Anar al contingut principal

Qüestions laborals

Com s'establix la jornada de treball?
Generalment els Convenis col·lectius establixen una jornada setmanal o anual, i, pràcticament en tots els casos, indica que la jornada màxima ha de respectar-se "en còmput anual".

És per això que, pràcticament en tots els sectors, es pot fer una distribució anual de la jornada. Esta distribució anual permetrà major intensitat de treball en èpoques de temporada alta, i disminuir la intensitat en èpoques més baixes, sempre obtenint del treballador la prestació màxima des del punt de vista legal, i obtenint el treballador períodes de merescut descans sense que l'empresa patisca cap perjuí.

En tot cas, la jornada ordinària no podrà excedir 8 hores diàries.


Quin és el cost total d'un/a treballador/a?
El cost és el del sou més les càrregues socials (Seguretat Social). En aquells casos en què el treballador haja d'efectuar desplaçaments o efectuar menjars fora del seu lloc habitual, caldrà compensar-li els gastos en què per això incórrega.

Seguint un exemple d'un treballador que perceba un sou brut mensual de 1.000 euros, les seues càrregues socials seran les següents aportacions de l'empresari:

  • Al Règim General de la Seguretat Social: 23,6%
  • A la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals: 0,99%
  • Per desocupació: 6%
  • FOGASA: 0,4%
  • Formació Professional: 0,6%
  • TOTALS CÀRREGUES SOCIALS = 31,59%

D'esta manera, el treballador de 1.000,000 euros bruts mensuals suposa un cost per a l'empresa de:
14.000,00 euros de sou (12 mensualitats més dos pagues extraordinàries)
+ 4.422,60 euros (31.59% de 14.000,00)
= 18.422,60 euros


Els socis i administradors de societats, han de donar-se d'alta en el règim especial dels treballadors autònoms de la seguretat social?
Estaran obligatòriament inclosos en el Règim Especial d'autònoms els que exercisquen les funcions de direcció i gerència que comporta l'exercici del càrrec de conseller o administrador, o presten altres servicis per a una societat mercantil capitalista, a títol lucratiu i de forma habitual, personal i directa, sempre que posseïsquen el control efectiu, directe o indirecte, d'aquella. S'entendrà, en tot cas, que es produïx tal circumstància, quan les accions o participacions del treballador suposen, almenys, la mitat del capital social.

Es presumirà, excepte prova en contra, que el treballador posseïx el control efectiu de la societat quan concórreguen algunes de les circumstàncies següents:

    1r) Que, almenys, la mitat del capital de la societat per a la que preste els seus servicis estiga distribuït entre socis, amb els que convisca, i als que es trobe unit per vincle conjugal o de parentiu per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon grau.
    2n) Que la seua participació en el capital social siga igual o superior a la tercera part del mateix.
    3r) Que la seua participació en el capital social siga igual o superior a la quarta part del mateix, si té atribuïdes funcions de direcció i gerència de la societat.

En els supòsits en què no concórreguen les circumstàncies anteriors, l'Administració podrà demostrar, per qualsevol mitjà de prova, que el treballador disposa del control efectiu de la societat.


Qüestions laborals (78)