducció de textos o imatges per procediments com ara multicopistes, fotocòpies per procediments fotogràfics i electroestàtics, sistemes de reproducció de plans, etc

Agrupació 49. Altres indústries manufactureres.
    GRUP 491. JOIERIA I BIJUTERIA.
    Epígraf 491.1. Joieria
    Epígraf 491.2. Bijuteria
    GRUP 495. INDÚSTRIES MANUFACTURERES DIVERSES
    Epígraf 495.9. Fabricació d'altres articles n.c.o.p. (Aquest epígraf comprén la fabricació d'objectes, com ara articles religiosos; articles d'ivori, ambre, os, banya, nacre, coral, etc.; articles en cera, parafina, pastes de modelar i similars; articles per a fumador; pantalles per a llums; estàtues, figurines, maniquins, etc.; articles de luxe per a adorn. D'aquest epígraf quedaran exclosos de l'aplicació del que es disposa en aquesta Llei els tallers de taxidèrmia, naturalistes, de dissecar, preparacions anatòmiques i altres indústries manufactureres diverses no especificades anteriorment).

Agrupació 61. Comerç a l'engròs
    COMERÇ A l'engròs D'ARTICLES DE CONSUM DURADOR.
    Epígraf 474.3. Reproducció de textos o imatges per procediments com ara multicopistes, fotocòpies per procediments fotogràfics i electroestàtics, sistemes de reproducció de plans, etc
Agrupació 64. Comerç al detall de productes alimentosos, begudes i tabac realitzat en establiments permanents.
    GRUP 641. COMERÇ AL DETALL DE FRUITES, VERDURES, HORTALISSES I TUBERCLES
    GRUP 642. COMERÇ AL DETALL DE CARNES I DESPULLES; DE PRODUCTES I DERIVATS CARNIS ELABORATS; D'OUS, OCELLS, CONILLS DE GRANJA, CAÇA; I DE PRODUCTES DERIVATS D'AQUESTS.
    Epígraf 642.1. Comerç al detall de carns i despulles; de productes i derivats carnis elaborats; d'ous, ocells, conills de granja, caça; i de productes derivats d'aquests.
    Epígraf 642.2. Comerç al detall, en dependències de venda de carnisseries-xarcuteries, de carns fresques i congelades, despulles i tota classe de productes i derivats carnis; d'ous, ocells, conills de granja, caça i de productes derivats dels mateixos
    Epígraf 642.3. Comerç al detall, en dependències de venda de carnisseries-salchicherías, de carns fresques i congelades, despulles, productes procedents d'indústries càrnies i productes carnis frescos, crus, adobats, cansalada salada, embotits de sang (botifarres) i aquells altres tradicionals d'aquestes característiques per als quals estiguen autoritzats; així com d'ous, ocells, conills de granja, caça i de productes derivats d'aquests.
    Epígraf 642.4. Comerç al detall, en carnisseries, de carns fresques i congelades, despulles i productes i derivats carnis elaborats; així com d'ous, ocells, conills de granja, caça i de productes derivats d'aquests.
    Epígraf 642.5. Comerç al detall d'ous, ocells, conills de granja, caça; i de productes derivats d'aquests.
    Epígraf 642.6. Comerç al detall, en casquerías, de vísceres i despulles procedents d'animals de proveïment, frescos i congelats.
    GRUP 643. COMERÇ AL DETALL DE PEIXOS I ALTRES PRODUCTES DE LA PESCA I DE L'AQÜICULTURA I DE CARAGOLS.
    Epígraf 643.1. Comerç al detall de peixos i altres productes de la pesca i de l'aqüicultura i de caragols.
    Epígraf 643.2. Comerç al detall de bacallà i altres peixos en salaó
    GRUP 644. COMERÇ AL DETALL DE PA, PASTISSERIA, CONFITERIA I SIMILARS I DE LLET I PRODUCTES LACTIS.
    Epígraf 644.1. Comerç al detall de pa, pastisseria, confiteria i similars i de llet i productes lactis
    Epígraf 644.2. Despatxos de pa, pans especials i brioixeria.
    Epígraf 644.3. Comerç al detall de productes de pastisseria, brioixeria i confiteria
    Epígraf 644.4. Comerç al detall de gelats
    Epígraf 644.5. Comerç al detall de bombons i caramels.
    Epígraf 644.6. Comerç al detall de masses fregides, amb o sense cobertures o farciments, creïlles fregides, productes d'aperitiu, fruita seca, llepolies, preparats de xocolate i begudes refrescants.
    GRUP 645. COMERÇ AL DETALL DE VINS I BEGUDES DE TOTES CLASSES.
    GRUP 646. COMERÇ AL DETALL DE LABORS DE TABAC I ARTICLES DE FUMADOR.
    Epígraf 646.8. Comerç al detall d'articles per a fumadors. [Aquest epígraf autoritza per a realitzar el comerç a la menuda, en xicotetes proporcions, de material d'escriure, com a carpetes, sobres i plecs solts, plomes, llapis, bolígrafs, gomes, lacres, flascons de tinta, llibretes, blocs, naips, estampes i postals, sempre que els articles esmentats no continguen metalls preciosos. (No inclou tabac)].
    GRUP 647. COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES ALIMENTOSOS I BEGUDES EN GENERAL.
    Epígraf 647.1. Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentosos i de begudes en establiments amb venedor
    Epígraf 647.2. Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentosos i de begudes en règim d'autoservei o mixt en establiments la sala de vendes dels quals tinga una superfície inferior a 120 metres quadrats.
    Epígraf 647.3. Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentosos i begudes en règim d'autoservei o mixt en supermercats, denominats així quan la superfície de la seua sala de vendes es trobe compresa entre 120 i 399 metres quadrats
    Epígraf 647.4. Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentosos i begudes en règim d'autoservei o mixt en supermercats, denominats així quan la superfície de la seua sala de vendes siga igual o superior a 400 metres quadrats
Agrupació 65. Comerç al detall de productes industrials no alimentosos realitzat en establiments permanents.
    GRUP 651. COMERÇ AL DETALL DE PRODUCTES TÈXTILS, CONFECCIÓ, CALÇAT, PELLS I ARTICLES DE CUIR
    Epígraf 651.1. Comerç al detall de productes tèxtils, confeccions per a la llar, catifes i similars i articles de tapisseria.
    Epígraf 651.2. Comerç al detall de tota classe de peces per al vestit i tocat.
    Epígraf 651.3. Comerç al detall de llenceria i corsetería
    Epígraf 651.4. Comerç al detall d'articles de merceria i paqueteria
    Epígraf 651.5. Comerç al detall de peces especials
    Epígraf 651.6. Comerç al detall de calçat, articles de pell i imitació o productes substitutius, cinturons, carteres, bosses, maletes i articles de viatge en general.
    Epígraf 651.7. Comerç al detall de confeccions de pelleteria
    GRUP 652. COMERÇ AL DETALL D'ARTICLES DE DROGUERIA I NETEJA; PERFUMERIA I COSMÈTICS DE TOTES CLASSES; I DE PRODUCTES QUÍMICS EN GENERAL; COMERÇ AL DETALL D'HERBES I PLANTES EN HERBOLARIS.
    Epígraf 652.2. Comerç al detall de productes de drogueria, perfumeria i cosmètica, neteja, pintures, vernissos, dissolvents, papers i altres productes per a la decoració i de productes químics.
    Epígraf 652.3. Comerç al detall de productes de perfumeria i cosmètica, i d'articles per a la higiene i la neteja personal.
    Epígraf 652.4. Comerç al detall de plantes i herbes en herbolaris
    GRUP 653. COMERÇ AL DETALL D'ARTICLES PER A l'EQUIPAMENT DE LA LLAR I LA CONSTRUCCIÓ.
    Epígraf 653.1. Comerç al detall de mobles (excepte els d'oficina).
    Epígraf 653.2. Comerç al detall de material i aparells elèctrics, electrònics electrodomèstics i altres aparells d'ús domèstic accionats per una altra mena d'energia diferent de l'elèctrica, així com de mobles de cuina.
    Epígraf 653.3. Comerç al detall d'articles de parament, ferreteria, adorn, regal o reclam (incloent bijuteria i xicotets electrodomèstics).
    Epígraf 654.4 Comerç al detall de materials de construcció i d'articles i mobiliari de sanejament.
    Epígraf 653.5. Comerç al detall de portes, finestres i persianes, motlures i marcs, tarimes i parquet mosaic, cistelleria i articles de suro.
    Epígraf 653.6. Comerç al detall d'articles de bricolatge
    Epígraf 653.9. Comerç al detall d'altres articles per a l'equipament de la llar n.c.o.p.
    GRUP 654. COMERÇ AL DETALL DE VEHICLES TERRESTRES, AERONAUS I EMBARCACIONS I DE MAQUINÀRIA. ACCESSORIS I PECES DE RECANVI.
    Epígraf 654.1. Comerç al detall de vehicles terrestres.
    Epígraf 654.2. Comerç al detall d'accessoris i peces de recanvi per a vehicles terrestres.
    Epígraf 654.3. Comerç al detall de vehicles aeris
    Epígraf 654.4. Comerç al detall de vehicles fluvials i marítims de vela o motor i esportius.
    Epígraf 654.5. Comerç al detall de tota classe de maquinària (excepte aparells de la llar, d'oficina, metges, ortopèdics, òptics i fotogràfics).
    Epígraf 654.6. Comerç al detall de cobertes, bandes o safates i cambres d'aire per a tota classe de vehicles.
    GRUP 656. COMERÇ AL DETALL DE BÉNS USATS COM ARA MOBLES, PECES I ESTRIS ORDINARIS D'ÚS DOMÈSTIC.
    GRUP 657. COMERÇ AL DETALL D'INSTRUMENTS MUSICALS EN GENERAL, AIXÍ COM DELS SEUS ACCESSORIS.
    GRUP 659. UN ALTRE COMERÇ AL DETALL.
    Epígraf 659.1. Comerç al detall de segells, monedes, medalles commemoratives, bitllets per a col·leccionistes, obres d'art i antiguitats, minerals solts o en col·leccions, fòssils, insectes, petxines, plantes i animals dissecats.
    Epígraf 659.2. Comerç al detall de mobles d'oficina i de màquines i equips d'oficina.
    Epígraf 659.3 Comerç al detall d'aparells i instruments mèdics, ortopèdics i òptics, excepte en els quals es requerisca una adaptació individualitzada al pacient i fotogràfics.
    Epígraf 659.4 Comerç al detall de llibres, periòdics, articles de papereria i escriptori, i articles de dibuix i belles arts.
    Epígraf 659.5. Comerç al detall d'articles de joieria, rellotgeria, argenteria i bijuteria.
    Epígraf 659.6. Comerç al detall de joguets, articles d'esport, peces esportives de vestit, calçat i tocat.
    Epígraf 659.7. Comerç al detall de llavors, abonaments, flors i plantes i xicotets animals.
    Epígraf 659.8. Comerç al detall denominats «sex-shop».
    Epígraf 659.9. Comerç al detall d'altres productes no especificats en aquesta Agrupació, excepte els que han de classificar-se en l'epígraf 653.9.
Agrupació 66. Comerç mixt o integrat; comerç al detall fora d'un establiment comercial permanent (ambulància, mercats ambulants i mercats ocasionals o periòdics); comerç en règim d'expositors en depòsit i mitjançant aparells automàtics; comerç al detall per correu i catàleg de productes diversos. No queda compresa la venda ambulant, en la mesura que necessàriament requereix d'autorització per suposar ocupació del domini públic. 
    GRUP 662. COMERÇ MIXT O INTEGRAT AL DETALL..
    Epígraf 662.1. Comerç al detall de tota classe d'articles en economats i cooperatives de consum.
    Epígraf 662.2. Comerç al detall de tota classe d'articles, incloent alimentació i begudes, en establiments diferents dels especificats en el grup 661 i en l'epígraf 662.1
    GRUP 665. COMERÇ AL DETALL PER CORREU O PER CATÀLEG DE PRODUCTES DIVERSOS

Agrupació 69. Reparacions.
    GRUP 691. REPARACIÓ D'ARTICLES ELÈCTRICS PER A la LLAR, VEHICLES AUTOMÒBILS I ALTRES BÉNS DE CONSUM
    Epígraf 691.1. Reparació d'articles elèctrics per a la llar.
    Epígraf 691.9. Reparació d'altres béns de consum n.c.o.p

Agrupació 75. Activitats annexes als transports.
    GRUP 755. AGÈNCIES DE VIATGE
    Epígraf 755.1. Serveis a altres agències de viatges
    Epígraf 755.2. Serveis prestats al públic per les agències de viatges

Agrupació 83. Auxiliars financers i d'Assegurances. Activitats Immobiliàries.
    GRUP 833. PROMOCIÓ IMMOBILIÀRIA.
    Epígraf 833.1. Promoció de terrenys.
    Epígraf 833.2. Promoció d'edificacions.
    GRUP 834. SERVEIS RELATIUS A la PROPIETAT IMMOBILIÀRIA I A la PROPIETAT INDUSTRIAL

Agrupació 84. Serveis prestats a les empreses.
    GRUP 841. SERVEIS JURÍDICS. 
    GRUP 842. SERVEIS FINANCERS I COMPTABLES
    GRUP 843. SERVEIS TÈCNICS (ENGINYERIA, ARQUITECTURA I URBANISME…)
    Epígraf 843.1. Serveis Tècnics d'Enginyeria
    Epígraf 843.2. Serveis Tècnics d'arquitectura i urbanisme.
    Epígraf 843.5. Serveis Tècnics de delineació.
    GRUP 844. SERVEIS DE PUBLICITAT, RELACIONS PÚBLIQUES I SIMILARS.
    GRUP 849. ALTRES SERVEIS PRESTATS A les EMPRESES N.C.O.P.
    Epígraf 849.1. Cobraments de deutes i confecció de factures
    Epígraf 849.2. Serveis mecanogràfics, taquigràfics, de reproducció d'escrits, plans i documents
    Epígraf 849.3. Serveis de traducció i similars.
    Epígraf 849.7. Serveis de gestió administrativa.

Agrupació 85. Lloguer de béns mobles.
    GRUP 854. LLOGUER D'AUTOMÒBILS SENSE CONDUCTOR
    Epígraf 854.1. Lloguer d'automòbils sense conductor
    Epígraf 861.2. Lloguer de locals industrials i altres lloguers N.C.O.P.
    GRUP 855. LLOGUER D'ALTRES MITJANS DE TRANSPORT SENSE CONDUCTOR
    Epígraf 855.3. Lloguer de bicicletes.
    GRUP 856. LLOGUER DE BÉNS DE CONSUM.
    Epígraf 856.1. Lloguer de béns de consum.
    Epígraf 856.2. Lloguer de pel·lícules de vídeo.

Agrupació 86. Lloguer de béns immobles.
    GRUP 861. LLOGUER DE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA.
    Epígraf 861.1. Lloguer d'habitatges
    Epígraf 861.2. Lloguer de locals industrials i altres lloguers N.C.O.P.
    GRUP 862. LLOGUER DE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA.

Agrupació 93. Educació i Investigació
    GRUP 932.ENSENYAMENT NO REGLAT DE FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PROFESSIONAL I EDUCACIÓ SUPERIOR
    Epígraf 932.1.Ensenyament de formació i perfeccionament professional, no superior.
    Epígraf 932.2.Ensenyament de formació i perfeccionament professional superior.
    GRUP 933.ALTRES ACTIVITATS D'ENSENYAMENT.
    Epígraf 933.1.Ensenyament de conducció de vehicles terrestres, aquàtics, aeronàutics, etc
    Epígraf 933.2.Promoció de cursos i estudis a l'estranger.
    Epígraf 933.9.Altres activitats d'ensenyament, com ara idiomes, cort i confecció, mecanografia, taquigrafia, preparació d'exàmens i oposicions i similars, n.c.o.p.

Agrupació 96. Serveis recreatius i culturals
    GRUP 962. DISTRIBUCIÓ DE PEL·LÍCULES CINEMATOGRÀFIQUES I VÍDEOS.
    Epígraf 962.1. Distribució i venda de pel·lícules cinematogràfiques, excepte pel·lícules en suport de cinta magnetoscopia. NOTA: Aquest epígraf faculta per al lloguer de les pel·lícules
    GRUP 966.BIBLIOTEQUES, ARXIUS, MUSEUS, JARDINS BOTÀNICS I ZOOLÒGICS.
    Epígraf 966.1.Biblioteques i museus

Agrupació 97. Serveis personals.
    GRUP 971. BUGADERIES, TINTORERIES I SERVEIS SIMILARS.
    Epígraf 971.1. Tint, neteja en sec, rentada i planxat de robes fetes i de peces i articles de la llar usats.
    Epígraf 971.2. Neteja i tenyit de calçat.
    Epígraf 971.3. Sargit i reparació de robes
    GRUP 972. SALONS DE PERRUQUERIA I INSTITUTS DE BELLESA.
    Epígraf 972.1. Serveis de perruqueria de senyora i cavaller.
    Epígraf 972.2. Salons i instituts de bellesa i gabinets d'estètica
    GRUP 973. SERVEIS FOTOGRÀFICS, MÀQUINES AUTOMÀTIQUES FOTOGRÀFIQUES I SERVEIS DE FOTOCÒPIES
    Epígraf 973.1. Serveis fotogràfics
    Epígraf 973.2. Màquines automàtiques, sense operador, per a fotografies de persones i per a còpia de documents.
    Epígraf 973.3. Serveis de còpies de documents amb màquines fotocopiadores.
    GRUP 974. AGÈNCIES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DOMÈSTICS
    GRUP 975. SERVEIS DE EMMARCACIÓ
    GRUP 979. ALTRES SERVEIS PERSONALS N.C.O.P.
    Epígraf 979.1. Serveis de pompes fúnebres
    Epígraf 979.2. Adorn de temples i altres locals
    Epígraf 979.3. Agències matrimonials i altres serveis de relacions socials
    Epígraf 979.9. Altres serveis personals n.c.o.p.

Agrupació 98. Parcs d'esbarjo, fires i altres serveis relacionats amb l'espectacle. Organització de Congressos, Parcs o Recintes Firals.
    GRUP 989. ALTRES ACTIVITATS RELACIONADES AMB L'ESPECTACLE I EL TURISME. ORGANITZACIÓ DE CONGRESSOS, PARCS O RECINTES FIRALS.
    Epígraf 989.1.Expedició de bitllets d'espectacles públics..

Agrupació 99. Serveis no classificats en altres rúbriques.
    GRUP 999. ALTRES SERVEIS N.C.O.P.
    Locutoris

ANNEX 5
Catàleg d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics 
(Llei 14/2010 de 3 de desembre)


1. Espectacles públics.
    1.1 ESPECTACLES CINEMATOGRÀFICS. Tenen per objecte la projecció en una pantalla de pel·lícules cinematogràfiques. Podran disposar de servei de cafeteria. Les exhibicions es realitzaran en:
    1.1.1 Cinemes. Locals tancats i coberts, condicionats especialment per al seu ús. Disposaran de pati de butaques
    1.1.2 Cinemes d'estiu. Recintes tancats i descoberts condicionats especialment per al seu ús. Hauran de disposar de seients fixos o mòbils.
    1.1.3 Autocinemes. Recintes tancats i descoberts, on els espectadors se situen preferentment a l'interior del seu vehicle per al visionat de la pel·lícula.
    1.2 ESPECTACLES TEATRALS I MUSICALS. Tenen per objecte la representació d'obres teatrals i espectacles musicals en directe, sense perjudici que les obres teatrals puguen anar acompanyades de música instrumental o vocal, interpretada pels mateixos actors o per persona o persones diferents, bé siga en directe o gravada prèviament. Podran disposar de servei de cafeteria. Es poden desenvolupar en
    1.2.1 Teatres. Locals tancats dotats d'escenari, caixa escènica i camerinos, on els espectadors se senten preferentment en pati de butaques.
    1.2.2 Amfiteatres. Recintes tancats i descoberts on els espectadors se situen preferentment en graderies. Estaran dotats d'escenari i camerinos.
    1.2.3 Auditoris. Recintes condicionats especialment per a oferir actuacions musicals, havent de disposar d'escenari i camerinos.
    1.2.4 Salas multifuncionals. Recintes condicionats especialment per a oferir actuacions musicals, teatrals i/o projeccions cinematogràfiques. Hauran de disposar d'escenari, camerinos i servei de vestuari.
    1.2.5 Cafés teatre, cafés concerte, cafés cantant. Establiments en els quals es desenvolupen actuacions musicals, teatrals o de varietats en directe, sense pista de ball per al públic, podent o no disposar d'escenari i camerinos, i en els quals s'ofereix exclusivament servei de begudes.
    1.2.6 Salas d'arts escèniques. Locals tancats especialment adaptats per a albergar en sala única o sales separades la realització d'activitats culturals i diferents expressions artístiques que poden incloure representacions amb la intervenció d'artistes o executants, inclosa la representació d'obres teatrals i espectacles musicals, acompanyats o no de música en directe o gravada prèviament amb les limitacions acústiques imposades pel seu títol habilitant i la resta de normativa acústica d'aplicació. Podran disposar o no d'escenari on els espectadors se situen preferentment en graderíes, i la distribució d'aquestes i de la zona d'escenari podrà ser flexible en funció de l'activitat concreta a realitzar. Disposaran de camerino i poden disposar de servei de bar i cafeteria
    1.3 ESPECTACLES TAURINS. Tenen per objecte la lídia de bous, vedells o vedells per professionals taurins degudament inscrits en el registre oficial corresponent, o, si escau, per persones aficionades. Es regiran per la seua normativa específica i s'efectuaran en:
    1.3.1 Places de bous fixes o permanents
    1.3.2 Places de bous no permanents.
    1.3.3 Places de bous portàtils.
    1.4 ESPECTACLES CIRCENSES. Consistents en la realització d'espectacles d'habilitat i de risc, en els quals poden intervindre animals. Es desenvoluparan en:
    1.4.1 Circs. Instal·lacions fixes o portàtils, amb graderies per als espectadors

2. Activitats recreatives.
    2.1 ACTIVITATS CULTURALS.
    2.1.1 Salas de conferències. Locals preparats per a reunir un públic que assisteix a activitats de tipus cultural, com a dissertacions, taules redones, congressos i debats, disposant de seients fixos amb o sense entarimat.
    2.1.2 Museus i sales d'exposicions. Locals destinats a l'exhibició i presentació al públic de pintura, escultura, fotografia, llibres o qualsevol altre tipus d'objecte moble.
    2.1.3 Salas polivalents. Locals sense seients fixos on es poden realitzar activitats de característiques diferents però amb un fonament comú, com són les reunions socials, culturals o festives.
    2.1.4. Sales socioculturals. Locals especialment adaptats per a albergar en espais separats, sense seients fixos, la realització d'activitats socials i culturals i diferents expressions artístiques que poden incloure representacions amb la intervenció d'artistes o executants. Podran oferir actuacions musicals en directe i altres de caire cultural en horari diürn sota les condicions i limitacions derivades de la normativa acústica aplicable i les respectives ordenances municipals. Poden disposar de servei de bar i cafeteria
    2.2 ACTIVITATS TAURINES.
    2.2.1 Corrals de prova. Instal·lacions fixes amb o sense graderies per a espectadors, especialment destinades a provar o temptar caps de bestiar braus
    2.2.2 Escoles taurines. Instal·lacions fixes dedicades a impartir ensenyaments taurins als alumnes.
    2.3 ACTIVITATS ESPORTIVES. Activitats consistents en la realització de proves, competicions i la pràctica de qualsevol esport, bé siguen realitzades per esportistes professionals, aficionats, o amb caràcter públic o privat. Es realitzaran en:
    2.3.1 Campos d'esport, estadis. Recintes no coberts o coberts totalment o parcialment, amb graderies per al públic, per a la pràctica d'un o més esports.
    2.3.2 Pavellons esportius. Recintes coberts, destinats a activitats fisicoesportives que impliquen la pràctica d'algun esport, podran disposar o no de graderies.
    2.3.3 Instal·lacions esportives. Recintes tancats i descoberts condicionats per a realitzar pràctiques esportives, sense que l'assistència de públic siga la seua finalitat principal.
    2.3.4 Gimnasos. Locals proveïts d'aparells i instal·lacions adequats per a practicar gimnàstica i altres esports.
    2.3.5 Piscines d'ús col·lectiu. Recintes tancats, coberts o no, constituïts per un o més gots i l'ús principal dels quals siga el recreatiu o d'oci (bany o natació). Podran ser utilitzades pel públic en general o per comunitats privades on la capacitat del conjunt dels seus gots supose un aforament igual o superior a 100 persones. Podran disposar d'instal·lacions accessòries com a bar o restaurant.
    2.3.6 Piscines de competició. Instal·lacions cobertes o no, amb graderies per al públic, que consten d'un o diversos gots i l'ús principal dels quals siga el de practicar esports aquàtics.
    2.3.7 Pistes de bitles i billars. Instal·lacions destinades al desenvolupament d'aquestes activitats amb independència que s'efectuen amb caràcter esportiu o d'oci. Podran disposar de servei de cafeteria per als seus usuaris.
    2.4 ACTIVITATS FIRALS I PARCS D'ATRACCIONS. Instal·lacions fixes o portàtils en les quals s'ofereixen atraccions per a l'ús del públic, podent disposar d'elements mecànics, com ara carrusels, sénies, muntanya russa, etcètera, al costat de serveis complementaris. Podran ser: 
    2.4.1 Parcs d'atraccions
    2.4.2 Parcs temàtics.
    2.4.3 Fires.
    2.4.4 Parcs Aquàtics. Recinte delimitat, amb control d'accés de públic, constituït per diverses instal·lacions o atraccions aquàtiques, susceptibles de ser utilitzades pel públic en contacte amb l'aigua, podent disposar de cafeteries o restaurants.
    2.4.5 Establiments de jocs d'estratègies amb armes simulades. Recintes destinats a la realització de jocs entre contrincants mitjançant armes amb munició inofensiva per a les persones. Podrà realitzar-se en recintes tancats i coberts o en espais oberts i delimitats, havent de disposar en qualsevol cas de vestuaris i lavabos.
    2.5 ESTABLIMENTS INFANTILS. Establiments dedicats a l'oci infantil, de manera habitual i professional, dotats de jocs infantils, podent disposar de servei de cafeteria per als usuaris dels mateixos
    2.5.1 Ludotecas.
    2.6. ACTIVITATS RECREATIVES I D'ATZAR. Establiments en els quals s'arrisquen quantitats de diners en funció del resultat d'un esdeveniment futur i incert. Estaran subjectes a la normativa vigent en matèria de joc. Es classifiquen, segons la seua modalitat en:
    2.6.1 Casinos de joc
    2.6.2 Salas de bingo.
    2.6.3 Salons recreatius de màquines d'atzar, tipus B.
    2.6.4 Salons recreatius de màquines d'atzar, tipus A.
    2.6.5 Salons de joc.
    2.6.6 Tómboles i similars.
    2.6.7 Salons Cyber i similars.
    2.7 ACTIVITATS D'OCI I ENTRETENIMENT.
    2.7.1 Salas de festes. Establiments especialment preparats per a oferir des d'un escenari actuacions de varietats o musicals fonamentalment en directe. Disposaran de pistes de ball per al públic i aquest seguirà les actuacions des de llocs distribuïts al voltant de la pista de ball o de l'escenari, podent oferir servei de cuina. Disposaran de vestuari i camerinos.
    2.7.2 Discoteques. Establiments especialment preparats en els quals, a més de servir begudes, es dispose d'una o més pistes de ball per al públic, sense oferir actuacions en directe. Disposaran de vestuari
    2.7.3 Salas de ball. Locals preparats en els quals, a més de servir-se begudes, disposen d'una pista de ball, podent oferir actuacions musicals en directe. Disposaran d'escenari, camerinos i vestuari, i, en el seu cas, de zones de taules i cadires per al descans i consum dels clients
    2.7.4 Pubs. Establiments dedicats exclusivament al servei de begudes. Poden disposar d'ambientació musical exclusivament per mitjans mecànics. Podran disposar de servei de karaoke.
    2.7.5 Ciber-café. Establiments dedicats al servei de begudes i dotats d'equips informàtics individuals o en xarxa connectats a Internet. 
    2.7.6. Establiment d'exhibicions de contingut eròtic. Establiments especialment preparats per a exhibir pel·lícules de contingut eròtic per qualsevol mitjà mecànic o per a oferir actuacions en directe on l'espectador se situa en cabines individuals o sistema similar
    2.8. ACTIVITATS HOSTALERES I DE RESTAURACIÓ. Són activitats d'hostaleria i restauració les que tenen per objecte la prestació de servei de begudes i menjar elaborat per al seu consum a l'interior dels locals. Es realitzaran en:
    2.8.1 Salons de banquets. Establiments destinats a servir als clients, menjars i begudes, a preu concertat, per a ser consumides en data i hora predeterminades, en servei de taules en el mateix local. Poden realitzar activitats de ball posterior al menjar, sempre que reunisquen les degudes condicions de seguretat i insonorització
    2.8.2 Restaurants. Establiments destinats específicament a servir menjars al públic en menjadors, qualssevol que siga la seua denominació (rostidors, casa de menjars, pizzeries, hamburgueseries).
    2.8.3 Café, bar. Establiments dedicats a expedir begudes per a ser consumides en el seu interior, tant en barra com en taules. Podran servir tapes, entrepans, racions, etc., sempre que el seu consum es realitze en les mateixes condicions que el de les begudes.
    2.8.4 Cafeteries. Establiments destinats perquè el públic puga consumir begudes o menjars indistintament en barra o en taules.
    2.8.5 Establiments públics situats en zona marítim-terrestre. Establiments en els quals, prèvia llicència o autorització administrativa concedida per l'ajuntament d'acord amb la normativa de costes i altra regulació sectorial, es realitzen les activitats pròpies dels mateixos com a servei de menjars o begudes
    2.8.6 Saló-lounge. Establiments destinats al servei de begudes i, en el seu cas, menjades per a ser consumits en barra o en taules. Podran comptar amb sistema de reproducció per a amenización musical i amb servei de cuina en relació amb el seu objecte.

3. Exhibició d'animals.
    3.1 parcs zoològics. Recintes delimitats en els quals es guarden o exhibeixen animals en estat de llibertat o en instal·lacions tancades.
    3.2 aquaris. llocs tancats on s'exhibeixen rèptils i fauna aquàtica, disposant d'instal·lacions amb aigua
    3.3 safari-park

4. Festejos i celebracions populars.
    4.1 Bous al carrer. Festejos taurins tradicionals consistents, en general, en la solta en establiments tancats o en la via pública de caps de bestiar per a foment o esbarjo de l'afició sense que porten aparellada la seua lídia. Es regularan per la seua normativa específica.
    4.2 Recintes taurins. Instal·lació tancada de caràcter preferentment eventual, amb l'adequada solidesa i seguretat, destinada de manera exclusiva a la realització de festejos taurins tradicionals (bous al carrer). Es regularan per la seua normativa específica.
    4.3 Festes populars. Activitats que se celebren, generalment, a l'aire lliure, amb motiu de les festes patronals o celebracions populars, amb actuacions musicals, balls, tenderetes, focs artificials, hostaleria i restauració.

 


La regulació de l'obertura d'activitats a la Comunitat Valenciana a partir de la Llei 6/2014 (28)