Anar al contingut principal

Qüestions inicials

Es fàcil crear un nou negoci?
El principal error dels emprenedors és pensar que crear un negoci és fàcil. No basta només de tindre una bona idea, sinó que també és necessària paciència per a posar-la en pràctica i estar disposat a defendre el projecte durant el temps que poden durar els preparatius i el paperam. Tampoc és fàcil aconseguir finançament si no es disposa de suficient capital propi.

No obstant això, encara que les raons que porten a una persona a convertir-se en un emprenedor/a varien des de la necessitat tindre un treball, fins a la busca de la independència, al final tots/s'els que arriben al final de la carrera coincidixen en una cosa: l'esforç val la pena.


Com puc identificar idees de negoci?
La iniciativa o projecte de creació d'una empresa es genera a partir d'una idea que sorgix de l'observació de la realitat econòmica en què ens movem. En ella detectem possibles oportunitats de negoci que ens porta a la introducció en el mercat de determinats productes o servicis demandats per la societat que, o bé no té ells, o si els té, no cobrixen adequadament les seues necessitats.

Les idees de negoci deriven generalment d'una o diverses de les fonts següents:

 • La formació acadèmica dels promotors. És lògic que una persona que haja realitzat uns estudis determinats vullga canalitzar la seua carrera en l'exercici professional dels mateixos. Així, un arquitecte pot muntar un estudi d'arquitectura, un advocat un despatx d'advocats, etc.
 • L'experiència professional i laboral dels promotors. El coneixement d'un determinat sector i/o comptar amb determinades habilitats tècniques, pot definir una idea de negoci. Per exemple, el cas d'un perruquer que després de treballar per compte d'altri decidix posar una perruqueria o un cuiner assalariat que obri restaurant propi.
 • Els viatges a l'estranger. Es tracta d'identificar idees de negoci que han funcionat en altres països i que poden tindre èxit en el mercat nacional de la mateixa manera o fent xicotets canvis.
 • Els canvis socials del nostre entorn. Són idees que sorgixen a mesura que canvia la societat, propiciades per l'envelliment de la població, la incorporació de la dona al mercat laboral, l'augment de la immigració... D'esta manera es creen empreses de càtering, empreses que cuiden de xiquets i majors, locutoris, etc.
 • Les noves formes de viure l'oci. Idees sorgides de la detecció d'una demanda d'activitats d'oci, culturals i artístiques de major qualitat. Per exemple, empreses dedicades a l'ensenyança de tècniques de navegació, agències d'oci, cases i centres de turisme rural, tallers d'artesania i empreses agroalimentàries.
 • L'aplicació de les noves tecnologies. El desenrotllament d'internet està estimulant l'aparició d'empreses comercials i de servicis que utilitzen la xarxa com a mitjà de treball.
 • Usos alternatius a productes: reciclatge de mobles, transformació de consumibles, etc.

No obstant això, la idea és només el començament de l'aventura empresarial.

Quins aspectes he d'analitzar per a determinar la viabilitat de la meua idea?
La capacitat que demostra l'emprenedor/a per a avaluar els aspectes importants de la idea tira una informació molt útil sobre el grau de maduresa i viabilitat de la mateixa.

Les variables que ha d'analitzar tot emprenedor/a són:

 •     Interés del mercat.
 •     Grau d'innovació.
 •     Factors empresarials.
 •     Grau de desenrotllament de la Idea.
 •     Cost de dur-la a terme.
 •     competència.
 •     Protecció industrial.
 •     Factors d'influència de l'entorn (població, renda, nivell educatiu…).
 •     Disponibilitat de recursos.


Tinc una idea de negoci, quin és el següent pas?
El següent pas és l'elaboració del Pla d'Empresa, una ferramenta de treball per a totes aquelles persones o col·lectius que vullguen posar en marxa una iniciativa empresarial.

És un document escrit pels promotors del projecte i en ell estan arreplegats els diferents factors i els objectius de cada una de les àrees que intervenen en la posada en marxa de l'empresa.

Les utilitats del Pla d'Empresa són diverses:

 • Internament obliga els promotors del projecte a iniciar la seua aventura empresarial, amb uns mínims de coherència, eficàcia, rigor i possibilitats d'èxit, estudiant tots els aspectes de viabilitat del mateix, és a dir, obliga a 'posar els peus en el sòl'.
 • Externament és una esplèndida carta de presentació del projecte a tercers, que pot servir per a sol·licitar suport financer, buscar socis, contactar amb proveïdors, Administracions, etc.
 • A més, servirà de referència per a l'acció futura de l'empresa i com a instrument avaluació de la marxa del negoci i de mesura dels resultats aconseguits

Hi ha algunes dates més convenients, des del punt de vista fiscal, per a iniciar una activitat empresarial o professional?
Tenint en compte que la major part dels impostos són de meritació anual, i que trimestralment cal fer declaracions liquidacions o pagaments fraccionats o a compte, hi ha la mateixa obligació formal, als efectes de declaracions anuals, per a qui comença una activitat l'un de gener que per a qui ho fa el 30 de desembre, i les mateixes obligacions trimestrals per a qui inicia la seua activitat al principi o al final d'un trimestre.

Per això, en la mesura que siga possible, és aconsellable iniciar les activitats coincidint amb l'inici del període a què corresponen les declaracions o liquidacions (principi d'any o, si no és possible, principi de trimestre).

 

 


Qüestions inicials (71)