Anar al contingut principal

Impostos

Qui estan subjectes al règim general de l'IVA?
Estan subjectes al Règim General de l'IVA les societats i persones físiques, comerciants i professionals, no acollits a un règim específic. Estos Règims Especials són:

  •     Simplificat.
  •     Agricultura, ramaderia i pesca.
  •     Béns usats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.
  •     Agències de viatge.
  •     Comerç detallista (Recàrrec d'equivalència).
  •     Règim de les operacions d'or d'inversió.

En el Règim General es tributa per la diferència entre l'IVA meritat i l'IVA suportat. Hi ha tres tipus vigents: General (21%), Reduït (10%) i Súper reduït (4%).

Les societats i persones físiques subjectes a este Règim estan obligades a conservar i emetre les factures amb el desglossament de l'IVA i el seu tipus i a la portar de Llibres Registres de factures rebudes i emeses.


En què consistix el recàrrec d'equivalència?
El Recàrrec d'Equivalència és el règim obligatori per a tributar l'IVA en el cas dels comerciants detallistes que siguen persones físiques o entitats en règim d'atribució de rendes (si tots els seus socis són persones físiques), i que comercialitzen al detall articles o productes de qualsevol naturalesa, excepte els exceptuats en el Reglament de l'IVA.

En este cas, la liquidació de l'IVA va a càrrec del proveïdor, amb l'aplicació prèvia del recàrrec corresponent:
Tipus d'IVA del 21% => Recàrrec del 5,2%.
Tipus de l'IVA del 10% => Recàrrec del 1,4%.
Tipus de l'IVA del 4% => Recàrrec del 0,5%.

Els empresaris subjectes a este règim, no han de presentar declaracions ni realitzar pagaments, però sí que estan obligats a conservar les factures.


Com recuperar l'Iva pagat per les compres efectuades abans d'iniciar l'activitat?
Per a recuperar l'IVA pagat per compres efectuades abans d'iniciar la seua activitat deurà:

    Efectuar una "declaració prèvia a l'inici d'operacions" (casella 17 del model 037), en data anterior a les compres.
    Sol·licitar factures als proveïdors als que satisfaça l'IVA.
    Efectuar la "declaració d'inici d'activitat (casella 21 del model 037). Tenint en compte que no haurà d'haver transcorregut més d'un any des que va efectuar la declaració prèvia. De no respectar este requisit, es perdrà el dret a recuperar l'IVA de les compres prèvies a l'inici de l'activitat.
    Descomptar-se l'IVA en les declaracions trimestrals (model 300) que s'efectuen una vegada iniciada l'activitat.


Hi ha algunes dates més convenients, des del punt de vista fiscal, per a iniciar una activitat empresarial o professional?
Tenint en compte que la major part dels impostos són de meritació anual, i que trimestralment cal fer declaracions liquidacions o pagaments fraccionats o a compte, hi ha la mateixa obligació formal, als efectes de declaracions anuals, per a qui comença una activitat l'un de gener que per a qui ho fa el 30 de desembre, i les mateixes obligacions trimestrals per a qui inicia la seua activitat al principi o al final d'un trimestre.

Per això, en la mesura que siga possible, és aconsellable iniciar les activitats coincidint amb l'inici del període a què corresponen les declaracions o liquidacions (principi d'any o, si no és possible, principi de trimestre).

En tot ja que els pagaments en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors autònoms són mensuals i la quota obeïx al mes complet, és sempre millor a principi que a finals de mes.

Això ha de ser tingut en compte, sobretot, per a constituir societat, atés que en els Estatuts ha de constar la data d'inici d'operacions i no és aconsellable indicar una data en els estatuts i una altra diferent en les declaracions fiscals.


Impostos (77)