Agència de col·locació autoritzada nº 1000000098
Seguix-nos en...

Entrar


Alta i inscripció dels treballadors

 

Que és l'afiliació del/la treballador/Ra

En la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social  en què estiga domiciliada l'empresa, ha d'afiliar-se al treballador (si no ho està, ja que l'afiliació és única per a tota la vida del treballador). Ha de fer-se abans que comence a treballar, per mitjà del MODEL TA.1,acompanyat de fotocòpia del DNI del treballador.

Amunt

Què és l'alta del treballador

En el mateix lloc, abans que comence a treballar i cada vegada que es comença un nou treball, també hem de donar-li d'alta en la Seguretat Social a través del MODEL TA.2/S

No sols La iniciació de la prestació dels servicis, el cessament de la mateixa o les variacions produïdes han de ser comunicats a la Tresoreria General de la Seguretat Social a través del mateix MODEL TA.2/S  o el MODEL TA.2/S SIMPLIFICAT, si és el cas.

Amunt

Forma de practicar-se

A INSTÀNCIA DE L'EMPRESARI:

Els empresaris estan obligats a comunicar l'alta, o, si és el cas, la baixa i variació de les dades relatives als treballadors que ingressen o cessen en la prestació de servicis en la seua empresa.

Igualment, quan el treballador es trasllade a un centre de treball del mateix empresari situat en diferent província, haurà de promoure's la baixa en la província de procedència i l'alta en la de destí. També correspondrà presentar l'alta o la baixa quan per qualsevol causa, procedisca la seua adscripció a un compte de cotització distinta.
A INSTÀNCIA DEL TREBALLADOR:

En cas d'incompliment per part dels empresaris de les obligacions indicades en l'apartat anterior, els treballadors per compte d'altri podran instar directament de la Tresoreria General de la Seguretat Social la seua alta, la seua baixa o variació de dades, segons siga procedent, en el Règim d'enquadrament.
D'OFICI:

Les altes, baixes o variacions de dades dels treballadors podran efectuar-se d'ofici per la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social o Administració de la mateixa, quan, com a conseqüència de l'actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, dels dades que es troben en poder de les entitats Gestores o per qualsevol altre procediment es comprove l'incompliment de l'obligació de comunicar l'ingrés, cessament o variació de dades dels treballadors per part de les empreses o, si és el cas, dels treballadors obligats a efectuar-la.

Amunt

Dades que han de contindre les sol·licituds d'alta, baixa i variació

Sense perjuí de les particularitats de cada règim, amb caràcter general, la sol·licitud d'ALTA contindrà les dades relatives a l'exercici de la seua activitat que faciliten una informació completa a la Tresoreria General de la Seguretat Social i en particular:

 • Nom o raó social de l'empresari que promou l'alta.
 • Codi de Compte de Cotització de l'empresari.
 • Règim de Seguretat Social.
 • Cognoms i nom del treballador.
 • Número de Seguretat Social del treballador.
 • DNI
 • Domicili del treballador.
 • Data d'inici de l'activitat.
 • Grup de cotització
 • Epígraf d'ÀT /EP
 • Tipus de contracte i coeficient de jornada si és el cas.
 • Ocupació (en els supòsits indicats en la Disposició addicional quarta de la llei 42/2006 de 28 de desembre del 2006

En el cas de sol·licitud de BAIXA, haurà de contindre les dades relatives a:

 • Nom o raó social de l'empresari que promou el baixa.
 • Codi de Compte de Cotització de l'empresari.
 • Règim de Seguretat Social.
 • Cognoms i nom del treballador.
 • Número de Seguretat Social del treballador.
 • DNI.
 • Domicili del treballador.
 • Data de cessament de l'activitat
 • Causa de la baixa.

La sol·licitud de VARIACIÓ de dades, a més dels dades identificatius del treballador i de l'empresari, contindrà les dades objecte de modificació, havent de ser comunicades, fonamentalment, aquelles variacions que afecten les condicions laborals:

Les sol·licituds d'alta, baixa i variació de dades dels treballadors hauran d'anar firmades per l'empresari o, si és el cas, pel treballador autònom. Les sol·licituds d'alta i variació de dades del treballador per compte d'altri hauran d'anar firmades en tot cas pel treballador.

Amunt

Terminis de presentació

En el Règim General són aplicables els terminis següents:

 • ALTES: Previ a l'inici de la relació laboral fins a 60 dies naturals abans
 • BAIXES I VARIACIONS: 6 dies naturals

Amunt

Situació assimilada a la d'alta

Té lloc en determinats supòsits expressament establits per la llei, en els que, produït el cessament temporal o definitiu en l'activitat laboral, s'estima que ha de conservar-se la situació d'alta en què es trobava el treballador amb anterioritat al cessament. Tals assimilacions operen en tot cas, respecte a les contingències que s'assenyalen i amb l'abast que en cada cas es determine.

 • Situació legal de desocupació, total i subsidiat, i la de desocupació involuntària una vegada esgotada la prestació contributiva o assistencial, sempre que es mantinga la inscripció com a desocupat en l'Oficina d'Ocupació.
 • L'excedència forçosa.
 • La situació d'excedència per a l'atenció de fills amb reserva de lloc de treball, d'acord amb la legislació aplicable.
 • La suspensió del contracte de treball per servici militar o prestació social substitutòria.
 • El trasllat del treballador per l'empresa fora del territori nacional.
 • Subscripció d'un conveni especial  en els seus diferents tipus.
 • Els períodes d'inactivitat entre treballs de temporada.
 • Els períodes de presó patits com a conseqüència dels supòsits previstos en la Llei d'Amnistia.
 • La situació d'aquells treballadors que no es troben en alta ni en cap altra de les situacions assimilades després d'haver prestat servicis en llocs de treball que van oferir risc de malaltia professional i només als efectes que puga declarar-se una invalidesa permanent deguda a la dita contingència.
 • Només als efectes de conservació del dret a l'assistència sanitària, la situació de baixa dels treballadors per compte d'altri inclosos en el Règim de la Seguretat Social que corresponga, havent romàs o no en situació d'alta en el mateix un mínim de noranta dies durant els tres-cents seixanta-cinc dies naturals immediatament anteriors al de la baixa.
 • Només als efectes d'assistència sanitària, la situació dels treballadors despedits, inclosos en el corresponent Règim de la Seguretat Social, que tinguen pendent de resolució davant de la jurisdicció laboral demandada per acomiadament improcedent o nul.
 • Als efectes de la protecció per desocupació, es consideren situacions assimilades a l'alta les determinades per les normes específiques que regulen esta prestació.

Amunt

672105200
Centre de formació per l´ocupació Monteblanco C/ MAYOR, 32
12200 - Onda
(Castellón)
prospector@onda.es
CSS XHTML