Anar al contingut principal

Normativa

LEGISLACIÓ

 

Legislació General d'Àmbit Nacional

  •   Legislació consolidada del BOE de la Llei 7/1996 , de 15 de gener, d'ordenació del comerç detallista.

 

  • Legislació consolidada del BOE del Reial decret 201/2010 , de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de l'activitat comercial en règim de franquícia i la comunicació de dades al registre de franquiciadors.

 

 

 

 

  • Reglament (UE) núm. 330/2010, de la Comissió de 20 d'abril de 2010. Punxa aquí.

 

Horaris comercials

 

 

Comerç Electrònic

 

  • Legislació consolidada del BOE de la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic

 

Altres normes

 

  • Legislació consolidada del BOE del Reial Decret Legislatiu 1/2007 , de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

 

  • Legislació consolidada del BOE de la Llei 25/2009 , de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei Òmnibus).

 

  • Legislació consolidada del BOE de la Llei 3/2004 , de 29 de desembre, per la qual estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

 

 

 

  • Legislació consolidada del BOE de la Llei 12/2012 , de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.

 

  • Legislació consolidada del BOE del Reial decret 225/2006 , de 24 de febrer, pel qual es regulen determinats aspectes de les vendes a distància i la inscripció al registre d'empreses de vendes a distància.

 

  • Legislació consolidada del BOE de la Llei 14/2013 , de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

Normativa (38)