Anar al contingut principal

Introducció

Crear una empresa pot ser una oportunitat per a incorporar-se al mercat de treball i/o per a millorar les expectatives professionals i personals a través del desenrotllament d'una La idea.

Crear una empresa convertix els seus promotors en Emprenedors, en el sentit d'escometre un projecte que implica treball i normalment presenta dificultats.

Per a posar en marxa una empresa, en primer lloc es requerix tindre una 'bona idea' i per a convertir-la en realitat. El procés implica necessàriament d'una banda, el recorregut a través d'una sèrie de Fases fins a arribar a l'objectiu final i d'una altra, la presa d'una sèrie de decisions (forma jurídica, modalitats de contractació, possibles subvencions i ajudes a sol·licitar...) tenint en compte una sèrie de Factors de decisió bàsics, evitant en la mesura que siga possible, el caure en els Els 15 errors més comuns dels emprenedors que cometen els emprenedors/es.

Per tant, quan una persona decideix emprendre una activitat empresarial, el primer que ha de fer és plasmar la seua idea en un projecte.

A més, el projecte ha de tindre en compte els següents aspectes:

Mercat. Abans d'abordar un projecte és necessari realitzar una anàlisi del mercat amb objectivitat i realisme tractant de respondre, entre altres, a les següents preguntes:

  • El projecte: s'enquadra dins d'un mercat en creixement?
  • Pertany a un sector innovador?
  • Sap si existeix molta competència en el mercat al qual s'enfrontarà?

Problemàtica  administrativa. Un altre element a tindre en compte consisteix a identificar aspectes administratius com:

  • Contractes de treball, convenis, seguretat social …
  • Permisos, impostos, llicències municipals …
  • Segurs

Finançament. Generalment és el primer obstacle per a començar un projecte empresarial, i per tant constitueix un punt vital:

  • Es disposa de recursos propis suficients?
  • És necessari acudir a altres fonts de finançament com a crèdits o préstecs?
  •  Existeixen mesures de suport de les administracions públiques, a les quals es puga acollir el projecte?

Introducció (1)