Agència de col·locació autoritzada nº 1000000098
Seguix-nos en...

Entrar


L'entrevista personal

Què és?

L'entrevista és un pas més, i sovint l'últim i més important, dins d'un procés de selecció. És un diàleg amb preguntes i respostes sobre temes professionals, formatius i personals, en el qual tant la persona entrevistadora com l'entrevistada intenten resoldre els seus dubtes. Durant l'entrevista ha de tindre en compte les coses que es diuen verbalment sense oblidar els detalls que es transmeten amb l'actitud i la forma de comportar-se.

Amunt

¿Per a què servix l'entrevista?

 • Per a aprofundir en la informació que ja es té de la persona candidata a través del seu currículum previ.
 • Per a comprovar si l'estil personal de la persona candidata (actitud, motivacions, personalitat, habilitats, experiència, etc.) coincidix amb el que l'empresa espera.
 • Perquè l'entrevistador/a s'assegure que la persona candidata és idònia per al lloc vacant .
 • Perquè la persona candidata valore si esta ocupació li convé i li interessa.

En definitiva, els objectius de l'entrevistador són esbrinar si eres adequat per al lloc i descobrir si SAPS, POTS I VOLS ocupar eixe lloc , per tant, l'entrevista és una bona oportunitat per a convéncer a l'entrevistador que tu eres la persona més idònia per a eixe lloc .

Amunt

Tipus d'entrevista

 • L'entrevista de preselecció: sol ser una entrevista curta , s'utilitza quan hi ha molts candidats i és necessari realitzar una forta garbella.
 • L'entrevista en profunditat és una entrevista extensa en què s'aprofundix en multitud d'aspectes, molts d'ells personals.
 • L'entrevista tipus estrés de xoc, tracta de provar el candidat per a veure com actua davant de situacions especialment tenses, observant aspectes sobre seguretat en uns mateix, discreció, etc.

Amunt

Estructura de l'entrevista

No has de pensar que van a fer-te unes preguntes necessàriament o que seguiran un guió determinat perquè no hi ha dos entrevistes iguals ja que cada una tindrà un contingut o una profunditat diferent en funció del que l'empresari busque.

 • Algunes vegades les entrevistes són individuals i altres vegades en grup.
 • Poden ser més formals o realitzar-se en un ambient més pròxim.
 • De vegades el seleccionador dirigix l'entrevista realitzant preguntes contínuament i en altres permet que sigues tu qui més parle...

No obstant això, generalment l'entrevista acostuma a estar dividida en diverses fases:

 • Introducció
  • Recepció
  • salutació i presentacions
  • Conversació introductòria
  • Aclariments respecte l'entrevista
 • Desenrotllament. Preguntes sobre:
  • La formació i els estudis
  • L'experiència professional
  • Les qüestions personals
  • Les condicions laborals desitjades
 • Tancament
  • Aclariment de dubtes
  • Despedida

Amunt

Abans de l'entrevista: la preparació

Abans d'acudir a una entrevista, és convenient:

 • Informar-se sobre l'empresa en qüestió i el seu sector. Pot ser molt útil consultar la pàgina web de l'empresa, així com catàlegs, fullets publicitaris o preguntar a familiars o coneguts que treballen allí, etc.
 • Repassar bé el seu currículum i la carta de presentació enviades en el moment de sol·licitar l' ocupació , perquè són els documents que l'entrevistador/a tindrà com a referència per a formular les preguntes.
 • Acudir a l'autoanàlisi i al teu propi Projecte Professional, eixes dades sobre tu mateix són els que l'entrevistador tractarà d'indagar. Practicar l'autoanàlisi et permetrà anar més confiat a l'entrevista. Si has sabut detectar abans els teus punts forts i els teus punts dèbils, podràs eixir més airosos d'una entrevista. Cal tindre clar l'objectiu Professional a curt i mitjà termini i quines són les nostres qualitats, destreses i coneixements relacionats amb el lloc . Per a això és molt útil fer-te les següents preguntes abans de l'entrevista:
  • Quines són les meues qualitats per a aspirar a este lloc , prenent en consideració les DESTRESES I CONEIXEMENTS?
  • Què puc millorar?
  • Què em distingix dels altres?
  • Quins són els meus objectius en curt i mitjà termini?
  • En què puc ser el millor interlocutor per a la persona que m'entrevista?
  • Per què m'interessa esta empresa més que altres?
  • Què li puc aportar a l'empresa en termes de destresa i enginy?
  • A partir de quins elements concrets fonament les meues aspiracions financeres?

Preparar la forma d'explicar la trajectòria formativa i professional (estudis, titulacions, tasques professionals, empreses, canvis, éxits, fracassos, projectes futurs, motivacions, interessos i objectius ) de manera coherent i positiva.

 • Preparar amb atenció les respostes a preguntes personals, perquè són de difícil improvisació (motivacions, interessos , actituds, etc.) Per a fer-ho , cal tindre molt clar quines són les competències adequades al lloc de treball.
 • Practicar l'entrevista amb altres persones.

És la persona candidata qui ha de facilitar la tasca a l'entrevistador/a i no esperar que siga ell qui deduïsca els motius pels quals li han de contractar, el que pot aportar al lloc de treball, etc.

Amunt

Durant l'entrevista

Durant l'entrevista és important:

 • Presentar-se a l'entrevista amb la confiança i seguretat que l'empresa li ha triat com a possible candidat, i que li vol en més profunditat.
 • Estar molt atents durant els primers minuts de l'entrevista, que li proporcionaran una informació valuosa per al seu bon desenrotllament.
 • Adoptar una actitud positiva i coherent respecte a les preguntes de l'entrevista.
  • Les persones amb poca experiència han de remarcar la formació que aporten, la motivació i l'interés en este sector professional o ocupació , la disposició a aprendre...
  • En cas de tindre poca formació però sí experiència, s'aporta en canvi, competències professionals, coneixement del sector, disponibilitat per a l'aprenentatge.
 • És bo fer preguntes sobre l'empresa, el negoci o el posat a ocupar.

Amunt

La comunicació verbal durant l'entrevista. Consells

La comunicació verbal fa referència a allò que diem. Arrepleguem algunes regles per a aconseguir una bona comunicació verbal: CONDUCTES BÀSIQUES

 • Preparar les respostes i la forma d'expressar-les, evitant els monosíl·labs, el vocabulari massa col·loquial o massa rebuscat.
 • Cal evitar el tuteig. Utilitzar el mateix idioma que la persona entrevistadora.
 • Preguntes a la persona entrevistadora (preparar-les per si hi ha temes que no ixen i li interessa tractar-los).
 • Reformulació positiva que consistix a convertir aquells aspectes que poden ser negatius dins del nostre historial professional en aspectes positius. Es tracta de trobar sempre alguna cosa en eixos aspectes que puguen beneficiar-lo. Simplement, consistix a veure les coses d'una altra manera. Per exemple,:PREGUNTA " No tens molta experiència per al lloc ". POSSIBLES RESPOSTES:" Per això, tinc major capacitat d'adaptació o Major motivació, un repte. O Major facilitat per a assimilar coses noves .
 • Comentaris positius dels seus interessos, metes i aficions .
 • Comentaris positius de l'experiència: "els seus èxits".

EXPRESSIONS QUE MANIFESTEN ELS SEUS ÈXITS

 • "Vaig estar encarregat de..."
 • "He tingut l'oportunitat d'aprendre..."
 • "El meu rendiment ha sigut satisfactori en..."
 • "He col·laborat en..."
 • "He realitzat..."
 • " Vaig ser responsable de ...."
 • "M'he preparat molt bé en. .."
 • "Em vaig dedicar intensament a..."
 • "Vaig quedar molt satisfet de..."
 • Comentaris d'interés i entusiasme: "la seua motivació".

EXPRESSIONS QUE DENOTEN MOTIVACIÓ

 • "Estic molt interessat en..."
 • "M'agradaria poder treballar en un lloc com este. .."
 • "Per a mi és molt important una ocupació..."
 • "Estic desitjant aplicar els meus coneixements en..."
 • "Este és el treball que sempre he desitjat..."
 • "Em sentiria feliç si..."
 • "Em motiva molt poder..."
 • Utilitzar expressions de "seguretat".

EXPRESSIONS QUE DENOTEN SEGURETAT

 • "Estic segur..."
 • "La meua experiència és important..."
 • " Ho faré ..."
 • "Estaré a l'altura de..."
 • "Sabré respondre..."
 • "S'adapta a les meues possibilitats... "
 • No facilitar informació perjudicial.
 • Evitar usar afegiments al final de les frases. Exemple: "Tinc coneixements d'informàtica més o menys"; "he realitzat funcions semblants a este lloc crec ".
 • Hem de controlar els començaments de les nostres expressions: no utilitzar Mmm, Eee (comunicació paralingüística).
 • Utilitzar un to de veu adequat, que no siga baix ni tampoc excessivament alt.

Una entrevista no és un interrogatori. Ha de ser interactiva, o siga, pots preguntar i no sols esperar que siga sempre l'entrevistador el que es dirigisca a tu. Estes preguntes has de fer-les estudiant el moment de l'entrevista i que demostren interés cap al lloc de treball. Per regla general, s'ha de contestar sempre a totes les preguntes. En molts casos el seleccionador no vol saber exactament el que respons sinó com ho fas , com reacciones davant de la seua pregunta (agressivitat, sorpresa, dubte ).

Amunt

La comunicació no verbal durant l'entrevista. Consells

Si la comunicació verbal fa referència al que es diu, la no verbal es referix a com es diu i com s'actua. Tan important és el que es diu com el que no es diu, per es deixa veure. La comunicació no verbal proporciona a l'entrevistador tanta informació o més que la que el candidat manifesta. Davant d'una incongruència entre el missatge verbal i el no verbal, ens inclinem sempre a creure el no verbal, perquè és més difícil de simular. Oferim algunes idees sobre els possibles significats que es poden atribuir a la seua conducta:

 

Manera de vestir

Cal portar la roba adequada al lloc de treball en el qual s'opta. No és el mateix el trage que la persona candidata ha de portar per a ocupar un lloc de treball de dependiente/a en una botiga d'alta costura, que el que ha de portar de dependiente/a en una botiga del mercat. Però no sols fa falta que la roba siga l'adequada, fa falta que estiga neta i que no hi haja esgarrons.

Higiene

Té molta importància la referida en el pèl i en les mans, sense oblidar el tema de les olors corporals. Una higiene oblidada és més fàcilment identificable que una higiene cuidada en excés.

Donar la mà

És un dels aspectes més importants, és el primer contacte físic i dirà molt de nosaltres. La forma de donar la mà predisposa l'actitud de l'entrevistador; cal evitar donar la mà de forma fluixa ja que denota falta d'energia i falta de decisió. Hem de donar-la amb fermesa, que denote seguretat. Una mà humida provoca una sensació desagradable en l'altra persona.

Expressió facial

L'expressió de la cara indica el nostre estat d'ànim, els nostres sentiments, per tant, fa falta que la nostra expressió concorde amb el missatge que estem donant.

Somriure

El somriure en moments concrets de l'entrevista és important ja que significa obertura dels canals de comunicació. També, el somriure a vegades pot comunicar una imatge de persona agradable.

Contacte visual

Mirar a la cara de la persona amb què s'està parlant és el millor procediment per a mostrar sinceritat.

Postura corporal

Una vegada en l'entrevista, és important assentar-nos de forma adequada: dreçats però naturals, sense creuar braços o cames, ja que fan la impressió de "tancar-nos" davant de l'entrevistador. Mai "invadir" l'espai del seleccionador: no recolzar objectes en la taula o incorporar-nos sobre ella durant l'entrevista, ni recolzat arrere (pot demostrar desinterés) .

Gesticulación de las manos

Durante la conversación es correcto que apoyemos nuestras explicaciones con los gestos de las manos, sin embargo, en ningún caso, esta gesticulación tiene que ser excesiva.

Manies o tics

Cal evitar moviments que s'acostumen a fer quan s'està nerviós, rascar-se el nas, tocar-se el pelo... estos moviments denoten nerviosisme i inseguretat, falta de control.

Mastegar xiclet

En cap cas entrarem en una entrevista mastegant xiclet.

Puntualitat

A una entrevista de selecció sempre és necessari arribar amb antelació suficient per a tranquil·litzar-se abans del seu inici. No arribar tard, però tampoc excessivament prompte. El seleccionador també té una agenda. És convenient no anar acompanyat

Móbil

Abans d'entrar a l'entrevista, és necessari apagar el mòbil per a evitar interrupcions inoportunes

Amunt

Després de l'entrevista: la valoració

A l'acabar una entrevista de selecció és necessari que reflexiones sobre com s'ha desenrotllat, valorar-la. Fer un registre amb anotacions et servirà a millorar pròximes entrevistes si és que no et seleccionen en esta. Dels errors s'aprén més que dels encerts. Quan acabes l'entrevista, assenta't a reflexionar i apunta en una agenda totes les teues impressions. Sé dur avaluant-te perquè només així aconseguiràs millorar.

FITXA D'AVALUACIÓ D'ENTREVSITAS DE TREBALL

 • Nom complet de l'empresa: Breu descripció de les seues activitats, punts forts i dèbils, així com notícies aparegudes en la premsa.
 • Data de l'entrevista: Dia, mes, any, hora.
 • Adreça on hi ha tingut lloc l'entrevista:
 • Telèfon de contacte:
 • Nom i cognoms de l'entrevistador:
 • Càrrec en l'empresa :
 • Va haver-hi alguna persona més present ?: Nom , cognoms i càrrec .
 • Contacte: Com i quan vaig establir contacte amb esta empresa?. (Amics i familiars, mitjans de comunicació, web, candidatura espontània...).
 • Lloc de treball oferit: Perfil buscat.
 • Avaluació: Primera impressió res més eixir .
 • Punts forts:
 • Fallades o aspectes a millorar:
 • En què hem quedat?:

Per a finalitzar este apartat, a continuació t'oferim un llistat amb aquells factors que es valoren positiva i negativament en una entrevista de selecció:

FACTORS POSITIUS:

 • Mostrar interés en l' ocupació .
 • Mostrar una actitud positiva i d'entusiasme.
 • Disponibilitat
 • Afany de superació
 • Ser un bon comunicador.
 • Capacitat per a les relacions humanes
 • Tindre confiança en un mateix.
 • Responsabilitat
 • Mostrar aparença de maduresa.
 • Implicar-se en el treball, creure en el que es fa.
 • Ser agradable, intentar ser simpàtic.
 • Ser tolerant a la tensió.
 • Mostrar capacitat d'organització i planificació.
 • Demostrar tindre iniciativa.
 • Tindre capacitat d'adaptació.
 • Tindre capacitat de treball en equip

FACTORS NEGATIUS

 • Mala presentació.
 • Arribar tard a l'entrevista .
 • Falta de preparació de l'entrevista.
 • Falta de col·laboració amb l'entrevistador.
 • Falta de cortesia, tacte, de "saber estar".
 • Falta de control emocional.
 • Motivació poc clara pel lloc .
 • Deficient expressió verbal.
 • Falta de maduresa personal.
 • Actitud defensiva.
 • Carència d'objectius professionals.
 • No plantejar preguntes.
 • Agressivitat/personalitat aquiescent (dir a tot que sí).
 • Poca iniciativa, baixa creativitat.
 • Mirada fugissera.

Amunt

Preguntes més habituals en una entrevista de selecció

A continuació trobaràs una bateria de preguntes en una entrevista de selecció classificades per blocs temàtics.

És important que reflexiones sobre cada una d'elles a més de confeccionar una llista pròpia de possibles preguntes al lloc concret a què optes. En general, no és convenient memoritzar respostes, encara que sí estudiar-les i tindre en compte que de vegades a l'entrevistador no li interessa tant el contingut en si de la resposta com la forma en què actues davant d'eixes preguntes.

SOBRE LA TRAJECTÒRIA FORMATIVA

 • Per què va triar els estudis que ha realitzat?
 • Com han influït els seus estudis en el desenrotllament de la seua carrera professional?
 • Quines matèries i assignatures li van interessar més? I quins menys?
 • Quins li van presentar més dificultats ? Per què?
 • Si tornara a començar, repetiria l'elecció d'estudis?
 • Està disposat a complementar la seua formació en el que faça falta?
 • Quins idiomes coneix i amb quin nivell?
 • Qui li va influir en el moment de triar els estudis?
 • En quina mesura les seues notes es deuen al seu esforç personal i en quina mesura a la seua intel·ligència?
 • Quina va ser l'experiència més gratificant durant la seua vida com a estudiant?
 • Per què vas abandonar els estudis?
 • Com estudiaves, quin sistema seguies?
 • Preparaves els temes en equip, o preferies treballar sol ?
 • Penses prosseguir o ampliar els teus estudis d'alguna manera?
 • Vas tindre algun lloc representatiu durant el teu temps d'estudiant?

SOBRE L'EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL/TREBALLS ANTERIORS

 • Com creu que li han preparat les seues experiències professionals anteriors?
 • Quines funcions feia en l' ocupació anterior ?
 • Quin tipus de relacions existien amb el seu anterior responsable? En què coincidien i en què no?
 • Recorda alguna situació problemàtica que sorgira en els seus ocupacions anteriors? Com la va resoldre?
 • Quins han sigut els seus èxits i èxits en l'última empresa?
 • Per quiè va deixar l'última ocupació ?
 • Parla'm de les teues activitats al marge dels teus estudis.
 • Vas realitzar algun treball de "estudiant"?
 • Havies de supervisar el treball d'algú?, com et el vas arreglar?
 • Quin dels teus treballs previs et va agradar més, menys? , per què?
 • Quin va ser el teu projecte o solució més creativa?
 • Com t'emportes amb els teus companys, amb els teus caps, amb els teus subordinats?
 • Descriu el millor cap que hages tingut. I el pitjor.
 • Descriu-me un dia típic en el teu anterior treball .
 • Com vas aconseguir eixe treball?

PERSONALITAT/VIDA PRIVADA

 • Quins són les seues millors virtuts?
 • Quins són els seus pitjors defectes?
 • Parla'm de tu mateix.
 • Quina és la seua relació amb els seus pares/germans/parella/amics?
 • Com reacciona normalment davant d'una autoritat?
 • Com es definiria? O Parle de vosté.
 • A què dedica el temps lliure?
 • Parle de les seues activitats i aficions no professionals.
 • Què li aporta la pràctica d'este esport? O Quina és l'última pel·lícula que ha vist? O Quin és l'últim llibre que hi ha llegit?
 • Conta'm una anècdota de la teua vida en què resolgueres amb èxit una situació problemàtica.
 • Preferixes treballar amb gent o t'agrada més treballar sol ? .
 • Et consideres com un líder o com un seguidor? Per què?.
 • Què has aprés dels teus errors?
 • Si hagueres de comparar-te amb un animal, amb quin ho faries ?, per què?
 • Acabes el que comences?
 • Si tots els treballs tingueren la mateixa remuneració i la mateixa consideració social, què és el que realment t'agradaria fer?
 • Descriu la teua escala de valors.
 • Quines persones et trauen de les casetes?
 • Dorms bé?
 • Com reacciones habitualment enfront de la jerarquia?
 • T' avorrixes a vegades ?
 • Vives amb els teus pares?
 • Amb qui vius?
 • Per què vas decidir eixir del domicili dels teus pares?
 • A què es dediquen ton pare, ta mare, els teus germans?
 • Parla'm de la teua vida com a fill de família mentres vas viure amb els teus pares.
 • Qui són els teus millors amics?,què valores més d'estes persones?
 • Tens nóvio/a?. què opina el teu nóvio/a d'este treball?
 • Quins feixos en el teu temps lliure?
 • Quins fas els caps de setmana, en vacacions?
 • Quines són les teues aficions favorites?
 • Has vist(nom d'una pel·lícula)?, què et va paréixer?. Resumix-me-la.
 • Quin és l'últim llibre que has llegit? , què et va paréixer?

RELACIONADES AMB L'OCUPACIÓ I ELS MOTIUS PELS QUALS SOL·LICITA EL LLOC DE TREBALL

 • Per què s'ha posat en contacte amb la nostra empresa?
 • Per què li interessa esta ocupació ?
 • Què pensa que pot aportar-nos si no té experiència professional?
 • Què li fa pensar que està capacitat per a ocupar este lloc ?
 • Què guanya l'empresa si et contracta a tu en compte de a un altre candidat?, quin element diferencial aportes?
 • Per què creu que li hauríem de contractar a vosté i no a una altra persona?
 • Participes en altres processos de selecció?
 • Quina espera d'esta ús ?
 • Què valora més d'una ocupació?
 • Què saps sobre la nostra empresa?
 • Què t'atrau d'ella?
 • Quin departament t'atrau més?
 • Quins són els teus punts forts i els teus punts dèbils per a este lloc ?
 • Com te vas assabentar de l'existència d'este lloc ?
 • Pots resumir-me el text de l'anunci?
 • Per què penses que tindràs èxit en esta funció?
 • Amb quin tipus de cap t'agradaria treballar?
 • Preferixes treballar en una empresa gran, xicoteta, pública, privada?.per què?.

SOBRE DISPONIBILITAT/ASPIRACIONS

 • Es pot incorporar immediatament?
 • Quan podràs incorporar-te al treball
 • Li importa haver de viatjar sovint?
 • Té cotxe?
 • Quin temps necessites per a despedir-te de la teua actual empresa?
 • Quin és el mínim per a cobrir les seues necessitats actuals?
 • Què vol guanyar?
 • És realment el factor econòmic el més important en la seua decisió?
 • Què et veus fent d'ací a cinc anys, de deu anys?
 • Quins són els teus objectius a llarg termini?, com creus que podràs aconseguir-los?
 • Estaries disposat a dedicar sis mesos realitzant un curs de formació a càrrec de l'empresa, abans de ser contractat?
 • Quant vols guanyar ara?. I d'ací a 5 anys?
 • Quins són els seus objectius a curt, mitjà i llarg termini?
 • En quin lloc de treball li agradaria estar d'ací a cinc anys?
 • Estaria disposat a fixar la seua residència fora de l'estat espanyol si li ho demanàrem ?

PREGUNTES QUE POT REALITZAR AL FINAL DE L'ENTREVISTA

 • Quines són les funcions concretes del lloc vacant ?
 • Què s'espera que jo puga aconseguir amb este lloc de treball?
 • Quina és la situació actual d'este lloc de treball?
 • Quins són els desafiaments o les dificultats més importants que em puc trobar en esta ocupació ?
 • Quina impressió creus que he tret de tu després d'esta entrevista?

Encara que totes estes preguntes puguen ajudar-te en la preparació d'una entrevista recorda que no hi ha una única resposta adequada. El que has de fer és preparar la forma d'expressar el que vols, qualsevol resposta pot ser favorable o desfavorable segons l'enfocament que li dónes.
Amunt

25 errors que has d'evitar

 • Presentar-te sense haver dormit la nit anterior.
 • Arribar tard .
 • Mentir o dir veritats a mitges .
 • Joguetejar amb les claus, la cartera, un bolígraf o l'anell de casat.
 • Esternudar i no tindre un mocador o 'kleenex' a mà.
 • Tartamudejar, abaixar la veu, no vocalitzar, permetre que un fil de veu tremolós arruïne les nostres respostes.
 • Abaixar la mirada. Perdre-la entre els papers de l'entrevistador. Tafanejar la taula , els seus papers o les fotos familiars.
 • Somriure tota l'estona. Celebrar amb sonores carcallades les bromes per a trencar el gel amb què donen començament totes les entrevistes.
 • Utilitzar expressions com "no sé", "pot ser", "tal vegada", "ara mateix no em recorde", " crec que no ", "potser", "en això no estic molt posat " o "no estic segur"...
 • Fumar.
 • Entrar invadint el despatx amb un perfum penetrant i roba molt vistosa.
 • Aparéixer despentinat o amb les sabates brutes.
 • Oferir una mà blana al saludar.
 • Menjar xiclet .
 • Assentar-te sense que t'inviten a això.
 • Oblidar apagar el telèfon i contestar més d'una telefonada .
 • Col·locar objectes personals en la taula del teu interlocutor encara que "només" siguen la teua agenda, el telèfon mòbil, les claus de ta casa o un paquet de tabac.
 • Situar-te a la defensiva davant de les preguntes més personals.
 • Interrompre parlant o prenent notes.
 • Preguntar per l'horari, les vacacions o el sou a la primera de canvi.
 • Criticar la teua anterior empresa, als teus caps i companys i, en general, a tot el sector.
 • Oblidar la nostra documentació personal: deixar-nos a casa una còpia del currículum que vam enviar i unes fotocòpies dels nostres títols acadèmics.
 • Mirar al rellotge.
 • Recolzar els colzes en la taula i inclús joguetejar amb algun dels bolígrafs o adorns que es troben sobre ella.
 • No recordar el nom o el cognom del teu entrevistador (es presentarà a l'entrar) i acabar l'entrevista sense poder dir-li "encantat/da senyor Rodríguez" o "ha sigut un plaer, Antonio".

Amunt

672105200
Centre de formació per l´ocupació Monteblanco C/ MAYOR, 32
12200 - Onda
(Castellón)
prospector@onda.es
CSS XHTML