Anar al contingut principal

Finançament

¿Per a què necessite els diners?
El finançament és necessari per a la inversió inicial i els gastos de posada en funcionament, però també és recomanable tindre en compte els gastos fixos corrents (autònoms, llum, telèfon, lloguers, Hisenda…) dels primers mesos en què és més que probable que la xifra d'ingressos siga molt baixa.


Com aconseguisc els diners?
A l'hora de finançar el projecte, la millor font són els Bancs i Caixes encara que per a això calga contar amb un aval.
Una altra possibilitat és intentar buscar un soci i/o inversor.


Què he de tindre en compte per a demanar un préstec per a finançar la meua activitat?
Abans que res és necessari tindre resposta a les preguntes següents:

 • Quina quantitat necessite realment?
 • Per a què ho necessite? No és el mateix necessitar diners per a pagar a proveïdors que per a comprar una màquina.
 • Quina capacitat es té o es pot tindre per a tornar-ho? Cal tindre una idea de quants diners es pot tornar al mes.

Una vegada respostes estes preguntes, i a l'acudir a l'entitat financera, què hem de preguntar?:

 • Quines garanties o avals exigixen per a concedir-nos el préstec? Com a norma habitual s'exigix que altres persones ho garantisquen, per exemple amb la nòmina d'algun familiar).
 • Quin tipus d'interés ens van a cobrar?
 • Amb quina periodicitat vamos a haver de tornar el préstec (quotes mensuals, trimestrals, etc.)?
 • Quant hem de pagar en cada quota?
 • Quin termini ens donen per a tornar-ho tot?
 • Quins gastos ens van a cobrar per concedir-nos el préstec (comissió d'obertura, gastos d'estudi, etc.)?
 • Hi ha gastos addicionals si decidim cancel·lar el préstec pendent abans que finalitze?


Quina quantitat sol·licite?
Sempre és important aportar fons propis, almenys un 20 o 30% de les necessitats inversió. El pagament mensual del préstec sol·licitat sempre serà menor que si sol·licitem el 100 % tenint en compte que, en tot cas, la devolució s'haurà de fer tant si el negoci ix avant com si s'afona.

D'altra banda, tampoc és convenient invertir tots els fons propis, ja que és aconsellable mantindre una part del capital com a matalaf davant de possibles necessitats imprevistes de liquiditat.


A més de l'interés, quins són els costos d'obtindre finançament bancari?
El cobrament de comissions és lliure, cada entitat pot fixar lliurement les seues condicions i tarifes, inclús pot determinar si les cobra completes o només un percentatge depenent dels clients. Però, en tot cas, les entitats estan obligades a informar el Banc d'Espanya de les seues tarifes i comissions. Estes solen ser:

 •     Comissió d'Obertura
 •     Comissió d'Estudis
 •     Comissió de Seguiment i Cobrament
 •     Comissió de Tancament i Cancel·lació Anticipada
 •     Comissió de Subrogació
 •     Comissió per Disponibilitat
 •     Comissió d'Excedit

Altres Gastos poden ser els gastos de taxació, assegurança, notari, Registre, Assegurança d'incendis i danys, Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (substitutiu de l'IVA en el cas d'adquisició d'immobles o béns de segona mà), gasto de Gestories, Fedatari públic…


Quines garanties ens poden demanar al sol·licitar un préstec?
Préstecs amb garantia personal: Es concedixen atenent exclusivament a la solvència personal del beneficiari o d'alguna altra tercera persona com a avalista.

 • Préstecs amb garantia real: Se subjecta el bon fi de l'operació a determinats béns, mobles o immobles, per la qual cosa poden subdividir-se en:
 • Préstecs amb garantia hipotecària, en els que se subjecta al compliment de l'obligació béns immobles.
 • Préstecs amb garantia pignorativa, en els que s'assegura el pagament del préstec amb un bé moble Donat en peça.


Què és el període de carència en un préstec?
al sol·licitar una operació financera, és possible que l'entitat ens oferisca la possibilitat que durant un cert temps paguem només els interessos del mateix i no l'import corresponent al préstec, inclús potser no paguem res durant el primer any; açò és el que es denomina període de carència.

Com a contrapartida l'operació s'encarix considerablement perquè a l'acabar el període de carència les quotes a pagar seran més altes.

Esta opció serà recomanable quan tinguem dificultats de liquiditat en l'inici de l'operació.


Què és un compte de crèdit?
Quan l'empresa es troba amb insuficiència de liquiditat sol recórrer als crèdits bancaris a curt termini.

Un Compte de Crèdit és un producte per mitjà del quin, amb el suport del compte corrent, es posa a disposició del client un crèdit. La duració del compte de crèdit sol ser anual, encara que renovable. Al venciment, el crèdit no ha d'estar disposat per a la seua possible cancel·lació.

Solen formalitzar-se en una Pòlissa de Crèdit i la principal diferència entre el finançament a través d'un préstec o d'un crèdit residix que en el cas del préstec es paguen interessos per la totalitat de la quantitat sol·licitada, mentres que en un crèdit, els interessos es paguen únicament per la quantitat efectivament disposada.


Què és el lísing?
Els béns objecte de cessió són equip o immobles destinats a finalitats empresarials o professionals. Al final del contracte, el client disposa d'una opció de compra per a adquirir el bé per un valor residual que normalment coincidix amb l'import d'una quota.

El lísing és un instrument senzill per a accedir a l'ús dels béns per a qualsevol activitat empresarial o professional, ja que permet finançar fins al 100% del valor d'adquisició.

Per mitjà del pagament d'una quota mensual durant un termini determinat, la companyia de lísing lloga el bé a l'arrendatari. Al finalitzar el contracte, i, segons la modalitat de lísing, es cancel·larà l'arrendament, es renovarà o l'arrendatari exercirà l'opció de compra, que és el més habitual.

El lísing evita el client el pagament de l'IVA de la compravenda, que va a càrrec de l'entitat de lísing. Este aspecte és especialment interessant en operacions d'imports elevats, ja que el client tardaria prou de temps a recuperar l'IVA.

El principal avantatge que presenta l'arrendament financer enfront d'altres fórmules de finançament és el seu favorable tractament fiscal, perquè les quotes de lísing són fiscalment deduïbles, la qual cosa suposa d'una amortització accelerada de les inversions.

En el cas d'empresaris acollits al règim d'estimació objectiva (mòduls) no poden disfrutar de l'avantatge de la deducció de les quotes de lísing com a gasto, donada la naturalesa d'este règim tributari (el benefici estimat és independent del volum d'ingressos i de gastos).


Què és el rènting?
El rènting és un servici integral a mitjà i llarg termini de lloguer de béns d'equips o vehicles turismes.

Per mitjà del pagament d'una quota fixa mensual durant un termini determinat la companyia de rènting garantix l'ús i gaudi del bé i es compromet a prestar diferents servicis addicionals per a la seua utilització, En una sola quota s'inclouen els servicis de manteniment, reparacions, impostos, assegurança, etc.

Abans de la finalització del contracte, l'usuari i la companyia acorden la renovació o no de l'operació. Si no es renova, el contracte acaba amb la devolució del bé enfront del lísing en què es pot adquirir pel que al final del contracte el bé passa a ser propietat del proveïdor.

Els avantatges més destacables són:

 •   Utilització del bé sense realitzar desembossament per la totalitat de la inversió.
 •   El lloguer és, per pròpia definició, gasto fiscalment deduïble.
 •   Millora la liquiditat de l'empresa, no han de realitzar-se grans desembossaments.
 •   Permet adaptar l'empresa als constants canvis que exigix l'evolució tecnològica del mercat.


Puc finançar la meua empresa amb subvencions?
Les subvencions poden ser de molts tipus i finançar gran varietat d'elements (inversions, interessos de préstecs, etc.). No obstant això, i de forma genèrica, és convenient prescindir d'elles a l'avaluar la viabilitat d'un negoci, ja que:

 • Quan se sol·licita, no sabem si ens la concediran o no, ja que és l'organisme que l'oferix el que avalua si complim o no els requisits exigits.
 • Encara que complim els requisits, potser no quede suficient dotació pressupostària per a fer front a totes les sol·licituds.
 • Sempre transcorre un temps des que se sol·licita fins que es comunica la concessió o denegació. I si ens la concedixen, sempre transcorre un temps fins que la cobrem.
 • En molts casos, la subvenció es rep només després d'haver realitzat la inversió i/o el gasto i haver-los pagat.

Atés que el necessitat finançament d'un negoci no sols vénen determinades per l'import sinó també pel moment en què podem disposar eixa quantitat, generalment és convenient considerar la subvenció com una ajuda extraordinària i, com a tal, incerta (bé en temps, bé en quantitat).


Què significa que una subvenció es concedix "a fons perdut"?
Les ajudes o subvencions a fons perdut són aquelles que, una vegada concedides i complits els requisits i obligacions que si és el cas deriven de la concessió, no comporten l'obligació de devolució per part del beneficiari de les mateixes.


Es pot cobrar tota la desocupació per a obrir un negoci?
Per a poder percebre el pagament únic de la prestació per desocupació és necessari, en primer lloc que es tinga dret al cobrament de la desocupació. Per tant, quedarien excloses aquelles persones que es troben en una situació de desocupació per baixa voluntària.

Una vegada sol·licitat el dret a la prestació per desocupació (no cal tindre-ho reconegut) es podrà sol·licitar el pagament únic, sempre que queden més de tres mensualitats pendents per cobrar.

Mai cal donar-se d'alta com a Autònom abans de sol·licitar el pagament únic, perquè en este cas, el dret a la prestació per desocupació es paralitza i per tant no es té dret a sol·licitar el pagament únic. Una vegada sol·licitat podem donar-nos d'alta com a Autònom sense haver d'esperar a l'aprovació.

Cal tindre en compte que una vegada aprovat el pagament únic, el SEPE concedirà un mes per a acreditar l'alta efectiva com autònom/a i justificar les inversions per a les que va sol·licitar.


Com es negocia amb un banc?
Cal saber planificar el moment idoni per a iniciar les negociacions i no acudir a les entitats financeres amb presses i la urgent necessitat obtindre els diners.

Per a evitar-ho és convenient tindre un calendari d'acció amb els temps necessaris en una negociació amb vista a tindre tancat l'acord en les dates oportunes. Si calculem amb una certa folgança els temps, disposarem d'una millor posició per a negociar amb una postura més sòlida.

Cal evitar negociar amb presses, quan el temps constreny, ja que la nostra posició negociadora seria molt dèbil, de la qual cosa es podria aprofitar l'altra part.

Si no hi ha més remei que negociar amb presses, caldrà tractar per tots els mitjans que l'altra part no perceba esta urgència.


Quines són les fases d'una bona negociació?

 • Preparar la informació per a la presentació. Conéixer amb detall el projecte que defendrem i convéncer, per la qual cosa caldrà definir les necessitats empresarials d'inversió.
 • Desenrotllament de la Presentació: cal planificar des de l'exposició que es fa del projecte fins al moment adequat per a presentar-ho. Es tracta d'un intercanvi d'informació per a arribar a un acord pel qual valorar les característiques, tàctiques i estratègies pròpies d'una negociació.
 • Acord i Seguiment: Abans de donar per tancat un acord cal cerciorar-se que no queda cap cap solt. És freqüent que una vegada que s'arribe a un acord, les parts es relaxen. No obstant això, este seria el moment de fer justament al contrari, valorant detingudament les condicions de l'acord i romandre molt atents que el que arreplega i acordat es complisca.


Cal treballar amb un només banc o amb diversos?
Treballant amb una sola entitat, t'arrisques que davant de situacions de pagaments imprevistos et quedes sense ajuda. Operant amb diversos, sempre algun pot cobrir-te amb eixa lletra no prevista, repartint el risc.

Hem d'analitzar el nombre més gran d'entitats i no deixar-nos guiar només perquè siguen més o menys conegudes, ja que en l'actualitat hi ha una gran competència pel mercat de les PIMES.


 A l'hora de triar un banc, en què ens hem de fixar?
Hem de fixar-nos fonamentalment en les següents característiques per a decantar-nos per una o altra entitat:

 • Que compte amb una oferta variada de productes i servicis per si n'hi haguérem d'utilitzar en algun moment.
 • Ajustat cost dels productes i servicis a les necessitats l'empresa.
 • Sucursal pròxima a la nostra seu ja que sempre és bo mantindre un contacte directe i personal.
 • Que l'entitat complisca amb la legislació bancària, evitant els anomenats 'barets' financers. És aconsellable visitar la web del Banc d'Espanya per a conéixer la situació de les entitats financeres (www.bde.es).
 • Que facilite l'operativitat i senzillesa a l'hora de realitzar les gestions.
 • Que compte amb un servici eficient de banca electrònica, que ens permeta estalviar gestions i temps.
 • Que tinguem atenció personalitzada, evitant que cada dia ens atenga una persona distinta.
 • Que facilite informació transparent i fiable de les nostres operacions.

Finançament (74)