Anar al contingut principal

Qué ès?

A l'hora d'incorporar un familiar en l'activitat del nostre negoci hem de tindre en compte que no podem fer-li un contracte com si es tractés d'una persona aliena, ja que, com a regla general, estan expressament exclosos de l'àmbit de l'Estatut dels Treballadors els familiars que convisquin amb l'empresari fins segon grau de consanguinitat o afinitat.

En aquest cas hem de donar d'alta com a autònom col·laborador al familiar que vagi a prestar-nos la seva col·laboració, sempre tenint en compte que aquesta col·laboració no sigui esporàdica. Si, per exemple, jo tinc una botiga i hui l'atén el meu cònjuge per motius de malaltia, no seria possible fer una alta en autònoms per un dia, ja que el requisit per a estar en aquest règim és la realització d'una activitat de forma habitual, personal i directa. Si no hi ha habitualitat, no és procedent l'alta.

La figura de l'autònom familiar col·laborador està regulada en l'article 3 del Decret 2530/1970, de 20 d'agost, pel qual es regula el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms. En definitiva els requisits són:

  • Que es tracti d'una persona amb parentiu familiar (fins al 2n grau de consanguinitat o afinitat)
  • Que a més convisqui amb el titular, tenint en compte que només el fet de conviure no es considera legalment un vincle familiar.
  • Que el treball es produeixi de forma habitual i directa
  • Que no siguin ja treballadors per compte d'altri (és un requisit imprescindible)

D'altra banda, cal tindre en compte que en l'Estatut del Treball Autònom s'estableix que els menors de setze anys no podran executar treball autònom ni activitat professional en general, i per tant tampoc per als seus familiars.

Finalment, cal ressaltar que, respecte a l'anteriorment descrit, hi ha una excepció quan es tracta de fills menors de 30 anys de l'empresari. En aquest cas es podran donar d'alta com a autònoms col·laboradors o podran cotitzar pel Règim General amb independència que existeixi convivència o no (amb anterioritat a la reforma laboral, era obligatori l'alta com a autònom llevat que s'acredités que no existia convivència).

Segons la Disposició Addicional Desena de la Llei 20/2007 d'11 de juliol, de l'Estatut del Treball Autònom "els treballadors autònoms podran contractar, com a treballadors per compte d'altri, als fills menors de trenta anys que convisquin amb ell. En aquest cas, de l'àmbit de l'acció protectora dispensada als familiars contractats quedarà exclosa la cobertura per desocupació". Com veiem, l'inconvenient que té és que si l'autònom titular decidís acomiadar-lo o no renovar-li el contracte per la causa que sigui, no podria cobrar la prestació per desocupació.

Finalment, cal comentar que el gener del 2010 es va ampliar la possibilitat de contractar en aquestes condicions a fills majors de 30 anys amb especials dificultats per a la inserció laboral, en concret a persones amb discapacitat mental en grau igual o superior al 33% o amb discapacitat física o sensorial en grau igual o superior al 65%.


Qué ès? (31)