Anar al contingut principal

Què és? Característiques

Què és la franquícia?

La Franquícia és un acord per a la comercialització de productes i/o serveis basat en una col·laboració estreta i contínua entre empreses diferentment i jurídicament independents. Per aquest sistema l'empresari que ha desenrotllat el negoci (franquiciador) cedeix als seus franquiciats el dret de portar el negoci d'acord amb el model que ha desenrotllat a canvi d'una contraprestació econòmica. Aquest acord permet al franquiciador:

 1. Utilitzar el nom comercial, productes i/o serveis del franquiciador, una denominació o rètol comú, models, dissenys, rètols, drets d'autor, patents i una presentació uniforme dels locals i/o mitjans de transport, etc.
 2. Tindre accés a l'experiència desenrotllada per l'empresa i al sistema de negoci que ha permès al franquiciador tindre èxit així com a i la prestació d'ajuda tècnica comercial durant la vigència de l'acord.

El FRANQUICIADOR aporta

 1. Imatge de marca.
 2. Producte, sistema o servei distintiu, provat i que és rendible.
 3. Un pla comercial per a començar el negoci.
 4. Formació inicial.
 5. Millora continuada del negoci per a mantenir-s competitiu.
 6. Assistència continuada al franquiciat durant la vigència del contracte.

I el FRANQUICIAT es compromet a:

 1. Muntar el seu establiment d'acord amb la imatge de la franquícia.
 2. Gestionar el negoci d'acord amb els procediments establits.
 3. Pagar els cànons i royaltys acordats.

Els pagaments del franquiciador

El franquiciador facilita al franquiciat incorporar-se a un negoci amb una sèrie d'avantatges sobre fer-ho ell directament. Per tant, és normal que rebi una contraprestació per això

El franquiciador rep dels seus franquiciats els cànons i royaltys que s'estableixen en el contracte, encara que cal no oblidar-se dels marges que té el franquiciador en el subministrament dels productes, especialment si hi ha un acord d'aprovisionament en exclusiva.

 

 1.  CÀNON D'ENTRADA: Es paga una sola vegada, normalment a la firma del contracte, per accedir als avantatges d'incorporar-se a la xarxa de franquícies. Aquest import ha d'estar en consonància amb els privilegis que suposa per al franquiciat d'incorporar-se a la cadena (marca reconeguda, producte exclusiu, etc.)
 2. ROYALTY: Es paga periòdicament i sol ser un percentatge de la xifra de vendes o una quantitat fixa. Aquest import remunera al franquiciador pel després de donar suport a la xarxa de franquiciats i ha d'anar en consonàncies als serveis que aporta el franquiciador durant la vigència del contracte.
 3. FONS DE PUBLICITAT: Sol ser un percentatge de la xifra de vendes que aporta cada franquiciat a un fons comú i que permet realitzar campanyes globals de promoció de la marca. Aquesta publicitat "global" sol complementar-se amb promocions en l'àmbit local que realitza cada franquiciat en el seu territori.

La informació precontractual

La Llei obliga el franquiciador a entregar als seus candidats amb un termini mínim de 20 dies abans de firmar qualsevol contracte, precontracte, o efectuar qualsevol pagament la informació següent:

 1. Nom, raó social, domicili, capital socials i dades d'inscripció en el Registre Mercantil i en el Registre de Franquiciadors.
 2. Experiència del franquiciador que inclourà la data de creació de l'empresa i de la xarxa de Franquícies.
 3. Acreditació de propietat o llicència d'ús de la marca i altres signes distintius.
 4. Contingut de la franquícia, on es detallarà les característiques del seu know-how i el suport que proporciona als seus franquiciats.
 5. El nombre d'establiments, tant els que gestiona directament la cadena com els franquiciats.
 6. Nombre de franquiciats que han deixat de pertànyer a la xarxa, durant els dos últims anys, amb explicació de les causes per les quals han causat baixa.
 7. Estimació de gastos i inversions necessàries.
 8. Un resum dels principals punts del Contracte de Franquícia: drets i obligacions de les parts, condicions econòmiques, duració, condicions de renovació, etc.

El precontracte de franquícies

Sol ser habitual que es firmi un precontracte de franquícies quan hi ha la intenció de formalitzar el contracte de franquícies, però encara no es reuneixen els requisits per a fer-ho, per exemple, que no es disposi encara del local adequat. El precontracte suposa per al franquiciat una opció preferent d'incorporació a la cadena. Açò representa la "reserva" de la zona durant un període determinat, perquè el futur franquiciat pugui buscar un local, constituir la societat, o realitzar qualsevol altre tràmit anterior la firma del contracte. El precontracte s'acompanyarà amb un resum dels principals punts del contracte de franquícia: drets i obligacions de les parts, condicions econòmiques, duració, condicions de renovació, etc. I sol comportar el desembossament d'una quantitat de diners com a pagament a compte del cànon d'entrada, una vegada es formalitzi el Contracte de Franquícies.

El contracte de franquícia

El contracte és el document bàsic que regularà la relació entre franquiciador i franquiciat. El contracte escrit és imprescindible i ha d'exigir-se que sigui extremadament clar i detallat quant a les obligacions i drets d'ambdós parts, establint un marc d'igualtat d'aquestes. Ha de preveure les situacions de conflicte i els límits d'eixa cooperació entre parts mercantilment independents

Aquests són alguns dels aspectes que ha de reflectir el contracte de franquícia:

 1. Títol pel qual el franquiciador ostenta el dret de marca.
 2. Duració del contracte i condicions de renovació.
 3. Zona d'exclusivitat territorial si és el cas.
 4. Detall de la formació inicial i del suport que presta el franquiciador.
 5. Les diferents obligacions de les parts en tot el que es refereix a marca, pagaments, assistència tècnica
 6. Referència expressa al disseny del local, decoració, etc. com a elements inherents a la marca
 7. Fixació d'especificacions mínimes de qualitat dels productes o serveis objecte del negoci de franquícia
 8. Imposició d'una gamma mínima de productes
 9. Imposició d'una facturació mínima
 10. Establiment d'un cànon de publicitat
 11. Recomanació de preus
 12. Sistema de resolució d'un possible conflicte.
 13. Dret de transmissió de la franquícia.

El Franquiciador ha de fer entrega prèvia del contracte de franquícies, perquè pugui ser revisat amb temps suficient per al Franquiciat. Alguns aspectes que cal revisar:

 1. Les restriccions imposades s'ajusten a la legalitat?
 2. Arreplega el contracte totes les obligacions del franquiciador?
 3. Té clàusules abusives?

Què és? Característiques (35)